Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych / Additionaly authors: Wirkus, Łukasz.--Red. Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek, (Toruń :) , 2017 Physical description: 270 s. : il. kolor. ; 23 cm. ISBN:. Keywords: Pedagogika resocjalizacyjna | Kuratorzy sądowi | Resocjalizacja | Nieprzystosowanie społeczne | Agresja | Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach | Cyberprzemoc
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)

Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
347 (Browse shelf) Not for loan
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
347 (Browse shelf) Available

Spis treści
Wstęp
9
Rozdział I
Mariusz Sztuka
Służba kuratorska wobec postulatu skutecznej praktyki
resocjalizacyjnej
15
Probation service and the postulate of an effective rehabilitation practice
1.1.
Rozwój koncepcji oddziaływania korekcyjnego
16
1.2.
Model szacowania ryzyka/potrzeb w metodyce pracy kuratorów
sądowych
18
Rozdział II
Łukasz Wirkus
Programy resocjalizacyjne – dotychczasowe doświadczenia i model
teoretyczny
25
Rehabilitation programs – past experience and theoretical model
2.1
(U)więzienie – czy jest szansą na zmianę?
26
2.2.
Uwarunkowania pytania o efektywność działalności resocjalizacyjnej
30
2.3.
Resocjalizacja penitencjarna
33
2.4.
Profil osobowościowy
36
2.5.
Resocjalizacja w środowisku otwartym
41
2.6.
Polityka karna – jaka jest, a jaka powinna być?
44
Rozdział III
Tomasz Głowik
Tożsamość zawodowa kuratora sądowego. Rozwój poczucia kompetencji
47
Professional identity of a probation officer. The development of a sense of competence
3.1. Wprowadzenie
48
3.2.
Teoretyczny model programu
49
3.3.
Tożsamość zawodowa
50
3.4.
Poczucie kompetencji
53
3.5.
Cele programu
56
3.6.
Prezentacja programu
57
3.7.
Ewaluacja programu
58
3.8. Podsumowanie
58
Rozdział IV
Alina Prusinowska-Marek
Dziecko w dwóch rodzinach – działania rodzinnego kuratora sądowego
na rzecz utrzymania dziecka w rodzinie i jego rola w procesie
reintegracji rodziny
60
Child in two families – the role of the family guardian in keeping the child within
its family of origin and supporting the child’s reunification with their birth family
4.1. Wprowadzenie
61
Spis treści
4
|
4.2.
Dziecko w rodzinie biologicznej
66
4.3.
Dziecko w pieczy zastępczej
74
4.4. Wnioski
79
Rozdział V
Paweł Kozłowski
Model grupowych oddziaływań resocjalizacyjnych młodzieży
nieprzystosowanej społecznie
81
The model of group rehabilitative interactions of socially maladjusted youth
5.1. Wprowadzenie
82
5.2.
Założenia modelu teoretycznego oddziaływań w ośrodku
kuratorskim
83
5.3.
Zarys autorskiego programu grupowych działań resocjalizacyjnych
dla nieletnich w ośrodku kuratorskim
94
5.4.
Proces ewaluacji działań resocjalizacyjnych realizowanych
wobec nieletnich
94
5.5. Podsumowanie
97
Rozdział VI
Ewa Joanna Morawska, Jacek Zbigniew Morawski
Trening Zastępowania Agresji
99
Agression Replacement Training
6.1. Wprowadzenie
100
6.2.
Fundamenty Aggression Replacement Training (ART)
101
6.3. Agresja
105
6.4.
Trening umiejętności prospołecznych
106
6.5.
Trening kontroli złości
108
6.6.
Trening wnioskowania moralnego
109
6.7.
Prowadzenie treningu
110
6.8. Ewaluacja
112
6.9. Podsumowanie
117
Rozdział VII
Krzysztof Stasiak, Iwona Dąbrowska-Cieślik, Krzysztof Okruciński
Udział kuratorów w realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego
dla sprawców przemocy w rodzinie „ Duluth”
118
Participation of the court probation officer in the implementation of the correctional-education
programme for the perpetrators of violence in a Duluth family
7.1. Wprowadzenie
119
7.2.
Charakter zjawiska przemocy w rodzinie. Profil sprawcy przemocy
na podstawie danych statystycznych
120
7.3.
Dlaczego kuratorzy sądowi realizują program korekcyjno-edukacyjny
dla sprawców przemocy?
124
7.4.
Program korekcyjno-edukacyjny oparty na modelu Duluth
126
7.5. Wnioski
137
Spis treści
|
5
Rozdział VIII
Sylwia Moch-Piątek, Olga Geisler
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) jako alternatywna forma
pracy kuratora sądowego z nieletnimi, rodzinami i osobami
uzależnionymi
140
Solution Focused Brief Therapy as an alternative form of a probation officer work with
a juvenile and addicts of both types: families and individuals
8.1.
Skąd TSR w pracy kuratora sądowego?
141
8.2.
Model, filozofia centralna i założenia Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniach
142
8.3.
TSR jako alternatywna forma pracy z rodzinami, nieletnimi i osobami
uzależnionymi
145
8.4.
Praca na zasobach
147
8.5.
Praca ze skalą i jej zastosowanie w praktyce kuratora sądowego
149
8.6.
Praca na wyjątkach
152
8.7.
Praca techniką cudu
154
8.8.
Inne metody pracy
156
8.9.
Ewaluacja terapii
161
8.10.
Podsumowanie
161
Rozdział IX
Honorata Czajkowska, Grzegorz Miśta
Program „Włączamy kulturę” jako szansa na nową jakość relacji
kurator–podopieczny oraz platforma współuczestniczenia
społecznego
164
The “Turn on the culture” as an opportunity for a new quality in probation officer–ward
relation and as the co-participation social platform
9.1. Wprowadzenie
165
9.2.
O projekcie „Włączamy kulturę”
168
9.3.
Realizacja programu
168
9.4. Ewaluacja
171
9.5.
Analiza wyników badań
172
9.6. Podsumowanie
175
Rozdział X
Robert Parol
Nabywanie kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem dualnego modelu
kształcenia przez młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym
178
The vocational education with dual system of vocational training for young people at risk of social
maladjustment
10.1. Wprowadzenie
179
10.2.
Opis modelu
180
10.3.
Koncepcja kompetencji zawodowych
183
10.4.
Krajowe Ramy Kwalifikacyjne
184
10.5.
Doświadczenia systemu dualnego w efektywnym kształceniu
zawodowym
185
Spis treści
6
|
10.6.
Doświadczenia kształcenia zawodowego wypracowane w modelach
i strukturach Izb Rzemieślniczych w Polsce
187
10.7.
Założenia projektu
189
10.8.
Ewaluacja projektu
192
10.9.
Wnioski z badań ewaluacyjnych
194
10.10. Podsumowanie
198
Rozdział XI
Paweł Nowak
Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie
201
Actions for children and youth’s safety on the Internet
11.1. Wprowadzenie
202
11.2.
Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska
203
11.3.
Prawne aspekty cyberstalkingu
206
11.4.
Profilaktyka zagrożeń w sieci
207
11.5.
Prezentacja projektu „Innowacją w Cyberprzemoc”
209
11.6.
Wybrane metody pracy
211
11.7.
Ewaluacja projektu
218
11.8. Rekomendacje
219
Rozdział XII
Łukasz Wirkus
Wybrane metody badań efektywności programów korekcyjnych
i praktyczne implikacje dla autorów
221
Selected methods of studying the efficiency of correctional programs and implications
for authors
12.1.
Metody badań
222
12.2.
Programy resocjalizacyjne i ich efektywność
225
12.3. Rekomendacje
236
Bibliografia
242
O autorach
256
Aneksy
259

Bibliogr. s. 242-255.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: