Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa : 142

Author: Sobiech, Jarosław
Additionaly authors: Sobiech, Jarosław--red. naukowy Series: 1689-7374 Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Poznań) , 2010 Physical description: 734 s. : rys., tab., wykr. 24 cm ISBN:. Keywords: Efektywność przedsiębiorstwa | Społeczna odpowiedzialność biznesu | Płynność finansowa | Rentowność przedsiębiorstwa | Majątek trwały | Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa | Kryzys gospodarczy | Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa | Karta wyników przedsiębiorstwa | MSP | Kredyt handlowy | Faktoring | Spółka cicha | Mikrofinansowanie | Zasoby marketingowe | Ryzyko w przedsiębiorstwie | Inwestycje w przedsiębiorstwie | Ryzyko działalności gospodarczej | Ryzyko operacyjne | Zarządzanie ryzykiem operacyjnym | Kapitał przedsiębiorstwa | Kapitał obcy | Sekurytyzacja aktywów | Leasing | Kapitał podwyższonego ryzyka | NewConnect | Podatek dochodowy | Wspólna Skonsolidowana Korporacyjna Podstawa Opodatkowania | Podatek od towarów i usług | VAT | Zwolnienie od podatku | Upadłość przedsiębiorstwa | Emisja akcji | Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa | Spółki giełdowe | Akcje | Wartość przedsiębiorstwa | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Kapitał własny | Finanse przedsiębiorstwa | Projekt inwestycyjny | Restrukturyzacja przedsiębiorstw | Przedsiębiorstwa
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
07.B (Browse shelf) Available

1. SOBIECH Jan, Wstęp Pomiar i kształtowanie efektywności przedsiębiorstwa KASIEWICZ Stanisław, ROGOWSKI Waldemar, Model pomiaru wyników w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu WYPYCH Mirosław, Płynność finansowa jako determinanta zmian poziomu rentowności przedsiębiorstw przemysłowych w okresie spowolnienia gospodarczego MARZEC Anna, REDEL Danuta, Efektywność wykorzystania majątku trwałego i czynnika pracy w polskich przedsiębiorstwach w latach 2003-2007 SIEŃKO Emilia Barbara, Analiza dynamiki procesów jako metoda oceny sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie STĘPIEŃ Konrad, Zjawiska dźwigni w dobie kryzysu gospodarczego MICHALCZUK Grażyna, Pomiar efektywności działalności przedsiębiorstw zorientowanych na rozwójkapitału intelektualnego CAPUTA Wiesław, Pomiar kapitału klienta - wybrane problemy RÓJ Justyna, Efektywność kosztów jako kryterium oceny technologii medycznych JAWORSKI Jacek, Zastosowanie koncepcji strategicznej karty wyników w pomiarze i kontrolizagregowanego celu przedsiębiorstwa FRANC-DĄBROWSKA Justyna, Gospodarowanie zyskiem w aspekcie płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych DUDA Joanna, Finansowanie działalności polskiego sektora MSP w latach 2004-2009 ZAWADZKA Danuta, Ocena wpływu polityki udzielania kredytu handlowego przez małe przedsiębiorstwa na wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług - w świetle wyników badań empirycznych CZARECKI Jacek, Wpływ faktoringu na płynność finansową przedsiębiorstwa WYROBEK Joanna, Badania nad wpływem eksportu na sprzedaż i wyniki finansowe przedsiębiorstw na przykładzie spółek spożywczych GPW BIELAWSKA Aurelia, Spółka cicha jako alternatywny sposób finansowania mikro- i małychprzedsiębiorstw MIKOŁAJCZYK Bożena, BARAN-SZABLEWSKA Ewa, Mikrofinansowanie w początkowej fazie działalności MSP w Niemczech GORCZYŃSKA Maria, SZUSTAK Grażyna, Procedura oceny wiarygodności kontrahenta jako sposób na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw SZWAJCA Danuta, Zasoby marketingowe jako determinanty przychodów i kosztów przedsiębiorstwa Ryzyko i inwestycje w przedsiębiorstwie KACZMARZYK Jan, Wybrane aspekty wykorzystania metod symulacyjnych w ocenie ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa JONEK-KOWALSKA Izabela, Proces identyfikacji ryzyka operacyjnego w teorii i praktyce zarządzaniaprzedsiębiorstwem GARCZYŃSKI Dariusz, Identyfikacja ryzyka w systemach zarządzania ryzykiem operacyjnym SZCZEPANIAK Piotr, Rentowność operacyjna i ryzyko operacyjne przedsiębiorstw (na przykładziesektorów pozafinansowych w latach 2004-2009) KOSOWSKA Magdalena, Ryzyko w działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Aspekt eksportowego instrumentu internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw ZAJKOWSKI Robert, Modele symulacyjne w decyzjach inwestorów finansujących początkową fazędziałalności przedsiębiorstw MIELCARZ Paweł, PODGÓRSKI Błażej, Selekcja niepowtarzalnych projektów inwestycyjnych o różnych okresach życia z uwzględnieniem stopy reinwestycji ADAMCVZYK Adam, Finansowe bariery inwestycji w aktywa niematerialne MIELCARZ Paweł, SŁOŃSKI Tomasz, Analiza transferów pieniężnych w ramach przedsiębiorstwa w ocenie opłacalności inwestycji WIECZOREK Dariusz, Systemy monitorowania w procesach kontroli kosztów projektów Struktura kapitału przedsiębiorstwa WOLAK-TUZIMEK Anna, Analiza kapitału własnego i obcego w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu testu niezależności chi-kwadrat ORECHWA-MALISZEWSKA Elżbieta, Dłużne papiery wartościowe w finansowaniu przedsiębiorstw - stan i perspektywy CICIORKO Tomasz, Zmiany regulacji.prawnych a struktura kapitału przedsiębiorstw polskich SZFRANIEC-SILUTA Ewa, Źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w dobie globalnego kryzysugospodarczego BERNAT Aneta Karina, Dostępność zagranicznych źródeł finansowania dla polskich przedsiębiorstw LIZIŃSKA Joanna, Ocena konsekwencji programów sekurytyzacji aktywów przeprowadzanych przezspółki notowane na giełdzie nowojorskiej POTRYKUS Marcin, Polski rynek leasingu - stan i perspektywy DREWNIAK Zbigniew, Kapitał podwyższonego ryzyka jako źródło finansowania przedsiębiorstwa MĄDRA Magdalena, Czynniki wpływające na zaangażowanie zewnętrznych źródeł finansowaniaw strukturze kapitału mikroprzedsiębiorstw rolniczych KURCZEWSKA Agnieszka, Struktura kapitałowa firm informatycznych wchodzących na rynek NewConnect Opodatkowanie w strategii przedsiębiorstwa UCHMAN Jacek, Koszt kapitału, inflacja i podatki dochodowe KAŁDOŃSKI Michał, Badania nad unikaniem opodatkowania przez korporacje IWIN-GARZYŃSKA Jolanta, Wspólna Skonsolidowana Korporacyjna Podstawa Opodatkowania - nowy paradygmat opodatkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorstw w Unii Europejskiej KLUZEK Marta, Finansowe i podatkowe konsekwencje cashpoolingu JAMROŻY Marcin, Baza podatkowa w aspekcie zagranicznych inwestycji bezpośrednich polskichprzedsiębiorców KOTYLA Cyryl, Poprawność ujęcia nakładów na remont i ulepszenie środka trwałego -aspekty bilansowe i podatkowe oraz wpływ na finanse jednostki DOROZIK Leon, DZIEDZICZAK Ignacy, WALCZAK Bogusław, Kierunki zmian w podatku od towarów i usług VAT w latach 2007-2010 z punktu widzenia przedsiębiorstw BIERNACKI Krzysztof, Konsekwencje zwolnienia w podatku od towarów i usług - wybrane aspekty Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw NOWAK Jacek, Wybrane aspekty procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa BORATYŃSKA Katarzyna, Pomiar bezpośrednich i pośrednich kosztów bankructwa przedsiębiorstwa JUSZCZYK Sławomir, Nowe podejście do upadłości lub trwania przedsiębiorstw spedycyjnych w Polsce CZARNY Anna, Aplikacja systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami finansowymi w spółkach sektora mięsnego Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym GAJDKA Jerzy, GNIADKOWSKA Agata, SCHABEK Tomasz, Płynność obrotu a stopa zwrotu z akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie JEWARTOWSKI Tomasz, Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstw a wskaźnik g-Tobina na przykładzie spółek z indeksu WIG20 TUZIMEK Rafał, KRZESIAK Bartosz, Wpływ splitu (podziału) akcji na wartość spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie WROŃSKA Elżbieta Maria, Teoria sygnalizacji dywidend w opinii menedżerów finansowych POMYKALSKA Bożena, POMYKALSKI Przemysław, Kontrowersje w oszacowaniu premii ryzyka BLACH Joanna, Problem wyboru momentu emisji akcji KUBIAK Jarosław, Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych przedsiębiorstw a asymetriainformacji CHOJNACKA Ewa, Wybrane miary poziomu asymetrii informacji Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa KOCHALSKI Cezary, TOMASZEWSKA Małgorzata, Tworzenie wartości w spółkach giełdowych MIKOŁAJEWICZ Grzegorz, Wartość wewnętrzna a wartość rynkowa akcji NOWICKI Jarosław, Wpływ domyślnych założeń dochodowych metod wyceny na traktowanie aktywów nieoperacyjnych i stopy wzrostu dochodów w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa BŁASZCZYSZYN Michał, O nowe standardy w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstwa

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: