Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
07.0 (Browse shelf) Available

1. PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA Wiesława, HANDSCHKE Jerzy, Wstęp Niestabilność na rynku finansowym ZADORA Halina, O systemowej przyczynie kryzysu finansowego KLUZA Krzysztof, CHOLEWIŃSKI Radosław, Wnioski z kryzysu w kontekście hipotezy niestabilności finansowej FRĄCZEK Bożena, Rynki finansowe jako systemy dynamiczne BEDNARCZYK Jan L., Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego jako narzędzieprzezwyciężania kryzysu w krajach strefy euro ŻUKOWSKI Marian, ŻUKOWSKA Helena, Ocena skuteczności działań antykryzysowych w Rosji w okresie globalnego kryzysu finansowego 2008 roku Rynek akcji i obligacji FEDER-STEMPACH Ewa, Analiza porównawcza prognozy dla wybranych spółek z indeksu WIG20 KOSTERNA Urszula, Zróżnicowanie dochodowości długoterminowych obligacji skarbowych państwstrefy euro w trakcie kryzysu finansowego BUKOWSKI Sławomir I., Stopień integracji polskiego rynku obligacji skarbowych z rynkiem obligacjiskarbowych w obszarze euro KRYSIAK Andrzej, Ryzyko na rynku obligacji skarbowych w Polsce MAMCARZ Henryk, Obligacja indeksowana jako finansowy produkt strukturyzowany BUSZKO Michał, Sekurytyzacja ryzyka zmiany cen towarów na rynkach finansowych za pomocąproduktów collateralized commodity obligations (CCO) PASTUSIAK Radosław, Inwestycje na platformie NewConnect - budowa portfela papierów wartościowych SCHWEDA Magdalena, Catalyst jako zorganizowana platforma obrotu papierami dłużnymi w Polsce KORDELA Dominika, Rynek Catalyst w strukturze polskiego rynku papierów wartościowych Opcje - strategie i modele LIBERADZKI Kamil, Problem opcji walutowych w Polsce CZAPIEWSKI Leszek, NOWACZYK Tomasz, Asymetryczne strategie opcyjne jako zabezpieczenie ekspozycji na ryzyko walutowe DZIAWGO Ewa, Wpływ uzmiennienia poziomu bariery na własności opcji barierowych KOKOSZCZYŃSKI Ryszard, NEHREBECKA Natalia, SAKOWSKI Paweł, STRAWIŃSKI Paweł, ŚLEPACZUK Robert, Porównanie modeli wyceny opcji na danych wysokiej częstotliwości Innowacje na rynku funduszy inwestycyjnych PAPIEŻ Renata, Reżim prawno-instytucjonalny Real Estate Investment Trust (REIT) w krajachUnii Europejskiej PEREZ Katarzyna, Cechy funduszy hedgingowych a ich funkcjonowanie w dobie kryzysu finansowego ANTKIEWICZ Sławomir, Wyceny certyfikatów inwestycyjnych funduszy nieruchomości działających w Polsce w okresie zawirowań na rynkach finansowych MIZOŁEK Tomasz, Tytuły uczestnictwa exchange-traded funds w portfelach funduszy inwestycyjnych MIKITA Małgorzata, Zyski funduszy hedgingowych a koniunktura gospodarcza SOKOŁOWSKA Ewelina, Bazy danych i indeksy funduszy hedgingowych GORCZYŃSKA Alina, Fundusze private equity w finansowaniu procesów konsolidacyjnych Finanse behawioralne BANASZCZAK-SOROKA Urszula, Zasady postępowania firm inwestycyjnych w relacjach z inwestorem przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich DURAJ Agnieszka Natasza, Wartość akcji a zachowania inwestorów na giełdzie papierów wartościowych w "starej" i "nowej" perspektywie SZLICHCIŃSKI Krzysztof, Poszukiwanie przyczyn zmienności cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2004-2008 TOKAJUK Ewa, Wpływ kryzysu finansowego na funkcjonowanie gospodarstw domowych WALISZEWSKI Krzysztof, Zarządzanie finansami osobistymi w Polsce Ubezpieczenia emerytalne POTERAJ Jarosław, Paradygmat trójfilarowości systemu emerytalnego na przykładzie rozwiązańemerytalnych w Szwajcarii GOŁĘBIOWSKA Alicja, Koncepcja wielofunduszowości w aspekcie efektywności Otwartych FunduszyEmerytalnych w Polsce PISAREWICZ Piotr, Wybrane zasady funkcjonowania planów emerytalnych w Stanach Zjednoczonychoraz odpowiedzialność podmiotów zarządzających Ubezpieczenia gospodarcze TOMASZEWSKA Ilona, Trendy rozwojowe na rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce KACZAŁA Monika, ŁYSKAWA Krzysztof, Nowa konstrukcja produktu ubezpieczeniowego w rolnictwie - kontrakty indeksowe MANIKOWSKI Piotr, Szkoda w ubezpieczonym satelicie a wartość akcji operatora satelitarnego WIETESKA Stanisław, Regionalne zróżnicowania ryzyka powodziowego w polskim obszarzeklimatycznym w latach 2000-2007 a kalkulacja składki ubezpieczeniowej JANOWICZ-LOMOTT Marietta, Nadwyżka finansowa w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych LAMENT Marzanna, Wewnętrzne determinanty wypłacalności zakładów ubezpieczeń DOŚ Anna, Efektywność jako kryterium podejmowania decyzji o zastosowaniu ubezpieczeniaw zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa Finanse międzynarodowe JUREK Michał, Upadek hipotezy o wypieraniu systemów
2. pośrednich: w kierunku nowegoparadygmatu wyboru systemów kursowych MARSZAŁEK Paweł, Mniej czy więcej walut - hipoteza kontrakcji walutowej w gospodarce światowej PSZCZÓŁKA Ireneusz, Międzynarodowa rola dolara amerykańskiego KOWALIK Paweł, Czy dolar może przestać być walutą międzynarodową? MUNYAMA Killion, Udział Europejskiego Banku Inwestycyjnego w łagodzeniu globalnego kryzysufinansowego BRODZKA Alicja, Konkurencyjność centrów finansowych offshore z perspektywy europejskiegoinwestora ŁOBODZIŃSKI Emil, Możliwość pośredniego inwestowania na giełdowym rynku finansowym Azjii Pacyfiku z punktu widzenia polskiego podmiotu indywidualnego KOSZTOWNIAK Aneta, Stan obecny oraz perspektywy rynków wschodzących i krajów rozwijających się po globalnym kryzysie finansowym

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: