Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
14.B (Browse shelf) Currently in local use 2019-09-26

Wykaz skrótów
Wykaz kont syntetycznych
Gabrusewicz W.: Wstęp
1. Cieślak M.: Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.1. Rzeczowe aktywa trwale
1.1.1. Pojęcie i struktura rzeczowych aktywów trwałych
1.1.2. Wycena rzeczowych aktywów trwałych
1.1.3. Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych
1.1.4. Leasing środków trwałych
1.2. Wartości niematerialne i prawne
1.2.1. Pojęcie i rodzaje wartości niematerialnych i prawnych
1.2.2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych
1.2.3. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
1.3. Pytania testowe i zadania
Literatura

2. Remlein M.: Inwestycje i instrumenty finansowe
2.1. Istota i klasyfikacja inwestycji
2.2. Inwestycje niefinansowe
2.2.1. Istota inwestycji niefinansowych
2.2.2. Zasady wyceny inwestycji niefinansowych
2.2.3. Ewidencja inwestycji niefinansowych
2.3. Inwestycje finansowe
2.3.1. Istota i podział inwestycji finansowych
2.3.2. Wycena inwestycji finansowych
2.3.3. Ewidencja inwestycji finansowych
2.4. Instrumenty finansowe
2.4.1. Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych
2.4.2. Wycena instrumentów finansowych
2.4.3. Zasady ewidencji instrumentów finansowych
2.4.4. Instrumenty pochodne
2.4.5. Wbudowane instrumenty pochodne
2.4.6. Zabezpieczające instrumenty finansowe
2.4.7. Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym
2.5. Aktywa pieniężne
2.5.1. Istota i struktura aktywów pieniężnych
2.5.2. Inne środki pieniężne
2.6. Pytania testowe i zadania
Literatura

3. Piechocka-Kałużna A.: Materiały i towary
3.1. Pojęcie materiałów i towarów
3.2. Wycena bieżąca i bilansowa
3.2.1. Wycena materiałów i towarów na dzień ich nabycia
3.2.2. Wycena rozchodu materiałów i towarów
3.2.3. Wycena materiałów i towarów na dzień bilansowy
3.3. Zasady ewidencji materiałów i towarów
3.3.1. Ewidencja zakupu materiałów i towarów
3.3.2. Ewidencja składowania materiałów i towarów
3.3.3. Ewidencja rozchodu materiałów i towarów oraz ich wycena do bilansu
3.3.4. Ewidencja towarów w obrocie tranzytowym
3.3.5. Ewidencja towarów w obrocie komisowym
3.3.6. Ewidencja obrotu opakowaniami
3.4. Pytania testowe i zadania
Literatura

4. Poetschke H.: Produkty i produkty w toku
4.1. Istota kosztów
4.2. Klasyfikacja i ewidencja kosztów
4.3. Pojęcie i wycena produktów
4.4. Ewidencja i sprzedaż produktów
4.5. Reklamacje w obrocie produktami
4.6. Pytania testowe i zadania
Literatura

5. Różańska E.: Rozrachunki i obrót wierzytelnościami
5.1. Pojęcie i klasyfikacja rozrachunków
5.2. Zasady ujęcia, wyceny i prezentacji rozrachunków według ustawy o rachunkowości
5.3. Rozrachunki według MSR/MSSF
5.4. Organizacja ewidencji rozrachunków
5.5. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
5.6. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych
5.7. Ewidencja rozrachunków z pracownikami
5.8. Ewidencja pozostałych rozrachunków
5.9. Obrót wierzytelnościami
5.10. Ewidencja faktoringu
5.11. Odpisy aktualizujące należności
5.12. Rozrachunki w ewidencji pozabilansowej
5.13. Pytania testowe i zadania
Literatura

6. Skoczek-Spychała M.: Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
6.1. Pojęcie rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych
6.2. Istota różnic między rezerwami na zobowiązania a biernymi rozliczeniami międzyokresowymi kosztów oraz zobowiązaniami warunkowymi
6.2.1. Ujęcie w ewidencji księgowej rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
6.2.2. Zasady wyceny rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
6.2.3. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
6.3. Kategorie rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
6.3.1. Rezerwy kapitałowe
6.3.2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6.3.3. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
6.3.4. Pozostałe rezerwy
6.4. Zasady wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów
6.5. Pytania testowe i zadania
Literatura

7. Kiedrowska M.: Wynik finansowy
7.1. Pojęcie, etapy i metody ustalania wyniku finansowego
7.2. Wynik ze sprzedaży w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym
7.3. Wynik z działalności operacyjnej
7.4. Wynik finansowy brutto
7.5. Podatek dochodowy a wynik finansowy netto
7.6. Podział wyniku finansowego
7.7. Pytania testowe i zadania
Literatura

8. Gabrusewicz W.: Kapitał (fundusz) własny
8.1. Istota i rola kapitału (funduszu) własnego w działalności jednostki
8.2. Składniki kapitału (funduszu) własnego, prezentacja w bilansie i wycena
8.3. Kapitał zakładowy
8.3.1. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej
8.3.2. Kapitał zakładowy w spółce z o.o
8.3.3. Kapitał podstawowy w spółkach osobowych prawa handlowego
8.3.4. Kapitał własny spółek prawa cywilnego oraz firm osób fizycznych
8.3.5. Fundusz założycielski w przedsiębiorstwie państwowym i SP ZOZ
8.3.6. Fundusz udziałowy w spółdzielniach
8.4. Kapitały (fundusze) samofinansowania
8.4.1. Podstawy tworzenia i przeznaczenia kapitałów samofinansowania
8.4.2. Kapitał zapasowy w spółkach kapitałowych
8.4.3. Fundusz przedsiębiorstwa, fundusz zakładu i fundusz zasobowy
8.4.4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
8.4.5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
8.5. Transformacja kapitałów (funduszy) własnych w bilansie
8.6. Pytania testowe i zadania
Literatura

Bibliografia przy rozdziałach.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: