Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
338.22 (Browse shelf) Available

SPIS TREŚCI

Franciszek Adamczuk – Współpraca gospodarcza na pograniczu polsko-czeskim – aspekty przestrzenne i instytucjonalne
Marzena Adamczyk – Rola Rady Stabilności Finansowej w zapobieganiu kryzysom finansowym
Eric Ambukita – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim
Anna Barwińska-Małajowicz – Absolwenci szkół wyższych w kontekście (nie)dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców. Analiza porównawcza na przykładzie wybranych regionów w Polsce i Niemczech
Zbigniew Bentyn – Kryzys polityczny i jego logistyczne konsekwencje dla międzynarodowej sieci dostaw
Zbigniew Binek – Minimalizacja kosztów wprowadzenia euro w Polsce – doświadczenia krajów wchodzących do Unii Europejskiej w 2004 roku oraz rozwiązania własne
Joanna Bogołębska – Doświadczenia gospodarki światowej ze stanami globalnych nierównowag płatniczych w kontekście ich kryzysogenności
Jarosław Brach – Pozycja polskich międzynarodowych drogowych przewoźników ładunków na europejskim rynku drogowego międzynarodowego transportu towarowego – przyczyny sukcesu
Magdalena Broszkiewicz – Kreowanie wartości dla akcjonariuszy jako instrument rozwoju i kształtowania atrakcyjności inwestycyjnej współczesnych rynków kapitałowych
Dominika Brzęczek-Nester – Pozycja konkurencyjna polskiego przetwórstwa przemysłowego w kontekście wyników handlu zagranicznego w latach 2006-2011
Katarzyna Brzozowska – Wpływ kryzysu finansowego na otoczenie regulacyjne biznesu we Włoszech
Katarzyna Bujan – Cash pooling jako instrument zarządzania płynnością finansową w transnarodowych korporacjach
Ignacy H. Chrzanowski – NAFTA jako alternatywna forma integracji gospodarczej. Z perspektywy krajów postkomunistycznych
Anna Chrzęściewska – Determinanty rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Indiach
Anna Czech – Kryzysy energetyczne we współczesnym świecie
Wioletta Czemiel-Grzybowska – Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Europie w warunkach kryzysu
Katarzyna Czerewacz-Filipowicz – Polityka antykryzysowa Federacji Rosyjskiej na obszarze Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej
Małgorzata Czermińska – Swobody rynku wewnętrznego oraz wspólna polityka konkurencji Unii Europejskiej a konkurencyjność przedsiębiorstw
Małgorzata Domiter – Znaczenie globalnych reguł prowadzenia wymiany handlowej ze szczególnym uwzględnieniem KNU dla krajów rozwijających się
Jerzy Dudziński – Uwagi o działalności inwestorów finansowych na rynkach towarowych
Bartosz Fortuński – Czy energetyka światowa integruje się z założeniami polityki energetycznej Unii Europejskiej?
Elżbieta Gołembska – Nowe metody zarządzania logistyką międzynarodową w procesie umiędzynarodawiania polskich przedsiębiorstw
Eugeniusz Gostomski – Proces tworzenia unii bankowej w krajach Eurolandu
Małgorzata Grącik-Zajaczkowski – Fair trade: szansa czy zagrożenie dla rozwoju krajów Południa?
Tomasz Gutowski – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako główny sposób inwestowania korporacji transnarodowych w Polsce
Marcin Haberla, Sebastian Bobowski – Od uniwersytetu średniowiecznego do uniwersytetu trzeciej generacji
Rafał Hryniewiecki – Dyplomacja energetyczna – pomiędzy teorią a praktyką
Małgorzata Janicka – Liberalizacja przepływów kapitałowych wobec ewolucji międzynarodowego systemu walutowego
Anna H. Jankowiak – Japoński model komunikacji biznesowej a otwarcie japońskiej gospodarki na globalizację
Dorota Jankowska, Agnieszka Majka – Zmiany na lokalnych rynkach pracy województwa podkarpackiego w aspekcie przeobrażeń trójsektorowej struktury zatrudnienia
Dorota Jarema – Odpowiedź ASEM na światowy kryzys finansowy
Bohdan Jeliński – Fundamentalne konsekwencje kryzysu gospodarki globalnej
Ewa Klima, Magdalena Rosińska-Bukowska – Kryzys finansowy 2008 – analiza percepcji kryzysu przez społeczeństwo europejskie
Barbara Klimas – Kryzys państwa opiekuńczego i trudności w ograniczaniu społecznych funkcji państwa
Artur Klimek – Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych z krajów wschodzących do Polski
Karolina Klupś – Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie oraz ukraińskich inwestycji zagranicznych w latach 2004-2013
Agnieszka Kłysik-Uryszek – Wpływ kryzysu na aktywność międzynarodową przedsiębiorstw polskich
Agnieszka Konopelko – Polityka Unii Europejskiej wobec krajów regionu Kaukazu Południowego w kontekście globalnego kryzysu finansowego
Radosław Koszewski – Wykorzystanie zbiorów rozmytych w selekcji kandydatów do aliansu
Patrycja Krawczyk – Wpływ kryzysu rynków finansowych i bankowych w XXI wieku na ocenę ratingową wybranych państw
Anetta Kuna-Marszałek – Budowa powiązań nauki z biznesem – przegląd badań
Jarosław Kuśpit – Efekty ekonomiczne Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej w okresie kryzysu gospodarczego
Aleksandra Kuźmińska-Haberla – Kraj pochodzenia produktu we współczesnej gospodarce
Małgorzata Stefania Lewandowska, Tomasz Gołębiowski – Innowacyjność a konkurencyjność międzynarodowa polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Wyniki badań
Marek Maciejewski – Wiarygodność kredytowa państw w obliczu kryzysu finansów publicznych
Agnieszka Majka – Zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej powiatów województwa podkarpackiego
Dominika Malchar-Michalska – Międzynarodowy handel zbożem w krajach o niskim dochodzie i deficycie żywnościowym w obliczu światowego wzrostu cen żywności w latach 2006-2011
Arkadiusz Malkowski – Rola zarządzania strategicznego w budowaniu konkurencyjnego regionu transgranicznego na przykładzie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Arkadiusz Malkowski, Agnieszka Malkowska – Creating a competitive region on the example of Pomerania Euroregion
Witold Małachowski – Polityka antykryzysowa Niemiec a integracja europejska
Jakub Marszałek – Emisja obligacji zamiennych w warunkach światowego kryzysu finansowego
Grzegorz Mazur – Nowy kształt powszechnego systemu preferencji celnych Unii Europejskiej
Lidia Mesjasz – Doświadczenia historyczne w zakresie niewypłacalności państw – wnioski dla współczesnej polityki gospodarczej
Joanna Michalczyk – Główne przesłanki bezpieczeństwa żywnościowego Polski i próba jego pomiaru
Wawrzyniec Michalczyk – Znaczenie wymiany wewnątrzgałęziowej w polskim handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi
Bartosz Michalski – Zaawansowanie technologiczne polskiego eksportu w pierwszej dekadzie XXI wieku
Tomasz Michałowski – Kryzys zadłużeniowy w strefie euro a trwałość relacji kursowej euro/frank CFA
Ewa Mińska-Struzik – Bariery rozwoju eksportu w polskich przedsiębiorstwach wysokiej techniki – wyniki badań własnych

Tyt. grzb.: Integracja i kryzysy na kolalnych i globalnych.... Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE. Materiały z konf., 20-21 maja 2013 r., Wrocław.

Bibliografia przy artykułach.

Streszczenia w języku angielskim przy artykułach.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: