Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
17.A (Browse shelf) Available

Spis treści
ARTYKUŁY
Rodriguez F. J. P.: El acoso sexual en el Codigo Penal espanol
Kruk M.: Wokół zasady pomocniczości. Kilka uwag o jej znaczeniu i gwarancjach w Unii Europejskiej
Gronowska B.: Skuteczność prawa do skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w toku postępowania karnego oraz w warunkach izolacji więziennej.
Rogalski M.: Założenia modelu zbierania i udostępniania danych telekomunikacyjnych
Kosonoga J.: Skład sądu na rozprawie głównej
Pączek I.: Postępowanie mediacyjne jako konsensualne zakończenie postępowania karnego
Gil D.: Prawo do obrony w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – zagadnienia wybrane
Kosonoga-Zygmunt J.: Orzekanie kar nieizolacyjnych zamiast kary pozbawienia wolności (art. 37a k.k.)
Domańska A., Sawczuk-Skibińska K.: Przyczyny nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym i przyczyny rozwodów w polskim prawie rodzinnym w świetle badań aktowych
Dąbrowski Ł. D.: Zastosowanie art. 321 k.p.c. w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Żok K.: Obniżenie ceny w świetle znowelizowanych przepisów o rękojmi
Gadecki B.: Nowe regulacje dotyczące problematyki zabytków w związku z wejściem w życie ustawy o rzeczach znalezionych
Karpiuk M.: Tereny zamknięte ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa ustanawiane przez organy administracji rządowej
Szałowski R.: Administrator bezpieczeństwa informacji
Pałucka D.: Obowiązek przynależności polskiego związku sportowego do międzynarodowej organizacji sportowej
Lalowicz K.: Prawo zabudowy
Kabat-Rudnicka D.: Spór o federalną przyszłość Unii Europejskiej
Rudnicki Z. B.: Poszukiwaniu tożsamości europejskiej
Sadowski P.: Prawne, polityczne i społeczne konsekwencje rozdźwięku między uzusem a definicjami zawartymi w tekstach prawnych dotyczących imigracji
Danecka D.: O pojęciu odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
Daniel P.: Zakres postępowania odwoławczego w sprawach z zakresu rozstrzygania konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Ochman P.: Rola Komisji Nadzoru Finansowego w karnej ochronie rynku finansowego
Drozdek A.: Przedawnienie świadczeń odsetek, a przedawnienie zobowiązania celnego
Hrynicki W. M.: Organizacja rejestru stanu cywilnego w Polsce w ujęciu historycznym
Majczak P. P.: Podstawa prawna decyzji administracyjnej
GLOSY
Rulka M.: Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 12 grudnia 2014 r., I Ns 238/14, niepubl. (dot. Uprawnień sądu okręgowego w zakresie kształtowania procedury wyborczej w przypadku stwierdzenia nieważności wyboru radnego)
Joachimiak S.: Glosa do wyroku SN z dnia 16 stycznia 2014 r., V KK 21313 (dotycząca kwalifikacji prawnej przestępstwa z art. 244 k.k. oraz przestępstwa 178 § 1 i 4 k.k.)

Bibliogr przy rozdz.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: