Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
02.D (Browse shelf) Currently in local use 2020-04-14

1. HANDSCHKE Jerzy, Wstęp Część I. Solvency II KUREK Robert, Sohency II- wybrane problemy funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego (artykuł sprawozdawczy) CHMIELOWIEC-LEWCZUK Magdalena, Analiza odchyleń w budżetowaniu kosztów zakładu ubezpieczeń CIUMAN Krystyna, Wybrane cechy działalności reasekuracyjnej w Polsce w latach 2005-2007 DANKIEWICZ Robert, WAŚKO Aleksander, Ocena ryzyka w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego HANDSCHKE Jerzy, LISOWSKI Jacek, System wypłacalności zakładów ubezpieczeń KAISER Dirk, The sovereign supervision of banks and insurance companies in Germany- lessons to be taken from the international financial crisis KOLEV Kolyo, The insurance market and the insurance control in the Republic of Bułgaria KUREK Robert, Jakościowe elementy nadzoru ubezpieczeniowego LAMENT Marzanna, Ryzyko operacyjne w zakładzie ubezpieczeń LEMKOWSKA Malwina, Wpływ projektu Sohency II na ubezpieczeniowe fuzje i przejęcia w Unii Europejskiej PIASECKI Krzysztof, Zastosowanie rozmytych zbiorów probabilistycznych do teorii ruiny PŁONKA Maria, Determinanty efektywności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce POBŁOCKA Agnieszka, Szacowanie rezerwy szkód INBR RODZINKA Jacek, Korzyści rynkowe ubezpieczycieli wynikające z posiadania grupy lojalnych klientów WIETESKA Stanisław, Pojęcie i zakres stopy składki w ubezpieczeniach majątkowo-osobowych ZABÓJ Maciej, Sieci Bayesowskie w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym w świetle regulacji Sohency II MONKIEWICZ Jan, Sohency II - Qui bono? (wykład ex calhedra) Część II. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, w tym rolnym i katastroficznym ŁYSKAWA Krzysztof, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, w tym rolnym i katastroficznym(artykuł sprawozdawczy) DANKIEWICZ Robert, Przedziały czasowe w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego KOWALCZYK Patrycja, Rola ubezpieczeń finansowych w inwestowaniu w nieruchomości ŁOZOWSKI Mieczysław, Rynek ubezpieczeń dobrowolnych w rolnictwie i kierunki rozwoju ŁYSKAWA Krzysztof, Ubezpieczenia dotowane upraw w Polsce a idea zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej MANIKOWSKI Piotr, Ocena realności zagrożenia terroryzmem niekonwencjonalnym TERLIKOWSKI Tadeusz, Ubezpieczenie jako instrument finansowania ryzyka technologicznego TOMASZEWSKI Tadeusz, Przykłady zastosowań koncepcji semantycznej reprezentacji ryzyka w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ZIMOWSKI Marcin, Narzędzia rynku ubezpieczeniowego i instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem pogodowym. Ubezpieczenia indeksowe i pogodowe instrumenty pochodne RONKA-CHMIELOWIEC Wanda, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, w tym rolnym i katastroficznym (wykład ex cathedra) Część III. Prawne aspekty funkcjonowania ubezpieczeń SERWACH Małgorzata, Prawne aspekty funkcjonowania ubezpieczeń w Polsce i w prawie europejskim (artykuł sprawozdawczy) BRODECKI Zdzisław, JURKOWSKA-ZEIDLER Anna, Bezpieczeństwo prawne a rynek finansowy CHYBALSKI Filip, Prawne barieiy wzrostu efektywności funkcjonowania OFE CZERNY Małgorzata, Warianty powiązań prawnych pomiędzy brokerem a jego klientem i zakładem ubezpieczeń FUCHS Dariusz, Insurance Restatement jako przykład jednolitego prawa wspólnotowego o umowie ubezpieczenia KALINA-NOWACZYK Monika, Zawiadomienie o wypadku - wybrane problemy prawne KĘSZYCKA Barbara, Kilka uwag o determinantach jakości usług ubezpieczeniowych KWIECIEŃ Ilona, Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności za produkt niebezpieczny LUDWICHOWSKA Katarzyna, Prawo właściwe dla roszczenia poszkodowanego w wypadku samochodowym do ubezpieczyciela OC sprawcy szkody ŁAŃCUCKI Jerzy, Aspekty regulacyjne procesu usprawniania europejskiego rynku detalicznych usług ubezpieczeniowych MAJEWSKI Piotr, Przestępczość ubezpieczeniowa - tendencje i perspektywy MAŚNIAK Dorota, Sąd właściwy dla dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez ofiarywypadków drogowych w świetle prawa wspólnotowego NOWAK Stanisław, Idea i funkcjonowanie samorządu w polskich ubezpieczeniach gospodarczych ORLICKI Marcin, Przymusowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków WOJTKOWIAK Marcin, Znaczenie ubezpieczeń dla gminy wynikające z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ZIEMNIAK Michał P., Jeszcze o ogólnych warunkach ubezpieczenia. Uwagi polemiczne de legę lata. KOWALEWSKI Eugeniusz, Nowelizacja umowy ubezpieczenia - uporządkowanie czy chaos (wykład ex cathedrd) Część IV. Ryzyko społeczne a metoda ubezpieczenia RATAJCZAK-TUCHOŁKA Joanna, Ryzyko społeczne a metoda ubezpieczenia (artykuł sprawozdawczy) BIELAWSKA Kamila, Formy i zasady wypłat emerytur kapitałowych - uwagi do rządowego projektu ustawy ILTCHEV Petre, Analiza internetowych ofert ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce JACKOWSKA Beata, WYCINKA Ewa, Wykorzystanie metod analizy przeżycia do konstrukcji ubezpieczenia stypendialnego KOŁOSOWSKA Bożena, Charakterystyka ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w Polsce MICHALAK Józef, Ryzyko społeczne a ochrona ubezpieczeniowa - kilka propozycji nieortodoksyjnych MICHALSKI Tomasz, ŚLIWIŃSKI Adam, WIERZBICKI Jarosław, Ubezpieczenia a strumienie zasilające finansowanie publicznej służby zdrowia NAGEL Wojciech, Polityka lokacyjna polskich funduszy emerytalnych a zasada swobody przepływu kapitału w Unii Europejskiej NIŻNIK Joanna, SODRYL Grażyna, Założenia systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i uwarunkowania jego implementacji (wg projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń) OSTROWSKA-DANKIEWICZ Anna, Tendencje zmian na rynku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych PIEŃKOWSKA-KAMIENIECKA Sylwia, Funkcjonowanie umów grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w ramach pracowniczych programów emerytalnych POPRAWSKA Ewa, BORDA Marta, Wypalenie zawodowe jako czynnik ryzyka w ubezpieczeniach osobowych ŚLIWIŃSKI Adam, Analiza ryzyka śmierci w ujęciu terytorialnym na przykładzie Wielkiej Brytanii SZUMLICZ Tadeusz, Ryzyko społeczne a metoda ubezpieczenia (wykład ex cathedra) Część V. Związki ubezpieczeń z rynkiem finansowym LISOWSKI Jacek, Związki zakładów ubezpieczeń z rynkiem finansowym (artykuł sprawozdawczy) BEDNARCZYK Teresa H., Powiązania rynku ubezpieczeniowego z rynkiem finansowym na przykładzie ubezpieczeń na życie o charakterze inwestycyjnym CZERWIŃSKA Teresa Tatiana, Analiza modeli alokacji portfela inwestycji OFE w Polsce JANOWICZ-LOMOTT Marietta, Inwestycje finansowe towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w latach 2001-2006 JĘDRZYCHOWSKA Anna, POPRAWSKA Ewa, Polityka lokacyjna zakładów ubezpieczeń działu I JOTOV Joto, Inwestycje rezerw technicznych ubezpieczycieli w Bułgarii JÓŹWICKI Rafał, Towarzystwa ubezpieczeniowe na rynku nieruchomości w Polsce KUFEL-SIEMIŃSKA Anna, Włączanie usług ubezpieczeniowych w strukturą produktów bankowych MRUK Henryk, Sposoby skutecznego komunikowania sią zakładów ubezpieczeń z rynkiem NOWATORSKA-ROMANIAK Beata, JONCZYK Barbara, OGRODNIK Helena, Bancassurance jako współpraca banków z firmami ubezpieczeniowymi w sprzedaży usług bankowo-ubezpieczeniowych w świetle badań ankietowych PISAREWICZ Piotr, Modele ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych a obowiązek korzystania z doradztwa inwestycyjnego przez zakłady ubezpieczeń RUTKOWSKA Małgorzata, Bancassurance na polskim tynku finansowym i w wybranych krajach Unii Europejskiej SWACH-LECH Magdalena, Działalność bancassurance w świetle zagadnień etyki biznesu SZKARŁAT Anna, Ryzyko inwestycyjne jako czynnik determinujący działalność lokacyjną zakładów ubezpieczeń TREDER Hanna, Kierunki zmian w relacjach sektora ubezpieczeń wobec pozostałych sektorów polskiego rynku finansowego TRIPPNER Paweł, Ocena polityki inwestycyjnej OFE WIERZBICKA Ewa, Kierunki ewolucji bancassurance
2. JAJUGA Krzysztof, Współczesny kryzys: źródła i skutki (wykład ex cathedra) Jubileusz 60-lecia Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: