Ochrona osób i mienia : licencja II stopnia /

Additionaly authors: Enerlich, Marek.--Red. | Wojtal, Janusz.--Red. | Milewicz, Marian.--Red. Publisher: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", (Toruń : ) , 2000 Physical description: 650, [1] s. : tab. il. 24 cm. ISBN:. Keywords: Ochrona osób i mienia | Kierowanie organizacją | Psychologia pracy | Kryminologia | Kryminalistyka | Etyka pracy | Tajemnica państwowa | Tajemnica służbowa | Terroryzm | Prawo karne | Bezpieczeństwo | Konwojowanie | Zabezpieczanie obiektów | Zamach przestępczy | Szkolenie strzeleckie
pol
List(s) this item appears in: Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia i osób
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
355 (Browse shelf) Not for loan
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
355 (Browse shelf) Available

SPIS TREŚCI
Wstęp ........................................................ 27
BLOK OGÓLNY 1
PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZADAN OCHRONYOSÓBIMIENIA 31 PODSTAWY PRAWNE ........................................... 31

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWE] OCHRONIE ........... 34
ZASADY SPORZĄDZANIA PLANU OCHRONY JEDNOSTKI I TRYB JEGO UZGADNIANIA .................................... 36
WEWNĘTRZNE SŁUŻBY OCHRONY .............................. 36
1. Zadania i rodzaje wewnętrznych służb ochrony ................. 36
2. Wewnętrzne służby ochrony działające na podstawie zezwolenia komendanta wojewódzkiego Policji .................. 38
3. Wewnętrzne służby ochrony działające W oparciu o koncesje ...... 39
OBOWIĄZKI IPIRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCECO DZIAŁALNOSC GOSPODARCZĄ ................................. 41
1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób imienia sensu stricto .......... 41
2. Umundurowanie i oznaczenie ................................ 42
3. Dokumentacja . . . .......................................... 43
VI. COFNIĘCIE EICENCJI NA PROWADZENIE DZLĄŁALNOSCI GOSPODARCZEJ . . ........................ 44

VII. UZBROJENIE SPECJALISTYCZNYCH UZBROJONYCH FORMACJI OCHRONNYCH ...................... 46
1. Reglamentacja broni dla pracowników ochrony fizycznej ........ 46
2. Wyposażenie specjalistyczne uzbrojonych formacji ochronnych 50
3. Magazynowanie broni i amunicji .............................. 51
4. Ewidencjonowanie broni i amunicji ........................... 52
VIII. RODZAJE LICENCJI ORAZ WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE PRACOWNIKÓW OCHRONY .................................... 52
1. Rodzaje licencji ............................................ 52
2. Zakres czynności do wykonywania których uprawnia posiadanie licencji ................................. 53
2.1. Licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia .. 53
2.2. Licencja pracownika ochrony drugiego stopnia ........... 54
2.8. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia .................................... 54
2.4. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia ...................................... 55
3. Wymogi stawiane osobom ubiegającym się o wydanie licencji ..... 55
4. Badania lekarskie i psychologiczne ............................ 57
5. Wniosek o wydanie licencji ................................... 59
6. Opłata za wydanie licencji ................ 60
7. Właściwość organów W sprawach licencji ....................... 61
IX. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW OCHRONY w OCHRONIE OSÓB IMIENIA ........................... . ...... 62
1. Uprawnienia pracowników ochrony ........................... 62
2. Rodzaje środków przymusu bezpośredniego oraz zasady ich stosowania ................................... 63
2.1. Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego ...... 66
2.2. Ewidencja dotycząca stosowania środków przymusu bezpośredniego ............................67 3. Użycie broni palnej jako szczególnego środka przymusu ......... 67
3.1. Przypadki użycia broni ................................ 68
3.2 Zasady użycia broni ................................... 68
3.3 Sposób postępowania przy użyciu broni palnej ............ 68
X ODPOWIEDZIALNOŚÓ KARNA PRACOWNIKA OCHRONY .......... 70
XI. ZAKRES ITRYB SPRAWOWAN IA PRZEZ POLICJE NADZORU NAD SPECJALISTYCZNYMI UZBROJONYMI F ORMACJAMI OCHRONNYMI .. 74
XII. WSPÓŁPRACA z POLICJĄ, JEDNOSTKAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, OBRONY CYWILNEJ ISTRAZAMI GMINNYMI (MIEJSKIMI) ............................ 73
1. Wewnętrzne służby ochrony a Policja .......................... 79

2. Wewnętrzne służby ochrony a państwowa straż pożarna ......... 80

3. Wewnętrzne służby ochrony a obrona cywilna ......... ......... 32
4. Wewnętrzne służby ochrony a straże gminne ................... 82

2WYBRANE ZAGADNIENIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ............ . . . . ..... ........ 85 I. SYSTEM KIEROWANIA INSTYTUCJĄ ............................. 85
1. Instytucja jako system zorganizowany .......................... 85
2. Ogólne zasady kierowania ................................... 91
3. Style kierowania ............................................ 98
4. Kierowanie jako proces podejmowania decyzji ................. 102
ORGANIZACJA STANOWISK PRACY ............................. 106
1. Określenie zadań ............................. . ............ 106
2. Określenie uprawnień ...................................... 108
3. Określenie odpowiedzialności ............................... 110
4. Polityka kadrowa .......... . .................... ...........111
SYSTEM MOTYWACJI IKONTROLI , ............................ 114

3WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII PRACY ............... 117

I. ELEMENTY PSYCHOLOGII KIEROWANIA ....................... 117
1. Style kierowania ................................ . .......... 117
2. Motywowanie podwładnych .................................. 118
3. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych ...... 120
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA ........................... 122
l. Uwagi wprowadzające ...................................... 122
2. Komunikacja werbalna i niewerbalna ......................... 123
3. Poziomy komunikacji interpersonalnej ........................ 124
4. Umiejętność słuchania ...................................... 124
PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI................................. 126
1. Podstawowe pojęcia psychologii osobowości ................... 126
2. Typy osobowości ........................... ................ 127

2.1. Osobowość autorytarna ............................... 127

2.2. Osobowość makiawelistyczna . . ..... . ................... 128
ANALIZA SPOŁECZENSTWA . ....... . ............ . ............. 129 1. Pojęcie i struktura grupy społecznej .......................... 129

2. Klasyfikacja grup społecznych . . . . . ................ . ......... 129
3. Rodzaje i funkcjonowanie różnych form zbiorowości społecznych ................................ 130

4

WYBRANE ZAGADNIENIA KRYMINOLOGII . . . . . . . . . . . 133

I. UWAGI WPROWADZAJĄCE ..................................... 133
II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNEJ PRZESTĘPCZOŚCI 134
III. ROZMIARY ISTRUKTURA PRZESTĘPCZOŚCI w POLSCE ......... 135
1. Przestępczość kryminalna ................................... 136
2. Przestępczość gospodarcza ....... . .......................... 138
3. Przestępczość zorganizowana ........ . ....................... 138
4. Przestępczość nieletnich .................................... 140
IV. PRZESTĘPCZOŚĆ W POLSCE NA ,PŁASZCZYŻNIE PRZESTEPCZOSCI INNYCH KRAJOW ........................... 141
V. PODEJRZANI O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTW ................... 142
VI. NIEKTÓRE UJEMNE ZJAWISKA SPOŁECZNE O POT ENCJALE KRYMINOGENNYM ............................ 143
1. Alkoholizm ............................................... 143
2. Narkomania .............................................. 144
3. Prostytucja ................................................ 147
4. Samobójstwo ......... ..................................... 150
5. Bezrobocie ............................................... 151
VII. PROFILAKTYKA KRYMINOLOGICZNA ........................... 153
5
WYBRANE ZAGADNIENIA KRYMINALISTYKI . . . . . . . . . . 157
I. POJĘCIE, ISTOTA I ZADANIA KRYMINALISTYKI ................. 157
1. Pojęcie kryminalistyki . . . . , ................................. 157
2. Istota kryminalistyki ........................................ 160
3. Zadania kryminalistyki ...................................... 161
II. ZASADNICZE ŻRÓDŁA INFORMACJI . . . , . . . , .................... 162
III. ŚLADY KRYMINALISTYCZNE ........................... . ....... 164
1. Pojęcie śladu kryminalistycznego -. . ........................... 164
2. Podziały śladów kryminalistycznych ........................... 165
IV. METODY IDENTYFIKACJI CZŁOWIEKA I RZECZY…………………….166
1. Cechy identyfikacyjne człowieka i rzeczy ...................... 155
2. Portret pamięciowy ........................................ 167
3. Daktyloskopia ............................................. 168
4. Fonoskopia ............................................... 169
5. Mechanoskopia ............................................ 170
6. Traseologia ............................................... 171
V. POSTĘPOWANIE PO UZYSKANIU INFORMACJI O PRZESTĘPSTWIE DO CZASU PRZYBYCIA POLICJI .............. 172
1. Podstawy prawne ochrony miejsca zdarzenia .................. 173
2. Zabezpieczenie osobowe i techniczne miejsca zdarzenia ......... 174
3. Zasady postępowania pierwszej osoby na miejscu zdarzenia ...... 176
6
ETYKAPRACOWNIKAOCHRONY …………………………177
1. Podstawowe pojęcia ........................................ 177
2. Normy moralne a normy prawne ............................ 178
3. Godności człowieka w kontekście uprawnień pracowników ochrony . . 182
7
WYBRANE ZAGADNIENIA Z EKONOMII ............. . 185
I. PRZEDMIOT I METODA EKONOMII ............................ 185
1. Przedmiot ekonomii ....................................... 185
2. Pojęcia i metoda ekonomii .................................. 186
3. Metoda analizy ekonomicznej ............................... 188
II. SYSTEM GOSPODARCZY I PODMIOTY GOSPODARCZE (PRZEDSIĘBIORSTWA) ........................................ 189
1. Gospodarka, jej cechy ...................................... 189
2. Podmioty gospodarcze ...................................... 191
2.1. Gospodarstwo domowe ............................... 192
2.2. Gospodarstwo rolne .................................. 192
2.3. Przedsiębiorstwo ..................................... 192
2.4. Spółki ............. , . ............................... 194
2.5. Banki .............................................. 195
III. RYNEK JAKO MECHANIZM GOSPODARCZY ........... . ......... 196
1. Podstawowe kategorie rynku i jego funkcjonowanie ............. 196
2. Cena i jej funkcje ......................................... 197
3. Gospodarka rynkowa ....................................... 199
4. Pieniądz . . . . .............................................. 199
IV. PRZEDSIĘBIORSTWO A RYNEK ................................. 200
1. Koszty produkcji ------------------------------------------200
2. Formy rynku .............................................. 201
2.1. Konkurencja ........................................ 201
2.2. Monopol ........................................... 201
2.3. Polipol ............................................. 202
2.4. Oligopol ............................................ 202
3. Majątek, fundusze, wynik finansowy przedsiębiorstwa ........... 203
V. RYNEK KAPITAŁOWY ......................................... 204
1. Pojęcia podstawowe ........................................ 204
2. Giełdy papierów wartościowych .............................. 206
3. Rodzaje papierów wartościowych ............................. 206
3.1. Akcje .............................................. 206
3.2. Obligacje ........................................... 207
3.3. Fundusze powiernicze ................................ 209
4. Przestępstwa i nieprawidłowości na rynku kapitałowym .......... 211
8
ORGANIZACJA ADMINISTRACJI PANSTWOWEJ I SAMORZĄDOWE] ORAZ ŻRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ............................. 213
I. STRUKTURA ORGANIZACJI PANSTWA .......................... 213
1. Władza ustawodawcza ...................................... 213
2. Władza sądownicza ......................................... 214
3. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa .................. 215
4. Władza wykonawcza ........................................ 215
II. STRUKTURA ORGANIZACJI SAMORZĄDOWE] ................... 220
1. Pojęcie samorządu ......................................... 220
2. Organy samorządu ......................................... 220
3. Zadania samorządu ........................................ 222
III. ŻRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNECO ........................ 225
9
OCHRONA TAJEMNICY PANSTWOWEJ I SŁUŻBOWE] . …………….. 227
1, TAJEMNICA PANSTWOWA ..................................... 228
2. TAJEMNICA SŁUŻBOWA ....................................... 231
3. TAJEMNICA ZAWODOWA ...................................... 233
10
POJECIE TERRORYZMU. , CELE IMETODY DZIAŁAN TERRORYSTYCZNYCH ...237 I. TERRORYZM POCZĄTKI I JEGO ROZWÓJ ..................... 237
II. ZABEZPIECZENIE KARNOPRAWNE PRZY ZWALCZANIU TERRORYZMU W POLSCE I NA ŚWIECIE .......................................... 243
III. MOTYWY DZIAŁAN TERRORYSTYCZNYCI-I ...................... 250
IV PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA SPRAWCÓW ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH ....... . ................................ 253
1. Izrael .............................................. 253
2. Wielka Brytania ..................................... 254
3. Niemcy ............................ .. . .............. 255
4. Francja ............................................. 255
5. Szwajcaria ........................................... 258
6. Peru . , ............................................. 259
BLOK PRAWNY
1
WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA CYWILNEGO ....... 263
I. POJĘCIE, CECHY I SYSTEMATYKA PRAWA CYWILNEGO .......... 263
1. Pojęcie i cechy prawa cywilnego ............................. 263
11. ŻRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO ................................. 255
1. Podstawowe akty normatywne ............................... 265
2. Pojęcie oraz charakter zasad współżycia społecznego w prawie cywilnym ......................................... 266 3. Funkcje orzecznictwa ....................................... 266
III. STOSUNEK CYWILNOPRAWNY. ZDARZENIA CYWILNOPRAWNE . . . . 266
1. Pojęcie i cechy stosunku cywilnoprawnego ..................... 266
2. Pojęcie i rodzaje zdarzeń cywilnoprawnych .................... 267
IV. PRAWO PODMIOTOWE ....................................... 268
1, Pojęcie prawa podmiotowego ............................... 268 .
2. Rodzaje praw podmiotowych ................................ 269
V. PODMIOTY STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH ................. 269
l. Osoby fizyczne ........................................... 270
2. Osoby prawne ............................................ 274
VI. PRZEDMIOTY STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH ............... 275
l. Pojęcie i rodzaje rzeczy ..................................... 275
2. Majątek i mienie .......................................... 276
3. Inne przedmioty stosunków cywilnoprawnych .................. 277
VII. CZYNNOŚCI PRAWNE ......................................... 277
I. Pojęcie i przesłanki skuteczności czynności prawnej ............. 277
2. Klasyfikacja czynności prawnych ............................. 278
3. Oświadczenia woli ......................................... 279
4. Sposoby zawarcia umowy ................................... 279
5. Forma czynności prawnej ........... ' ........................ 281
6. Przesłanki ważności prawnej. Sankcje wadliwości czynności prawnej ........................ 282 VIII. PRZEDSTAWICIELSTWO ....................................... 283
1. Pojęcie i przesłanki skuteczności przedstawicielstwa ............. 283
2. Rodzaje przedstawicielstwa .................................. 284
IX. PRZEDAWNIENIE ROSZOZEN. TERMINY ZAWITE ................ 285
1. Istota przedawnienia roszczeń ............................... 285
2. Charakter prawny terminów zawitych ......................... 285
X. PRAWO WŁASNOŚCI .......................................... 285
1. Pojęcie i treść prawa Własności ............................ 286
2. Wykonywanie prawa własności ............................... 286
3. Pojęcie i cechy współwłasności ............................... 287
4. Ochrona własności .............. .......................... 288
XI. POSIADANIE IDZIERZENIE .................................... 288
l. Pojęcie i rodzaje ............. ............................. 288
2. Domniemania prawne związane z posiadaniem . . . . ............. 289
3. Ochrona posiadania ........... . ........................ 289
XII. ISTOTA ZOBOWIĄZANIA I JEGO ELEMENTY .................... 290
1_ Podmioty zobowiązania ..................................... 290
2, Przedmiot zobowiązania .................................... 290
3, Treść zobowiązania ........................................ 291
XIII. SZKODA ASPEKTY CYWILNOPRAWNE ......................... 292
1. Pojęcie szkody i jej rodzaje ................................. 292
2. Przesłanki, zasady i rodzaje Odpowiedzialności za szkodę ........ 293
3. Rodzaje odpowiedzialności za szkodę ......................... 294
4. Sposoby naprawienia szkody . . . . ............. . . . ............ 294
XIV. UMOWA JAKO ŻRÓDŁO ZOBOWIAZAN ........................ 295
1. Pojęcie i rodzaje umów ................................... 295
XV. CZYNY NIEDOZWOLONE ...................................... 296
1, Pojęcie czynu niedozwolonego .............................. 296
2, Odpowiedzialność za własne czyny (art. 415, art. 416, art. 422 KG). ……296
3. Odpowiedzialność za cudze czyny ............................ 297
4 Roszczenia przysługujące w przypadku uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia oraz śmierci ......................... 298
XVI. WYKONANIE ZOBOWIĄZAN ................................... 299
1. Sposób wykonania zobowiązania określają (art. 354 § 1 KC): 299
2. Miejsce wykonania zobowiązania ............................. 300
3. Czas wykonania zobowiązania ............................... 301
4. Dowód wykonania zobowiązania ............................. 301
5, Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa) uwagi ogólne --------------302
6. Wygaśnięcie zobowiązań .................................... 302
2
WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO . . . . . . ....... . . 303 DZIAŁ I - CZĘŚC OGÓLNA ................................... 303
I. ŻRÓDŁA PRAWA KARNEGO. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ............................ 303
1. Źródła i podział prawa karnego ............................. 303
1.1. Źródła prawa karnego materialnego .................... 303
1.2. Pojęcie i podział prawa karnego ....................... 305
2. Zasady odpowiedzialności karnej ......................... . . . . 305
2.1. Pojęcie przestępstwa ................... . ............. 306
2.2. Charakterystyka elementów przestępstwa ................ 307
2 3. Podział przestępstw na zbrodnie i występki .............. 310
2. 4. Pojęcie wykroczenia. Kryteria rozgraniczenia przestępstw i wykroczeń .......... 311
3. Ustawowe znamiona przestępstwa ............................ 312
II. FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA ......................... 316
1. Formy stadialne popełnienia przestępstwa ..................... 316
1.1. Przygotowanie ................... .. . ............ 317
1.2. Usiłowanie .......................................... 318
2. Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa ................... 319
III. 2.1. Sprawstwo .......................................... 319
2.2. Współsprawstwo ...................................... 319
2.3. Sprawstwo kierownicze ................................ 320
2.4. Sprawstwo polecające ................................. 320
2.5. Podżeganie ......................................... 320
2.6. Pomocnictwo ........................................ 321
OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOSC KARNĄ 322
1. Zagadnienia wstępne ....................................... 322
2. Kontratypy ustawowe ....................................... 324
2.1. Obrona konieczna ................................... 324
2.2. Stan wyższej konieczności ............................. 325
2.3. Ryzyko nowatorstwa .................................. 327
2.4. Ostateczna potrzeba .................................. 327
2.5. Dopuszczalna krytyka ................................. 328
3. Kontratypy pozakodeksowe (pozaustawowe) .................... 328
3.1. Zabiegi lecznicze .................................... 328
3.2. Działanie w granicach uprawnień i
obowiązków (szczególne uprawnienia i obowiązki). ................... 328
3.3. Karcenie nieletnich .................................. 329
3.4. Ryzyko sportowe ..................................... 330
3.5. Zgoda pokrzywdzonego ............................... 330
3.6. Zwyczaj ............................................. 330
4. Okoliczności wyłączające winę ............................... 331
4.1. Stan wyższej konieczności ..... . ....................... 331
4.2. Niepoczytalność ............... . ...................... 331
4.3. Błąd co do faktu . . . . ................................ 332
4.4. Błąd co do prawa ................................... 333
4.5. Rozkaz przełożonego ................................. 334
4.6. Wyłączenie społecznej szkodliwości czynu ................ 334
DZIAŁ II –.WYBRANE ZAGADNIENIA CZĘŚCI SZCZEGÓLNE .
I. PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI PANSTWOWYCH ORAZ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ........ 335
1. Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego .. 336
2, Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego ................ 337
3. Przestępstwo czynnego oporu ............................... 338
4. Udaremnianie i utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska oraz ochrony w zakresie inspekcji pracy ............ 339
5. Znieważenie funkcjonariusza publicznego ..................... 339
6. Znieważenie lub poniżenie konstytucyjnego organu RP ......... 340
7, Bezprawne podanie się za funkcjonariusza publicznego (Przywłaszczenie funkcji). …340

8. Łapownictwo bierne (sprzedajność) ......................... 341
9. Łapownictwo czynne (przekupstwo) .......................... 342
10. Przestępstwo płatnej protekcji ............................... 343
11. Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego ........................... 344
PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO OBROTOWI GOSPODARCZEMU . . . . 345
1. Nadużycie zaufania ........................................ 345
2. Oszustwo kredytowe ........................................ 347
3. Oszustwo ubezpieczeniowe .................................. 348
4. Pranie brudnych pieniędzy ................................. 348

3 WYBRANE ZAGADNIENIA

PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO ................. 351

I. UCZESTNICY (PODMIOTY) PROCESU KARNEGO ................ 351
1. Uczestnicy procesu karnego ................................. 351

2. Pokrzywdzony ............................................. 352

3. Świadek .................................................. 357

II. CZYNNOŚCI PROCESOWE ..................................... 350
III. SRODKI DOWODOWE ........................................ 355
1, Uwagi ogólne ............................................. 365

2. Charakterystyka poszczególnych środków dowodowych .......... 366

2.1. Wyjaśnienia oskarżonego (podejrzanego) ................ 355

2.2. Zeznania świadka .................................... 357

2.3. Opinia biegłego, instytucji naukowej lub specjalistycznej . _ 357

2.4. Cechy (właściwości) ciała, rzeczy, miejsca ................ 368

2.5. Treść dokumentu .................................... 368

2.6. Zapis obrazu lub dźwięku ............................. 369

2.7. Wyniki eksperymentu procesowego ..................... 369

2.8. Wynik wywiadu środowiskowego ........................ 370
POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE ........................... 371

1. Zadania postępowania przygotowawczego ...................... 371

2. Formy postępowania przygotowawczego ....................... 371
2.1. Śledztwo ............................................ 371

2.2. Dochodzenie ........................................ 372

3. Wszczęcie śledztwa lub dochodzenia ......................... 372
4. Przedstawienie zarzutów .................................... 374
5. Zakończenie postępowania przygotowawczego .................. 375

5.1. Zamknięcie śledztwa lub dochodzenia —---------------375
5.2. Bezwarunkowe umorzenie śledztwa (dochodzenia) ....... 376

5.3. Zawieszenie postepowania przygotowawczego ............. 376

6. Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym ................. 377

7Akt oskarżenia ............................................ 377
4
ROZSTRZYGAN IE INDYWIDUALNYCH SPRAW DOTYCZĄCYCH OCHRONY OSOB I MIENIA W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH . . . . . . . . . . 379

ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY KODEKSU

POSTĘPOWAN IA ADMINISTRACYJNEGO ........................ 379
ZASADY OGÓLNE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ........... 381
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ............ 382
I. Organ prowadzący postępowanie ............................. 382
2. Strona ................................................... 383
3. Uczestnicy na prawach strony ............................... 384
3.1. Organizacja społeczna ................................ 385
3.2. Prokurator .......................................... 385
3.3. Rzecznik Praw Obywatelskich .......................... 386
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ............. 386 POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE ............................... 388
1, Dowód z dokumentów ............................ . ......... 388
2 Dowód z zeznań świadków ........ . ......................... 389
3. Dowód : opinii biegłego .................................... 390
4, Dowód : oględzin .......... . .............................. 390
5 Przesłuchanie stron ........................................ 391
6. Zasady postępowania dowodowego ........................... 391
ROZSTRZYGNIĘCIE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM ..... 392
1_ Decyzja .................................................. 392
2_ Postanowienie ............................................ 394
WERYFIKACJA ROZSTRZYGNIĘC W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM I SADOWOADMINISTRACYJNYM ............ 395
l_ Odwołanie ................................................ 395
2. Zażalenie na postanowienie ................................. 398
3, Ograniczenie trwałości ostatecznych decyzji administracyjnym ................................... 398

4, Sądowa kontrola decyzji w sprawach ochrony osób imienia ..................................... 400

5
WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA GOSPODARCZEGO PRYWATNEGO (PRAWA HANDLOWEGO) . . . . . . . . . . . . . 403

I. POJĘCIE PRAWA GOSPODARCZEGO PRYWATNEGO .............. 403
1. Obrót gospodarczy i jego rodzaje ............................ 404
2, Rodzaje obrotu ........................................... 404
II. ŻRÓDŁA PRAWA GOSPODARCZEGO ............................ 405
1, Prawo stanowione ......................................... 405
2. Prawo umowne ............................................ 406
III, WARUNKI IZASADY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ............ 405
1. Pojęcie działalności gospodarczej ............................ 406
2. Zasady działalności gospodarczej ............................. 407
3. Zgłoszenie działalności gospodarczej ........ , ................. 408
IV. PRZEDSIĘBIORCY ............................................. 409
1.Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców .............................. 409
1.2. Osoba fizyczna jako przedsiębiorca ..................... 409
1.3. Osoba prawna jako przedsiębiorca ..................... 409
V ZAGADNIENIA PRAWNE SPÓŁEK ............................... 411
1.Rodzaje spółek ............................................ 411
2 .Prokura .................................................. 412
3, Spółka cywilna (art. 860-875 KC) ........................... 412
4.spółka jawna (art. 75-142 kh.) ............................. 413
5 Spółka komandytowa (art. 14-157 k.h.) ...................... 414
6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 158-306 k.h.) . _ _ _ 415
7. Spółka akcyjna (art. 307-490 kh.) ........................... 417
VI. DOBRA OSOBISTE PRZEDSIĘBIORSTWA I ICH OCHRONA ....... 419
1. Pojęcie przedsiębiorstwa .................................... 419
2. Ochrona własności przemysłowej i nazwy ...................... 419

6

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA FINANSOWEGO . . . . . 421

l. Pojęcie i cechy prawa finansowego .......... . ................ 421
1.1. Uwagi wstępne ...................................... 421
1.2. Funkcje finansów publicznych ......................... 422
2. Tajemnica bankowa, skarbowa, ochrona danych osobowych ...... 423
2.1. Ochrona danych osobowych ........................... 423
2,2. Tajemnica bankowa .................................. 423
2.3. Tajemnica skarbowa .................. . . . . .......... 424

3. Podstawy prawne rachunkowości ............. . ............... 424
3.1. Podmioty rachunkowości ............................ 425
3.2. Przedmiot i pojęcie rachunkowości ....................... 425
4. Zasady rachunkowości .................................. 425
5. Podatki ................................................ 427 6
6. Istota podatku dochodowego od osób fizycznych .............. 429
6.1 Podmiot i przedmiot opodatkowania .................... 430
7. Istota podatku dochodowego od osób prawnych ............... 431
8. Istota podatku od towarów i usług ........................... 431
7

WYBRANE ZAGADNIENIAPRAWAPRACY ............. 437
I. ŻRÓDŁA PRAWA PRACY ....................................... 437
II. NAWIĄZANIE, ROZWIĄZANIE IWYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY . 440
1. Stosunek pracy ............................................ 440
2. Nawiązanie stosunku pracy .................................. 442
3. Ustanie stosunku pracy ..................................... 443

III. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ IINNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY ........................... 447
IV, REGULAMIN PRACY .......................................... 449

V. CZAS PRACY WYMIAR IROZKŁAD, GODZINY NADLICZBOWE I URLOPY ........................... 451
1. Czas pracy ................................................ 451
2. Urlopy ................................................... 454
VI, RYZYKO ZAWODOWE ......................................... 455
VII. BADANLĄ LEKARSKIE ............................ . ............ 458
VIII. BEZPIECZENSTWO IHIGIENA PRACY .......................... 450
1. Obowiązki pracodawcy ..................................... 460
2. Uprawnienia i obowiązki pracownika ......................... 461
3. Obowiązki osoby kierującej pracownikami ..................... 462
4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe ...................... 462
IX ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE] .......................... 464

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA .......................... 467
BLOK ZAWODOWY

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA OCHRONY ………….473

ZASADY DOKONYWANIA ANALIZY ZAISTNIAŁYCH

I POTENCJALNYCH ZAGROZEN .............................................................. 473
1. Istota i cel analizy stanu zagrożenia .......................... 473
2. Sposoby sporządzania analizy stanu zagrożenia ................ 474
3. Niektóre elementy badawcze analizy stanu zagrożenia .......... 475
3.1. Struktura zagrożeń ................................... 475
3.2. Miejsca zagrożeń .................................... 477
3.3. Czas popełnianych przestępstw, wykroczeń oraz występowania innych zdarzeń ........ 477
3.4. Rozpoznanie sprawców przestępstw, wykroczeń i innych naruszeń prawa ................. 478
3.5. Skuteczność działań ochronnych ....................... 479
II. ZASADY OKREŚLANIA ORGANIZACJI, STRUKTURY I WYKONYWANIA ZADAN OCHRONNYCH ....................... 480
l. Czynniki decydujące o organizacji ochrony .................... 480
2. Etapy działalności ochronnej ................................ 481
3. Realizacja zadań a organizacja działań ochronnych ............. 483
3.1. Organizacja działań .................................. 483
3.2. Określenie struktury zadań ............................ 484
III. KALKULACJA IDYSLOKACJA SIŁ IŚRODKÓW ................... 485
IV. OKREŚLENIE NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA I UZBROJENIA DLA PRACOWNIKOW OCHRONY ................ 486
V. ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ....... 437
1. Zadania szefa ochrony ..................................... 487
2. Zadania zastępcy szefa ochrony ......... . .................... 488
3. Zadania dowódcy zmiany ., ..... . ., ...................... 488
4. Zadania wartowników konwojentów ........................ 489
2
PODSTAWOWE FORMY REALIZOWAN IA FIZYCZNEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA………....... 491
I. FORMY OCHRONY OSÓB IMIENIA —-------------------------491

II. FIZYCZNA OCHRONA OSÓB IMIENIA ................... 492
1. Ochrona obiektów …………………………………….492 2.
2. Ochrona osób .................... . ....................... 494
2.1. Sekcja eskortowa ..................................... 494
2.2. Sekcja pojazdów ..................................... 495
2.8. Sekcja ochrony ..... . .............. . ...... . .......... 495
3. Dozór sygnałów alarmowych . . . . . ........... . . . . ............ 497
4. Konwojowanie ............................................. 498
3

ZASADY OPRACOWANIA PLANU OCHRONY ORAZ PROCEDUR BEZPIECZENSTWA . . . . . . . . . . . . . . .. 501

I. WPŁYW CHARAKTERU PRODUKCJI (RODZAJU DZIAŁALNOŚCI) NA KSZTAŁT OCHRONY ............ 501
II. ANALIZA POTENCJALNYCH ZAGROŻEN ISTANU BEZPIECZENSTWA . 504

III. TOPOGRAFICZNE POŁOŻENIE CHRONIONEGO OBIEKTU W KONTEKŚCIE PODEJMOWANYCH CZYNNOŚCI OCHRONNYCH ……………… 508

IV. OKREŚLENIE PUNKTÓW WAŻNYCH INEWRALGICZNYCH Z PUNKTU WIDZENIA SPRAWOWANEJ OCHRONY ............... 509
V. ELEMENTY PLANU OCHRONY OBIEKTU ....................... 509
I. Charakter produkcji lub rodzaj działalności jednostki .......... 510
2. Analiza stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa obiektu......... 512
3. Ocena aktualnego stanu ochrony obiektu ..................... 512
4. Dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej . …. 514
5. Dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych ............. 515
6. Zasady organizacji i wykonywania ochrony obiektu ............. 516
7. Załączniki do planu ochrony ................................ 518
4

NADZÓR I KONTROLA NAD ZADANIANII WYKONYWANYMI PRZEZ PRACOWNIKOW OCHRONY .. …………………………..521
5
ZASADY OCHRONY WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH . . . . . . . . 525

I. PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY OCHRONY WARTOSCI PIENIĘŻNYCH ................... . ....... 525
II. WARUNKI OCHRONY WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH ................. 526

III. RODZAJE KONWOJÓW ........................................ 528
1. Konwoje piesze ........................................... 528
2. Konwoje wykonywane przy użyciu środków transportu .......... 528
6
ZASADY ORGANIZACJI OCHRONY KONWOJU . . .. . . . . . 531
I.OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA KONWOJU ................. 531
II. OBOWIĄZKI ORGANIZUJĄCYCH KONWÓJ ...................... 532
III. OBOWIĄZKI POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW KONWOJU ........ 553
1. Obowiązki dowódcy konwoju ................................ 533
2. Obowiązki konwojentów .................................... 534
3, Obowiązki innych osób wchodzących w skład konwoju .......... 534
IV. SKŁAD IWYPOSAŻENIE KONWOJU ............................. 535
1. Skład konwoju w zależności od wartości konwojowanych ........ 535
2. Skład i rozmieszczenie konwojentów przy przewożeniu wartości pieniężnych pojazdami mechanicznymi ................ 536
V. POSTĘPOWANIE CZŁONKÓW KONWOJU W SYI'UACJACH ZAGROŻENIA ........................ . ......... 537
1. Obowiązki dowódcy konwoju ................................ 537
2. Metody obrony przed atakiem .............................. 538
VI. SYSTEM ŁĄCZNOŚCI .......................................... 540
VII. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA CZYNNOŚCI ..................... 541
VIII. DOBÓR GRUPY KONWOJOWEJ ................................ 541
IX. WYPOSAŻENIE GRUPY KONWOJOWEJ I ODPRAWA PRZED REALIZACJA KONWOJU .................... 542
7

PLANOWANIETRASYKONWOJU……………………….. 545

I. DOBÓR TRASY KONWOJU JAKO ELEMENT BEZPIECZENSTWA ... 545

II. OPIS TRASY .................................................. 546

1. Opis trasy w zakresie Odległości ............................. 546
2. Opis trasy w zakresie przebiegu na terenach zurbanizowanych . .. 546
3. Opis trasy w zakresie przebiegu w miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością. 546

4. Opis trasy w zakresie intensywności ruchu drogowego w poszczególnych porach doby....546
5. Opis trasy W zakresie rozmieszczenia jednostek Policji . . , . ..... 547

5 Opis trasy W zakresie występowania punktów newralgicznych .... 547

7 Opis trasy W zakresie ewentualnych miejsc postoju ............. 547

8 Opis trasy W zakresie otoczenia obiektu docelowego ............ 547
8
PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJZKONWOJEM 549

I. RODZAJE DOKUMENTÓW, ZASADY SPORZĄDZANIA I ICH ZAWARTOŚC .... 549
l. Umowa o świadczeniu usług konwojowych ..................... 549
2. Instrukcja konwojowania .................................... 549
3. Książka konwojów ......................................... 550
4. Plan konwoju ............................................. 550
5. Protokół konwoju ......................................... 551
6. Potwierdzenie prowadzenia konwoju ....... . ................. 551
7. Przepustki specjalne ....................................... 551
9
ZASADY OPRACOWANIA INSTRUKCJI O SYSTEMIE PRZEPUSTKOWYM ORAZ KONTROLI RUCHU OSOBOWEGO I MATERIAŁOWEGO w CHRONIONYM OBIEKCIE ...................... 553
I. POTRZEBA KONTROLI RUCHU OSOBOWO _ MATERIAŁOWEGO W CHRONIONYM OBIEKCIE ............... 553
II. STREFY DOSTĘPNOŚCI ........................................ 555
III. DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO WSTĘPU DO CHRONIONEGO

OBIEKTU IWWOZU LUB WYWOZU MATERIAŁOW .............. 555

IV. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE UPOWAŻNIONE , DO WYSTAWIANIA I EWIDENCJONOWANIA DOKUMENTOW DOTYCZĄCYCH RUCHU OSOBOWO -MATERIAŁOWEGO ....... 556
V. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO _ PORZĄDKOWE ZWIĄZANE

Z PRZECHOWYWANIEM I EWIDENCJONOWANIEM KLUCZY ....... 557
VI. ZADANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY W ZWIĄZKU Z KONTROLĄ RUCHU OSOBOWO -MATERIAŁOWEGO ................................ 558
VII. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ......... 559

VIII. WYKORZYSTANIE URZĄDZEN TECHNICZNYCH W ZAKRESIE KONTROLI I DOSTĘPU………………………………………….562
10
ZAKŁAD PRACY W ASPEKCIE WIKTYMOLOGICZNYM –WYBRANE ZAGADNIENIA…………………………….‘. 565

I. POJĘCIA PODSTAWOWE ............. . . ................. . ...... 555
II_ OFIARA _PRACOWNIK .......................... . ............ 555
III. OFIARA-PRACODAWCA ........ . . . .. . . . . . ...... . ............... 558

11

TECHNICZNE ŚRODKI ZABEZPIECZENIA _ OBIEKTÓW…………. 571

I. TECHNICZNE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJACE ................. 571
1. Budowlane urządzenia zabezpieczające ........................ 571
2. Mechaniczne urządzenia zabezpieczające .. .. . ............. . ... 575

2.1. Rodzaje i podzial zamknięć skarbcowych ., . ....... , ..... 576

2.2. Pojazdy przystosowane do przewozu wartości pieniężnych . . 577

2.3. Pojazdy specjalne (bankowozy) ............. . .......... 578

3. Elektroniczne urządzenia zabezpieczające .......... . .......... 579
3.1. Czujki .............................................. 579
3.1.1. Czujki stosowane w systemach alarmowych ......... 579

3.1.2. Czujki stosowane w systemach sygnalizacji pożaru . . . . 582

3.2. Centralki ........................................... 583
3.2.1. Centralki alarmowe ........................... 583

3.2.2. Centralki stosowane w systemach sygnalizacji pożaru. . . 584
3.3. Urządzenia stosowane w systemach telewizji użytkowej . . , . . 584

3.3.1. Kamery .......... . . . . ...................... 584
3.32. Monitory...., ............................. 585
3. 3. 3. Przełączniki wizji :' cyfrowe dzielniki obrazu . ........ 585
3. 3. 4. Cyfrowe krosownice sygnałów wizyjnych ............ 585
3.3.5. Cyfrowe wizyjne detektory mchu . . . . ., . . . . ........ 585
3.3.6. Systemy i urządzenia do transmisji sygnałów wizyjnych _ 586
3.3.7. Multipleksery wizyjne .......................... 586
3.3.8. Magnetowidy poklatkowe ....................... 587
II. SYSTEMY ZABEZPIECZENIA STOSOWANE w OCHRONIE OBIEKTÓW ..................................... 587
1. Systemy sygnalizacji włamania i napadu ....................... 587
2. Systemy monitoringu alarmów .............. . ...... . . . . . ..... 589
3. Systemy sygnalizacji pożaru ................................. 590
4. Systemy kontroli dostępu . . . . . . ..... . ......... . . . . ....... , _ _ 591

5. Systemy telewizji użytkowej . ............. . ...... . ......... . „ 592
12
ZADANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZAMACHAMI PRZESTĘPCZYMI ...... 593
I.WŁAMANIE DO OBIEKTU ..................................... 593
II. NAPAD NA BANK ............................................ 595
III. ZDARZENIA O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM .............. 597
IV. PODŁOŻENIE ŁADUNKU WYBUCHOWEGO ..................... 599
1. Zadania szefa ochrony ..................................... 599
2. Procedura sprawdzania ..................................... 601
3. Procedura przeszukiwania ................................... 603
4. Procedura ewakuacji ....................................... 604
13
PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANE] Z DZIAŁALNOSCIĄ OCHRONNĄ .................... 607
I. EWIDENCJA BRONI IAMUNICJI ............................... 607
1. Zasady ogólne ............................................ 607
2. Księgi ewidencyjne ......................................... 609
3. Dokumenty materiałowe .................................... 611
II. RODZAJE DOKUMENTACJI OCHRONNE] ....................... 612
1. Tabela służby ............................................. 612
2. Dziennik zmiany .......................................... 614
3. Dziennik wydarzeń ......................................... 614
4. Instrukcja współpracy z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) ............................................... 615
5. Instrukcja postępowania pracowników ochrony w przypadku napadu, włamania, pożaru, powodzi i awarii ....... 615
6. Dziennik szkolenia pracowników ochrony ..................... 616
7. Instrukcja kontroli ruchu osobowego i materialnego ............ 616
8. Instrukcja konwojowania .................................... 616
9. Instrukcja obsługi systemów i urządzeń sygnalizacji alarmowej . . , _ 617
14
ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ PALNĄ ......... 619
I. DZIAŁANIE I PRZEZNACZENIE PISTOLETU I REWOLWERU NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH ................ 619’
1.Pistolet GLOCK 17 ........................................ 619
2.Pistolet CZ ~ 75 ......................................... 621
3. Pistolet CZ 85 ......................................... 621
4, Rewolwer ................................................ 622
4.1. Rodzaje i budowa .................................... 622
4.2. Technika strzelania z rewolweru ........................ 625
II. ZASADY BEZPIECZNEGO OBCHODZENIA SIĘ Z PISTOLETEM (REWOLWEREM) ............................... 625
III. ZASADY STRZELANIA z PISTOLETÓW I REWOLWERÓW .......... 627
1. Przyjmowanie postaw strzeleckich ............................ 628
2. Techniki szybkiego wyjmowania i przeładowywania broni ........ 630
3. Składanie się do strzału .................................... 631
4. Celowanie i ściąganie języka spustowego ...................... 631
5. Postępowanie w przypadku wymiany magazynka ................ 632
6. Postępowanie w przypadku zacięć ............................ 633
15
WARUNKI I ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEN STRZELECKICH PRACOWNIKÓW OCHRONY OSOB IMIENIA .. .................. . .......... 635
I. ORGANIZACJA SZKOLENIA STRZELECKIEGO ................... 635
1. Uwagi ogólne ............................................. 635
2. Pomoce dydaktyczne i urządzenia ..... ....................... 636
3. Zasady prowadzenia ćwiczeń na systemie treningu strzeleckiego (trenażer komputerowy) ........................ 636
4. Przeprowadzanie strzelań w różnych warunkach atmosferycznych ................................. 637
5. Poziomy zaawansowania umiejętności strzeleckich .............. 637
6, Miejsce zajęć praktycznych .................................. 638
II. ZASADY BEZPIECZENSTWA NA STRZELNICACH ................. 638
1. Obowiązki prowadzącego strzelanie .......................... 638
2. Zachowanie się osób przebywających na strzelnicy ............. 639
3. Zasady bezpieczeństwa i czynności zabronione podczas szkolenia strzeleckiego .............................. 639
4, Sytuacje w których przerywa się strzelanie ..................... 540
5, Obowiązki strzelającego ..................................... 641
III. OBOWIĄZKI OSÓB FUNKCYJNYCH NA STRZELNICY ............. 541
1, Obowiązki prowadzącego strzelanie .......................... 641

2, Obowiązki amunicyjnego ................................... 642
3 Obowiązki dowódcy ubezpieczenia ................... 642
4, Obowiązki tarczowych ………………..643
IV OCENA STRZELANIA Z BRONI PALNEJ ........................ 643
V. STRZELANIE Z BRONI KRÓTKIEJ ............................. 643
I. Strzelanie przygotowawcze ................................ 643
2. Strzelania szkolne ...................................... 645
3. Strzelanie dynamiczne .................................... 647
4 Strzelanie sytuacyjne ................................... 649
VI. STRZELANIE Z BRONI MASZYNOWEJ ............................. 650

VII. STRZELANIE Z BRONI GŁADKOLUFOWEJ……………..651


Click on an image to view it in the image viewer

Languages: