Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
07.C (Browse shelf) Available
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
07.C (Browse shelf) Available

1. OWSIAK Stanisław, Wprowadzenie
2. Część I: Finanse publiczne w warunkach kryzysu ZNANIECKA Krystyna, WALASIK Artur, Zasady budżetowe w warunkach kryzysu finansów publicznych OWSIAK Stanisław, Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu MOŹDZIERZ Anna, Trudności Francji i Polski w równoważeniu finansów publicznych DZIEMIANOWICZ Ryta I., Polityka podatkowa jako jeden z elementów zarządzania finansami publicznymi FAMULSKA Teresa, VAT jako instrument polityki fiskalnej w warunkach kryzysu gospodarczego SUSMARSKI Sebastian, Pomoc publiczna a inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych - koncepcja zmian PODSIADŁO Piotr, Pomoc publiczna w dobie kryzysu finansów publicznych - perspektywa Unii Europejskiej MIKOŁAJCZYK Katarzyna, Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa KOSIDŁOWSKA Anna, Rola przedsiebiorców w zasilaniu budżetu państwa ŻABKA Adam, PYKA Anna, Racjonalizacja wydatków budżetowych z wykorzystaniem metodologii ZWRE SZOŁNO-KOGUC Jolanta, Istota i zakres reorganizacji sektora finansów publicznych w świetle nowej regulacji ustawowej STABRYŁA-CHUDZIO Katarzyna, Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej NIŻNIK Joanna, Koncepcja reformy ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych
3. Część II: Zarządzanie finansami publicznymi PIOTROWSKA-MARCZAK Krystyna, URYSZEK Tomasz, Paradygmat zarządzania finansami publicznymi POSTUŁA Marta, Doskonalenie i rozwój budżetu zadaniowego w Polsce jako narzędzie efektywnego zarządzania finansami publicznymi FRANEK Sławomir, Wieloletnie planowanie budżetowe a jakość finansów publicznych URBANIAK Grażyna, STRUMNIK Artur, Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania finansami sądów powszechnych i edukacji ekonomicznej STRĄK Tomasz, Pomiar sprawności i realizacji zadań publicznych na przykładzie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury NAWROLSKA Izabela, Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych w świetle nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi GNELA Bogusława, Odpowiedzialność za szkody spowodowane decyzjami w sektorze finansów publicznych SZOSTAK Ryszard, O potrzebie poprawy efektywnosci wydatków na budowlane zamówienia publiczne KARGOL-WASILUK Aneta, Partnerstwo publiczno-prywatne a nowe finanse publiczne KACZMAREK Marcin, Rachunkowość zadaniowa jako narzędzie wspomagające budżetowanie wydatków w ujęciu zadaniowym BĘDZIESZAK Marcin, Problemy implementacji budżetu zadaniowego w powiatach BORYS Grażyna, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej jako instrument zarządzania finansami publicznymi w warunkach kryzysu
4. Część III: Finanse samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu SZEWCZUK Adam, Filozofia nowego zarządzania publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego a praktyczne implikacje RUŚKOWSKI Eugeniusz, System prawno-finansowy samorządu terytorialnego a kryzys finansów lokalnych - uwagi teoretyczne i polskie doświadczenia PATRZŁEK Leszek, Uwarunkowania racjonalizacji wydatów budżetu jednostki samorządu terytorialnego KOSEK-WOJNAR Maria, SURÓWKA Krzysztof, Sytuacja finansowa JST w Polsce w warunkach kryzysu sektora finansów publicznych DYLEWSKI Marek, Elastyczność zarządzania finansami samorządowymi w warunkach wahań koniunkturalnych SIERAK Jacek, Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu KOGUT-JAWORSKA Magdalena, Zmienność dochodów podatkowych gmin a możliwość oddziaływania na gospodarkę lokalną w warunkach kryzysu OWSIAK Katarzyna, Wpływ kryzysu finansowego na dochody wyrównawcze jednostek samorządu terytorialnego SALACHNA Joanna M., PONIATOWICZ Marzanna, PERŁO Dorota, Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu FILIPIAK Beata, Ocena procedur zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle utrzymania płynności finansowej PODSTAWKA Marian, ŚWIRSKA Anna, Ocena przydatnosci wskaźnika dochodów podatkowych do wyznaczania kwot subwencji wyrównawczej dla gmin (na przykładzie gmin powiatu siedleckiego) BABCZUK Arkadiusz, Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jako źródło zagrożenia sytuacji finansowej samorządów powiatowych i wojewódzkiego na Dolnym Śląsku WERWIŃSKA Agnieszka, Analiza zależności pomiędzy saldami bieżącymi, majątkowymi i ogólnymi budżetów gmin w latach 2004-2008 PAŁECKI Piotr M., Podatki i opłaty ekologiczne w Polsce w Świetle definicji i klasyfikacji Eurostatu OSTRZOŁEK Grzegorz, Współfinansowanie przez wykonawców budowy obiektów administracji samorządowej wobec limitów zadłużenia JST KACHNIARZ Marian, Efektywność usłu publicznych w świetle badań nad powiatami dolnośląskimi ZIOŁO Magdalena, Zewnętrzne źródła finansowania samorządu gminnego w Niemczech - wybrane aspekty

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: