Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
07.C (Browse shelf) Available

1. JUJA Tadeusz, Wstęp NIZIOŁ Krystyna, Instrumenty antykryzysowej polityki finansowej państwa w Polsce (wybrane problemy) CZYKIER-WIERZBA Dorota, Korzyści ekonomiczne i społeczne członkostwa Polski w Unii Europejskiej KIJEK Ilona, OLEJNIK Iwona, Finanse publiczne w państwach Unii Europejskiej - analiza porównawcza WĘGRZYN Maria, Problemy finansów publicznych a system ubezpieczeń społecznych w Polsce STABRYŁA Katarzyna, Finansowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej KASPEROWICZ-STĘPIEŃ Alicja, Decentralizacja wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej ZBARASZEWSKI Wojciech, Realizacja zobowiązań finansowych Polski w zakresie ochrony środowiska MICHALAK Aneta, Uwarunkowania podejmowania i finansowania wielkich inwestycji w Polsce MOŹDZIERZ Anna, Kontrowersje wokół zaciągania długu publicznego - z perspektywy kryzysufinansowego STRĄK Tomasz, System zarządzania sprawnością jednostek sektora publicznego Budżet państwa STĘŻEWSKI Sławomir, Planowanie budżetowe. Rozwiązania prawne i praktyka w Polsce FRANEK Sławomir, Średnioterminowe ramy budżetowe jako narzędzie wieloletniego planowaniabudżetowego URYSZEK Tomasz, Alokacja dochodów budżetu państwa w Polsce ANCYPAROWICZ Grażyna, Wpływ reformy emerytalnej na budżet państwa MARCHEWKA-ANTKOWIAK Kamilla, Problemy związane z finansowaniem systemu emerytalnego z budżetu państwa w Polsce GASZ Małgorzata, Realizacja konwergencyjnego kryterium deficytu budżetowego w warunkachkryzysu Finanse jednostek samorządu terytorialnego SZEWCZUK Adam, Wartościowanie działalności samorządu terytorialnego - aktywna orientacjabadawcza w finansach publicznych OFIARSKI Zbigniew, Normatywny model źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnegoa ograniczenia wynikające z sytuacji sektora finansów publicznych w Polsce DYLEWSKI Marek, Wieloletnia prognoza finansowa JST - aspekty formalne i zarządcze KOTLIŃSKA Janina, Wieloletnie programowanie w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce JASTRZĘBSKA Maria, Identyfikacja rodzajów ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem w jednostkachsamorządu terytorialnego SURÓWKA Krzysztof, WINIARZ Mateusz, Działalność nadzorcza i opiniodawcza regionalnych izb obrachunkowych a efektywność zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnegona przykładzie RIO w Krakowie MISTEREK Wojciech, Trudności z wykorzystaniem budżetu jednostek samorządu terytorialnegojako narzędzia planistycznego w sytuacji spowolnienia gospodarczego ZIOŁO Magdalena, Wpływ spowolnienia gospodarczego na gospodarkę finansową gmin w Polsce- próba oceny WERWSIŃSKA Agnieszka, Saldo operacyjne powiatów ziemskich w latach 2004-2008 ADAMIAK Jan, Dług publiczny sektora finansów jednostek samorządu terytorialnego w Polscepo akcesji do Unii Europejskiej SEKUŁA Alicja, Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie zmian ustawowych FILIPIAK Beata, Ograniczenia i uwarunkowania w zaciąganiu długu w jednostkach samorząduterytorialnego w świetle zmian systemowych WIŚNIEWSKI Marcin, Nowe podejście do limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnegow Polsce PRZYBYLSKA Joanna, KAŃDUŁA Sławomira, Wpływ nowej konstrukcji wskaźnika zadłużenia na możliwości zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gminwchodzących w skład powiatu poznańskiego) PONIATOWICZ Marzanna, Zarządzanie ryzykiem zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego ŁĘKAWA Zofia, Jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym TROJANOWSKA Kamila, Nowy kształt sektora usług komunalnych w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i doświadczeń Unii Europejskiej Podatki i polityka fiskalna DZIEMIANOWICZ Ryta, Polityka podatkowa w państwach
2. UE: współczesne trendy i wyzwania FAMULSKA Teresa, Polskie a unijne rozwiązania w zakresie VAT - skutki dla podmiotówgospodarczych HYBKA Małgorzata Magdalena, Dylematy wyboru miejsca opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych GAŁUSZKA Jolanta, Wolność gospodarcza a system podatkowy WALASIK Artur, Zasada zdolności płatniczej w aspekcie paradygmatu użyteczności dochodu MAŁECKA-ZIEMBIŃSKA Edyta, Wybrane zagadnienia konkurencji podatkowej oraz ich egzemplifikacjana przykładzie podatku dochodowego od osób fizycznych WYSZKOWSKI Adam, Zjawisko "zimnej progresji" w podatku dochodowym od osób fizycznych RĘKAS Magdalena, Opodatkowanie pracy jako element kosztów zatrudnienia pracownika - porównanie poziomu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej ROSIŃSKI Rafał, Struktura płacowego klina podatkowego w wybranych krajach Unii Europejskiej FELIS Paweł, Wybrane problemy dyskusyjne z zakresu podatków majątkowych HUTERSKA Agnieszka, WALCZAK Damian, Podatek rolny jako dochód gminy MISZCZUK Magdalena, Pozaustawowe zwolnienia w podatku od środków transportowych w gminachwojewództwa lubelskiego w latach 2008-2009 Pomoc publiczna i partnerstwo publiczno-prywatne KOGUT-JAWORSKA Magdalena, Znaczenie dotacji i subsydiów podatkowych w systemie pomocy publicznej w Polsce - wybrane zagadnienia PODSIADŁO Piotr, Studium pomocy publicznej na cele ochrony środowiska w aspekcie prawawspólnotowego - na przykładzie Polski FILA Joanna, Wsparcie finansowe osób bezrobotnych jako czynnik rozwoju małych i średnichprzedsiębiorstw w Niemczech POLITAJ Adriana, Rola ośrodków wspierania spółdzielni socjalnych w procesie rozwoju spółdzielczości socjalnej w Polsce CENKIER Agnieszka, Partnerstwo publiczno-prywatne w ujęciu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych a partnerstwo publiczno-prywatnew Polsce HAJDYS Dagmara, Partnerstwo publiczno-prywatne jako element zarządzania publicznego ZAWADZKI Krystian, Partnerstwo publiczno-prywatne jako źródło finansowania wielkoformatowychimprez sportowych CIUPEK Bożena, Ryzyko partnerów przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwapubliczno-prywatnego

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: