Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
08.B (Browse shelf) Available

Spis treści
Wstęp
Decyzje inwestycyjne podmiotów gospodarczych i gmin
Kuczowic J.: Procesy decyzyjne w działalności inwestycyjnej małych przedsiębiorstw w Polsce. Wyniki badań empirycznych.
Kuczowic K., Kuczowic J., Palica Z.: Formy i inwestycje wspierania działalności inwestycyjnej małych przedsiębiorstw w Austrii
Czempas J.: Uwagi o miernikach działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Inwestowanie w nieruchomości – uwarunkowania, podstawy decyzji i ryzyko
Ramian T.: Pomiar wartości dochodowej nieruchomości przedsiębiorstw szczególnego przeznaczenia i jej wykorzystanie w procesie decyzyjnym
Śmietana K.: Nieruchomość jako składnik portfela inwestycyjnego
Henzel H.: Działalność lokacyjna inwestorów instytucjonalnych na rynku nieruchomości
Zagórska E.: Zagrożenie nieruchomości powodzią i osuwiskami na przykładzie województwa śląskiego
Podstawy metodyczne decyzji inwestycyjnych o charakterze rzeczowym i finansowym
Foltyn–Zarychta M.: Inwestycje proekologiczne a optymalizacja alokacji zasobów w ujęciu makroekonomicznym
Pera K.: Wykorzystanie rachunku opcyjnego w inwestycjach z zakresu eksploatacji nieodnawialnych zasobów przyrody
Konowalczuk J.: Szacowanie wartości godziwej nieruchomości przedsiębiorstw przy wykorzystaniu metody zamortyzowanego kosztu odtworzenia (DRC)
Czempas J., Horzela M.: Zastosowanie współczynników korelacji i wybranych testów statystycznych do badania „dojrzałości” giełdowego rynku kontraktów futures
Zarządzanie projektami inwestycyjnymi
Wilczek M. T.: Zarządzanie zakresem i zmianą w różnych sposobach zarządzania projektami
Marcinek K.: Interesariusze i ich wpływ na sukces projektów inwestycyjnych
Tworek P.: Ryzyko w działalności inwestycyjno–budowlanej – wybrane aspekty teoretyczne
Finansowe uwarunkowania decyzji inwestycyjnych podmiotów gospodarczych. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce
Kuczowic K.: Finansowanie działalności inwestycyjnej w podmiotach gospodarczych w Polsce w latach 2000–2004
Palica Z.: Rozwój i ocena funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce

Streszczenie w języku angielskim.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: