Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
657.4 (Browse shelf) Not for loan
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
657.4 (Browse shelf) Currently in local use 2020-06-30

Wykaz skrótów
Wykaz kont syntetycznych
Wstęp
1. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.1. Rzeczowe aktywa trwale
1.1.1. Pojęcie i struktura rzeczowych aktywów trwałych
1.1.2. Wycena rzeczowych aktywów trwałych
1.1.3. Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych
1.1.4. Leasing środków trwałych
1.2. Wartości niematerialne i prawne
1.2.1. Pojęcie i rodzaje wartości niematerialnych i prawnych
1.2.2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych
1.2.3. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
1.3. Pytania testowe i zadania
Literatura

2. Inwestycje i instrumenty finansowe
2.1. Istota i klasyfikacja inwestycji
2.2. Inwestycje niefinansowe
2.2.1. Istota inwestycji niefmansowych
2.2.2. Zasady wyceny inwestycji niefinansowych
2.2.3. Ewidencja inwestycji niefinansowych
2.3. Inwestycje finansowe
2.3.1. Istota i podział inwestycji finansowych
2.3.2. Wycena inwestycji finansowych
2.3.3. Ewidencja inwestycji finansowych
2.4. Instrumenty finansowe
2.4.1. Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych
2.4.2. Wycena instrumentów finansowych
2.4.3. Zasady ewidencji instrumentów finansowych
2.4.4. Instrumenty pochodne
2.4.5. Wbudowane instrumenty pochodne
2.4.6. Zabezpieczające instrumenty finansowe
2.4.7. Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym
2.5. Aktywa pieniężne
2.5.1. Istota i struktura aktywów pieniężnych
2.5.2. Inne środki pieniężne
2.6. Pytania testowe i zadania
Literatura

3. Materiały i towary
3.1. Pojęcie materiałów i towarów
3.2. Wycena bieżąca i bilansowa
3.2.1. Wycena materiałów i towarów na dzień ich nabycia
3.2.2. Wycena rozchodu materiałów i towarów
3.2.3. Wycena materiałów i towarów na dzień bilansowy
3.3. Zasady ewidencji materiałów i towarów
3.3.1. Ewidencja zakupu materiałów i towarów
3.3.2. Ewidencja składowania materiałów i towarów
3.3.3. Ewidencja rozchodu materiałów i towarów oraz ich wycena do bilansu
3.3.4. Ewidencja towarów w obrocie tranzytowym
3.3.5. Ewidencja towarów w obrocie komisowym
3.3.6. Ewidencja obrotu opakowaniami
3.4. Pytania testowe i zadania
Literatura

4. Produkty i produkty w toku
4.1. Istota kosztów
4.2. Klasyfikacja i ewidencja kosztów
4.3. Pojęcie i wycena produktów
4.4. Ewidencja i sprzedaż produktów
4.5. Reklamacje w obrocie produktami
4.6. Pytania testowe i zadania
Literatura

5. Rozrachunki i obrót wierzytelnościami
5.1. Pojęcie i klasyfikacja rozrachunków
5.2. Zasady ujęcia, wyceny i prezentacji rozrachunków według ustawy o rachunkowości
5.3. Rozrachunki według MSR/MSSF
5.4. Organizacja ewidencji rozrachunków
5.5. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
5.6. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych
5.7. Ewidencja rozrachunków z pracownikami
5.8. Ewidencja pozostałych rozrachunków
5.9. Obrót wierzytelnościami
5.10. Ewidencja faktoringu
5.11. Odpisy aktualizujące należności
5.12. Rozrachunki w ewidencji pozabilansowej
5.13. Pytania testowe i zadania
Literatura

6. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
6.1. Pojęcie rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych
6.2. Istota różnic między rezerwami na zobowiązania a biernymi rozliczeniami międzyokresowymi kosztów oraz zobowiązaniami warunkowymi
6.2.1. Ujęcie w ewidencji księgowej rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
6.2.2. Zasady wyceny rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
6.2.3. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
6.3. Kategorie rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
6.3.1. Rezerwy kapitałowe
6.3.2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6.3.3. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
6.3.4. Pozostałe rezerwy
6.4. Zasady wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów
6.5. Pytania testowe i zadania
Literatura

7. Wynik finansowy
7.1. Pojęcie, etapy i metody ustalania wyniku finansowego
7.2. Wynik ze sprzedaży w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym
7.3. Wynik z działalności operacyjnej
7.4. Wynik finansowy brutto
7.5. Podatek dochodowy a wynik finansowy netto
7.6. Podział wyniku finansowego
7.7. Pytania testowe i zadania
Literatura

8. Kapitał (fundusz) własny
8.1. Istota i rola kapitału (funduszu) własnego w działalności jednostki
8.2. Składniki kapitału (funduszu) własnego, prezentacja w bilansie i wycena
8.3. Kapitał zakładowy
8.3.1. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej
8.3.2. Kapitał zakładowy w spółce z o.o
8.3.3. Kapitał podstawowy w spółkach osobowych prawa handlowego
8.3.4. Kapitał własny spółek prawa cywilnego oraz firm osób fizycznych
8.3.5. Fundusz założycielski w przedsiębiorstwie państwowym i SP ZOZ
8.3.6. Fundusz udziałowy w spółdzielniach
8.4. Kapitały (fundusze) samofinansowania
8.4.1. Podstawy tworzenia i przeznaczenia kapitałów samofinansowania
8.4.2. Kapitał zapasowy w spółkach kapitałowych
8.4.3. Fundusz przedsiębiorstwa, fundusz zakładu i fundusz zasobowy
8.4.4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
8.4.5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
8.5. Transformacja kapitałów (funduszy) własnych w bilansie
8.6. Pytania testowe i zadania
Literatura

Bibliografia przy rozdziałach.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: