Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
06.0 (Browse shelf) Currently in local use 2019-06-13

1. JANC Alfred, Wstęp Bankowość centralna wobec wyzwań rynkowych GALBARCZYK Tamara Anna, Rola operacji otwartego rynku w polityce monetarnej NBP MATYSEK-JĘDRYCH Anna, Bank centralny a stabilność finansowa - wybrane teoretyczne i praktyczne dylematy współczesnych finansów HUTERSKI Robert, Koncepcje zmian w funkcjonowaniu Systemu Rezerwy Federalnej inspirowanekryzysem finansowym w świetle prac legislacyjnych Kongresu Stanów Zjednoczonych od 1 stycznia 2007 roku do 31 stycznia 2010 roku PYKA Irena, Nadzwyczajne instrumenty banków centralnych w regulowaniu stabilności sektora bankowego w Unii Europejskiej Funkcjonowanie banków komercyjnych w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych ZYGIEREWICZ Mariusz, Współczesne problemy płynności banków BANAŚ Jarosław, Źródła ryzyka w bankowości elektronicznej KICIA Mariusz, Tolerancja ryzyka finansowego - aspekty behawioralne dla wdrażania dyrektywy MiFID KOCHANIAK Katarzyna, Wpływ pierwszego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na bilanse banków HARASIM Janina, Bankowość detaliczna w nowych uwarunkowaniach rynkowych ŚWIDERSKA Joanna, Polityka kredytowa banków wobec przedsiębiorstw sektora niefinansowegow Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego PÓŁTORAK Bogusław, Wpływ strategii kredytowej na wyniki finansowe banków ZIELIŃSKI Tomasz, Ocena banku - w kierunku ujęcia zintegrowanego KORZENIOWSKA Anna, Franczyza bankowa jako forma stosowania outsourcingu Miejsce banków spółdzielczych w systemie bankowym MIKOŁAJCZAK Ryszard, Wybrane ekonomiczne aspekty sukcesów spółdzielczego sektora bankowego MLECZKO Urszula, Wpływ zmian w strukturze spółdzielczego sektora bankowego na jego koncentrację w latach 2005-2008 ROSA Anna, Efektywność spółdzielczego sektora bankowego w Polsce w latach 1999-2009 WOŹNIEWSKA Grażyna, BARTOSZEWICZ Bartłomiej, Badanie potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych Funkcjonowanie sektora bankowego w Polsce ŁON Eryk, Polityka stóp procentowych NBP i EBC a stopa zwrotu z WIG-u FOLWARSKI Mateusz, Rola Arbitra Bankowego jako instytucji chroniącej prawa konsumenta na rynkubankowym MATUSZYK Anna, NOWAK Agnieszka, Analiza efektywności banków działających w Polsce z zastosowaniem metody DEA SOBOLEWSKI Marek, CHUDY Katarzyna, STĘPIEŃ Kinga, Analiza rentowności banków w Polsce z zastosowaniem metod porządkowania liniowego GWIZDAŁA Jerzy, Atrakcyjność polskiego segmentu private banking w warunkach kryzysu MIKOŁAJCZYK Katarzyna, Efektywność bankowych fuzji w
2. Polsce: wpływ dywersyfikacji podmiotów na wielkość synergii Klient banku i jego znaczenie dla działalności bankowej KŁOPOCKA Aneta, Depozyty bankowe gospodarstw domowych - zmiany wartości i struktury w Polscew latach 1996-2009 STRZELECKA Agnieszka, Zmiany w poziomie oszczędności gospodarstw domowych rolników w Polscew latach 2004-2008 JANIK Bogna, Wyzwania dla systemów ochrony klienta usług finansowych w krajach UE-27 KOTLIŃSKI Grzegorz, Predykcja zmian w relacjach klient - bank SOLARZ Małgorzata, Wykluczenie bankowe osób starszych - rzeczywistość czy fikcja STOLA Emilia, Płeć a wybór strategii inwestowania oszczędności Wybrane wyniki badań nad sektorem bankowym w skali międzynarodowej STANISZEWSKI Mariusz, Przyczyny upadku Lehman Brothers ADAMEK Jacek, Ubóstwo jako przesłanka funkcjonowania islamskich podmiotów mikrofinansowych NIEBORAK Tomasz, Bankowość islamska - przyszłość światowych finansów? JACKOWICZ Krzysztof, Czynniki polityczne w bankowości - przegląd badań empirycznych POLASIK Michał, PRZENAJKOWSKA Karolina, Wdrażanie programu SEPA na europejskim rynku usług płatniczych PATUSZAK Grzegorz, Związek cykli regionalnych pomiędzy kredytem bankowym a PKB we Włoszechw latach 1999-2007 Z badań nad innymi formami pośrednictwa na rynku usług finansowych GOLEC Maria Magdalena, Ekonomiczny i społeczny wymiar działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych KUCHCIAK Iwa, Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - wyzwania nadzorcze KRUPA Dorota, Transgraniczna dystrybucja funduszy inwestycyjnych UCITS PLUSKOTA Przemysław, Inicjatywa JASMINE jako element wsparcia instytucji mikrokredytowych w UE Kryzys i jego wpływ na przewartościowanie poglądów na rolę banków i działalność bankową WĘCŁAWSKI Jerzy, Etyczne i społeczne aspekty kryzysu finansowego MARCINKOWSKA Monika, Procykliczność i antycykliczność regulacji bankowych SKAŁA Dorota, W poszukiwaniu optymalnych regulacji i poziomu kapitału w postkryzysowychinstytucjach finansowych - debata 'kapitał a ryzyko' CICHORSKA Joanna, Płynność sektora bankowego w warunkach kryzysu finansowego KAŁUŻNY Radosław, Skutki kryzysu. Nowe spojrzenie na rolę banków KLIMONTOWICZ Monika, Aktywa niematerialne banku jako źródło przewagi konkurencyjnej w warunkach kryzysu KORENIK Dorota, Specyfika bankowości niekonwencjonalnej BRZOZOWSKA Krystyna, Multilateralne banki w finansowaniu projektów partnerstwa publiczno-prywatnego

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: