Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń : komentarz /

Additionaly authors: Machulak, Paweł.--Red. | Ziemba, Jakub.--Red. Series: Krótkie Komentarze Becka Edition statementStan prawny na 1 października 2018 r. Publisher: Wydawnictwo C.H. Beck, (Warszawa :) , 2018 Physical description: XXIV, 476 s. ; 20 cm. ISBN:. Keywords: Ubezpieczenia | Dystrybucja ubezpieczeń | Agent ubezpieczeniowy | Broker ubezpieczeniowy | Broker reasekuracyjny | Pośrednik ubezpieczeniowy
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
347.764 (Browse shelf) Not for loan
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
347.764 (Browse shelf) Currently in local use 2020-06-10

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń
z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486)

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 1. Zakres regulacji
Art. 2. Wyłączenie stosowania ustawy
Art. 3. Objaśnienie pojęć
Art. 4. Dystrybucja ubezpieczeń
Art. 5. Dystrybucja reasekuracji
Art. 6. Czynności nieobjęte pojęciem dystrybucji
Art. 7. Zasady wykonywania dystrybucji ubezpieczeń
Art. 8. Analiza potrzeb klienta, dokument zawierający informacje
o produkcie ubezpieczeniowym
Art. 9. Wymogi dotyczące przekazywania informacji
Art. 10. Sprzedaż krzyżowa
Art. 11. Tworzenie i proces zatwierdzania produktu ubezpieczeniowego
Art. 12. Obowiązek doskonalenia zawodowego
Art. 13. Pośrednictwo ubezpieczeniowe jako działalność gospodarcza
Art. 14. Przekazywanie sum pieniężnych
Art. 15. Zapobieganie konfliktom interesów
Art. 16. Termin rozpatrzenia reklamacji

Rozdział 2. Agent ubezpieczeniowy, agent oferujący ubezpieczenia
uzupełniające, osoby wykonujące czynności agencyjne,
osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu
ubezpieczeń oraz osoby wykonujące czynności dystrybucyjne
zakładu reasekuracji
Art. 17. Przesłanki orzeczenia zakazu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej
Art. 18. Obowiązek zachowania należytej staranności
Art. 19. Czynności agencyjne - wymogi ustawowe
Art. 20. Odpowiedzialność za szkodę
Art. 21. Pełnomocnictwo do dokonywania czynności agencyjnych
w imieniu zakładu
Art. 22. Obowiązki agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające
Art. 23. Obowiązki zakładu ubezpieczeń poprzedzające zawarcie
umowy
Art. 24. Zasada prawdziwości
Art. 25. Zakaz łączenia funkcji
Art. 26. Nadzór nad działalnością agenta

Rozdział 3. Broker ubezpieczeniowy, broker reasekuracyjny,
osoby wykonujące czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń
oraz osoby wykonujące czynności brokerskie w zakresie
reasekuracji
Art. 27. Pełnomocnictwo do wykonywania czynności brokerskich
Art. 28. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
brokera
Art. 29. Forma wykonywania czynności brokerskich
Art. 30. Ograniczenia działalności brokera
Art. 31. Zlecanie wykonywania czynności wymagających
specjalistycznej wiedzy
Art. 32. Obowiązki brokera ubezpieczeniowego
Art. 33. Zasada prawdziwości
Art. 34. Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej
Art. 35. Treść zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej
Art. 36. Duplikat dokumentu zezwolenia
Art. 37. Obowiązek informacyjny brokera
Art. 38. Odpowiednie stosowanie przepisów do członków
zarządu
Art. 39. Cofnięcie zezwolenia brokerskiego
Art. 40. Skład Komisji Egzaminacyjnej

Rozdział 4. Prawo przedsiębiorczości i swoboda świadczenia
usług w zakresie wykonywania działalności agencyjnej
i działalności brokerskiej
Art. 41. Transgraniczne wykonywanie działalności agencyjnej
i brokerskiej przez krajowych pośredników
Art. 42. Transgraniczne wykonywanie działalności agencyjnej
i brokerskiej przez zagranicznych pośredników
Art. 43. Podjęcie działalności w Polsce przez agenta z UE
Art. 44. Oddział brokera z UE w Polsce
Art. 45. Oddział polskiego agenta w UE
Art. 46. Oddział polskiego brokera w UE
Art. 47. Swoboda świadczenia usług w Polsce przez agenta z UE
Art. 48. Swoboda świadczenia usług w Polsce przez brokera z UE
Art. 49. Swoboda świadczenia usług, powiadomienie organu nadzoru
Art. 50. Powiadomienie o podjęciu działalności brokerskiej w UE
Art. 51. Zawiadomienie o wykreśleniu pośrednika z polskiego
rejestru

Rozdział 5. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych
Art. 52. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych
Art. 53. Wniosek o wpis do rejestru agentów
Art. 54. Wniosek o wpis do rejestru; odmowa wpisu
Art. 55. Zakres danych wpisanych do rejestru
Art. 56. Zgodność danych w rejestrze ze stanem faktycznym;
zmiany danych
Art. 57. Wniosek o wykreślenie z rejestru agentów
Art. 58. Wpis z urzędu do rejestru brokerów
Art. 59. Informacje zawarte w rejestrze brokerów
Art. 60. Wykreślenie z rejestru
Art. 61. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu; odmowa

Rozdział 6. Nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń i dystrybucją
reasekuracji
Art. 62. Zakres nadzoru
Art. 63. Monitorowanie rynku produktów ubezpieczeniowych
Art. 64. Nadzór nad działalnością poza granicami RP
Art. 65. Stwierdzenie naruszenia przepisów
Art. 66. Rejestr EIOPA
Art. 67. Obowiązek informacyjny wobec Komisji Europejskiej
Art. 68. Kontrola działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie
korzystania z usług agentów
Art. 69. Kontrola działalności agentów
Art. 70. Kontrola działalności brokerów
Art. 71. Zasady przeprowadzania kontroli
Art. 72. Instytucja wyłączenia inspektora z kontroli
Art. 73. Uprawnienia inspektorów tworzących zespół inspekcyjny
Art. 74. Dowody
Art. 75. Protokół kontroli
Art. 76. Sprostowanie błędów
Art. 77. Sposób rozpatrzenia zastrzeżeń
Art. 78. Odesłanie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Art. 79. Publikowanie zasad dobra ogólnego
Art. 80. Żądanie wyjaśnień i informacji
Art. 81. Sprawozdanie z działalności brokerskiej
Art. 82. Decyzja o zakazie korzystania z usług agenta
Art. 83. Kary pieniężne
Art. 84. Sankcje administracyjne i inne środki
Art. 85. Istotne okoliczności
Art. 86. Wpływy z tytułu kar pieniężnych
Art. 87. Publikacja decyzji o zastosowaniu środków
Art. 88. Przekazywanie informacji EIOPA

Rozdział 7. Przepisy karne
Art. 89. Sankcje za prowadzenie działalności bez upoważnienia
Art. 90. Bezprawne używanie oznaczeń

Rozdział 8. Zmiany w przepisach
Art. 91. Zmiany w ustawie o nadzorze ubezpieczeniowym
i emerytalnym
Art. 92. Zmiany w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym
Art. 93. Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
Art. 94. Zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi
Art. 95. Zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
Art. 96. Zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym
Art. 97. Zmiany w ustawie o opłacie skarbowej
Art. 98. Zmiany w ustawie o SKOK-ach
Art. 99. Zmiany w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji
Art. 100. Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej

Rozdział 9. Przepisy epizodyczne, przejściowe i dostosowujące
Art. 101. Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń
Art. 102. Termin na złożenie wniosku o wpis
Art. 103. Utrzymanie w mocy uprawnień brokerskich
Art. 104. Sprawy w toku
Art. 105. Obowiązywanie przepisów wykonawczych
Art. 106. Kontynuacja rejestru pośredników ubezpieczeniowych
Art. 107. Wymóg podniesienia kwalifikacji
Art. 108. Dalsze funkcjonowanie Komisji Egzaminacyjnej
Art. 109. Przekazywanie zgłoszeń transakcji
Art. 110. Dotychczasowe zasady w zakresie upubliczniania
informacji

Rozdział 10. Przepisy końcowe
Art. 111. Derogacja
Art. 112. Wejście w życie

Odnośnik Nr 1

Załącznik Nr 1

Indeks rzeczowy

Bibliografia na stronach XXI-XXIV.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: