Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
330.1 (Browse shelf) Available

SPIS TREŚCI

Mieczysław Adamowicz, Paweł Janulewicz – Wykorzystanie analizy czynnikowej do oceny rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej
Ewa Badzińska, Jakub Ryfa – Ekonomia wirtualnych światów – tendencje rozwoju
Tomasz Bernat – Egzogeniczne determinanty dominacji rynkowej na przykładzie Poczty Polskiej SA
Agnieszka Brelik, Marek Tomaszewski – Wybrane determinanty kształtujące współpracę innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z jednostkami PAN i szkołami wyższymi na terenie Polski Północno-Zachodniej
Agnieszka Bretyn – Wybrane aspekty jakości życia młodych konsumentów w Polsce
Grzegorz Bywalec – Transformacja gospodarcza a regionalne zróżnicowanie ubóstwa w Indiach
Magdalena Cyrek – Determinanty zatrudnienia w usługach tradycyjnych i nowoczesnych – analiza regionalna
Sławomir Czech – Czy wokół państwa opiekuńczego toczy się jeszcze spór o wartości?
Sławomir Czetwertyński – Możliwości poznawcze prawa Metcalfe’a w określaniu wartości ekonomicznej sieci komunikacyjnych
Małgorzata Deszczka, Marek Wąsowicz – Polityka i strategia rozwoju Unii Europejskiej w koncepcji ekonomii zrównoważonego rozwoju
Karolina Drela – Zatrudnienie nietypowe
Paweł Drobny – Ekonomia personalistyczna jako próba reorientacji ekonomii
Małgorzata Gajda-Kantorowska – Koszty bankructwa państwa
Małgorzata Gasz – Unia bankowa – w poszukiwaniu nowego paradygmatu na europejskim rynku bankowym
Małgorzata Gawrycka, Anna Szymczak – Zmiana struktury dochodów w Polsce w relacji kapitał–praca z uwzględnieniem sektorów gospodarki narodowej
Anna Golejewska – Innowacje i sposoby ich pomiaru na poziomie regionalnym
Mariusz Grębowiec – Zachowania nabywcze konsumentów na rynku usług bankowych w świetle badań
Urszula Grzega – Oszczędności i zadłużenie polskich gospodarstw domowych
Jarosław Hermaszewski – Sytuacja finansowa gminy a wybory bezpośrednie w gminach. Wstęp do badań
Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Maria Majewska – Wpływ globalizacji na wzrost poziomu specjalizacji w międzynarodowej wymianie handlowej
Tomasz Jasiński, Agnieszka Ścianowska – Możliwości oddziaływania na wzrost gospodarczy poprzez kontrolę poziomu ryzyka kredytowego w bankach przy wykorzystaniu systemów sztucznej inteligencji
Renata Jedlińska – Atrakcyjność inwestycyjna Polski – wybrane aspekty
Andrzej Jędruchniewicz – Inflacja jako cel polityki pieniężnej NBP
Michał Jurek – Wykorzystanie analizy duracji i wypukłości w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej
Sławomir Kalinowski – Znaczenie eksperymentu w metodologii nauk ekonomicznych
Teresa Kamińska – Struktura branżowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych a kryzys finansowy
Renata Karkowska – Siła oddziaływania czynników makroekonomicznych i systemowych na wielkość globalnej płynności
Anna Kasprzak-Czelej – Determinanty wzrostu gospodarczego
Krzysztof Kil, Radosław Ślusarczyk – Analiza wpływu polityki stóp procentowych EBC na stabilność sektorów bankowych w wybranych krajach strefy euro – wnioski z kryzysu
Iwona Kowalska – Rozwój badań z zakresu ekonomiki edukacji w paradygmacie interdyscyplinarności nauki
Ryszard Kowalski – Dylematy interwencjonizmu w czasach kryzysu
Jakub Kraciuk – Kryzysy finansowe w świetle ekonomii behawioralnej
Hanna Kruk – Rozwój zrównoważony w Regionie Morza Bałtyckiego na przykładzie wybranych mierników w latach 2005-2010
Kazimierz W. Krupa, Irmina Jeleniewska-Korzela, Wojciech Krupa – Kapitał intelektualny jako akcelerator nowej ekonomii (tablice korelacyjne, pracownicy kluczowi)
Anna Krzysztofek – Normy i standardy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Krzysztof Kubiak – Transakcje w procesie przepływu wiedzy w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej
Paweł Kulpaka – Model konsumpcji permanentnej M. Friedmana a keynesowskie funkcje konsumpcji – empiryczna weryfikacja wybranych teorii na przykładzie Czech
Justyna Łukomska-Szarek, Marta Włóka – Rola kontroli zarządczej w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego
Natalia Mańkowska – Konkurencyjność instytucjonalna – wybrane problemy metodologiczne
Joanna Mesjasz, Martyna Michalak – Percepcja zaangażowania przez adeptów zarządzania – szansą czy ograniczeniem dla współczesnych firm
Jerzy Mieszaniec – Innowacje nietechnologiczne w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora wydobywczego
Aneta Mikuła – Ubóstwo obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej – demografia i rynek pracy
Grażyna Musialik, Rafał Musialik – Wartość publiczna a legitymizacja
Janusz Myszczyszyn – Wykorzystanie koncepcji social savings w określeniu wpływu sektora kolejowego na wzrost gospodarczy Niemiec w początkach XX w.
Aleksandra Nacewska-Twardowska – Zmiany w polityce handlowej Unii Europejskiej na początku XXI wieku
Anna Niewiadomska – Wydłużanie okresu aktywności zawodowej osób starszych w Polsce
Mariusz Nyk – Przeciętne wynagrodzenie a sytuacja na rynku pracy – przypadek województwa łódzkiego
Monika Pasternak-Malicka – Przesłanki ruchów migracyjnych Polaków z obszaru województwa podkarpackiego w kontekście kryzysu gospodarczego wywołanego kryzsem subprime
Jacek Pera – Budowa nowej architektury regulacyjnej w Europie jako element zarządzania ryzykiem niestabilności finansowej – rozwiązania pokryzysowe. Próba oceny i wnioski dla Polski
Renata Pęciak – Kryzysy w gospodarce w interpretacji Jeana-Baptiste’a Saya
Czesława Pilarska – Współczesny kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski
Elżbieta Pohulak-Żołędowska – Innowacyjna nauka a źródła jej finansowania
Adriana Politaj – Pomoc publiczna na subsydiowanie zatrudnienia w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej
Marcin Ratajczak – Odpowiedzialny biznes w aspekcie osiąganych korzyści ekonomicznych na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu
Magdalena Rękas – Dzietność w krajach Unii Europejskiej i czynniki wpływające na jej poziom – przegląd wybranych badań
Włodzimierz Rudny – Rozwiązania zintegrowane w modelach biznesowych
Krzysztof Rutkiewicz – Pomoc publiczna na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjność przedsiębiorstw w polityce konkurencji Unii Europejskiej w latach 2004-2010
Katarzyna Skrzeszewska – Konkurencyjność krajów Regionu Morza Bałtyckiego w świetle międzynarodowych rankingów
Tadeusz Sporek – Ewolucja i perspektywy grupy BRICS w globalnej gospodarce
Aleksander Surdej – Inwestycje w szkolenia zawodowe w świetle teorii ekonomicznej
Piotr Szajner – Wpływ zmienności kursu walutowego na międzynarodową konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego
Stanisław Ślusarczyk, Piotr Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk – Problem skuteczności i efektywności decyzji menedżerskich w firmie w zakresie formułowania i wdrażania strategii
Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz – Polska gospodarka internetowa – stan i perspektywy
Monika Utzig – Aktywa finansowe gospodarstw domowych a koniunktura gospodarcza
Agnieszka Wałęga – Nierówności dochodowe w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Grzegorz Wałęga – Wpływ spowolnienia gospodarczego na zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce
Grażyna Węgrzyn – Formy zatrudnienia pracowników w Unii Europejskiej – aktualne tendencje
Barbara Wieliczko – Krajowa pomoc publiczna w UE w okresie obecnego kryzysu
Artur Wilczyński – Znaczenie kosztów alternatywnych w rachunku ekonomicznym gospodarstw rolnych
Renata Wojciechowska – Wieloznaczności językowe współczesnej ekonomii
Jarosław Wojciechowski – Ewolucja koncepcji funkcjonowania rynku w społecznej nauce Kościoła Katolickiego
Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska – Znaczenie lokalnych grup działania w budowaniu kapitału społecznego na obszarach wiejskich
Grażyna Wolska – Kodeksy etyczne jako instrument poprawnych relacji między podmiotem gospodarczym a konsumentem
Joanna Woźniak-Holecka, Mateusz Grajek, Karolina Sobczyk, Kamila Mazgaj-Krzak, Tomasz Holecki – Ekonomiczno-społeczne konsekwencje reklamy w segmencie leków OTC
Gabriela Wronowska – Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych w Polsce jako przykład bariery wejścia na rynek pracy
Anna Wziątek-Kubiak, Marek Pęczkowski – Źródła i bariery ciągłości wdrażania innowacji przez polskie przedsiębiorstwa
Alfreda Zachorowska, Agnieszka Tylec – Instytucjonalna struktura rynku pracy w Polsce
Małgorzata Zielenkiewicz – Upodabnianie się krajów pod względem poziomu dobrobytu w procesie integracji europejskiej
Mariusz Zieliński – Demografia i aktywność zawodowa ludności a poziom bezrobocia w Unii Europejskiej
Jerzy Żyżyński – Gospodarka jako spójny system strumieni pieniądza a problem racjonalności pakietu fiskalnego

Na grzb. odmienny tyt. serii: Prace Naukowe UE.

Bibliografia przy pracach.

Streszczenia w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: