Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
06.0 (Browse shelf) Available

1. JANC Alfred, Wstęp Bankowość centralna wobec wyzwań rynkowych GALBARCZYK Tamara Anna, Rola operacji otwartego rynku w polityce monetarnej NBP MATYSEK-JĘDRYCH Anna, Bank centralny a stabilność finansowa - wybrane teoretyczne i praktyczne dylematy współczesnych finansów HUTERSKI Robert, Koncepcje zmian w funkcjonowaniu Systemu Rezerwy Federalnej inspirowanekryzysem finansowym w świetle prac legislacyjnych Kongresu Stanów Zjednoczonych od 1 stycznia 2007 roku do 31 stycznia 2010 roku PYKA Irena, Nadzwyczajne instrumenty banków centralnych w regulowaniu stabilności sektora bankowego w Unii Europejskiej Funkcjonowanie banków komercyjnych w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych ZYGIEREWICZ Mariusz, Współczesne problemy płynności banków BANAŚ Jarosław, Źródła ryzyka w bankowości elektronicznej KICIA Mariusz, Tolerancja ryzyka finansowego - aspekty behawioralne dla wdrażania dyrektywy MiFID KOCHANIAK Katarzyna, Wpływ pierwszego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na bilanse banków HARASIM Janina, Bankowość detaliczna w nowych uwarunkowaniach rynkowych ŚWIDERSKA Joanna, Polityka kredytowa banków wobec przedsiębiorstw sektora niefinansowegow Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego PÓŁTORAK Bogusław, Wpływ strategii kredytowej na wyniki finansowe banków ZIELIŃSKI Tomasz, Ocena banku - w kierunku ujęcia zintegrowanego KORZENIOWSKA Anna, Franczyza bankowa jako forma stosowania outsourcingu Miejsce banków spółdzielczych w systemie bankowym MIKOŁAJCZAK Ryszard, Wybrane ekonomiczne aspekty sukcesów spółdzielczego sektora bankowego MLECZKO Urszula, Wpływ zmian w strukturze spółdzielczego sektora bankowego na jego koncentrację w latach 2005-2008 ROSA Anna, Efektywność spółdzielczego sektora bankowego w Polsce w latach 1999-2009 WOŹNIEWSKA Grażyna, BARTOSZEWICZ Bartłomiej, Badanie potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych Funkcjonowanie sektora bankowego w Polsce ŁON Eryk, Polityka stóp procentowych NBP i EBC a stopa zwrotu z WIG-u FOLWARSKI Mateusz, Rola Arbitra Bankowego jako instytucji chroniącej prawa konsumenta na rynkubankowym MATUSZYK Anna, NOWAK Agnieszka, Analiza efektywności banków działających w Polsce z zastosowaniem metody DEA SOBOLEWSKI Marek, CHUDY Katarzyna, STĘPIEŃ Kinga, Analiza rentowności banków w Polsce z zastosowaniem metod porządkowania liniowego GWIZDAŁA Jerzy, Atrakcyjność polskiego segmentu private banking w warunkach kryzysu MIKOŁAJCZYK Katarzyna, Efektywność bankowych fuzji w
2. Polsce: wpływ dywersyfikacji podmiotów na wielkość synergii Klient banku i jego znaczenie dla działalności bankowej KŁOPOCKA Aneta, Depozyty bankowe gospodarstw domowych - zmiany wartości i struktury w Polscew latach 1996-2009 STRZELECKA Agnieszka, Zmiany w poziomie oszczędności gospodarstw domowych rolników w Polscew latach 2004-2008 JANIK Bogna, Wyzwania dla systemów ochrony klienta usług finansowych w krajach UE-27 KOTLIŃSKI Grzegorz, Predykcja zmian w relacjach klient - bank SOLARZ Małgorzata, Wykluczenie bankowe osób starszych - rzeczywistość czy fikcja STOLA Emilia, Płeć a wybór strategii inwestowania oszczędności Wybrane wyniki badań nad sektorem bankowym w skali międzynarodowej STANISZEWSKI Mariusz, Przyczyny upadku Lehman Brothers ADAMEK Jacek, Ubóstwo jako przesłanka funkcjonowania islamskich podmiotów mikrofinansowych NIEBORAK Tomasz, Bankowość islamska - przyszłość światowych finansów? JACKOWICZ Krzysztof, Czynniki polityczne w bankowości - przegląd badań empirycznych POLASIK Michał, PRZENAJKOWSKA Karolina, Wdrażanie programu SEPA na europejskim rynku usług płatniczych PATUSZAK Grzegorz, Związek cykli regionalnych pomiędzy kredytem bankowym a PKB we Włoszechw latach 1999-2007 Z badań nad innymi formami pośrednictwa na rynku usług finansowych GOLEC Maria Magdalena, Ekonomiczny i społeczny wymiar działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych KUCHCIAK Iwa, Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - wyzwania nadzorcze KRUPA Dorota, Transgraniczna dystrybucja funduszy inwestycyjnych UCITS PLUSKOTA Przemysław, Inicjatywa JASMINE jako element wsparcia instytucji mikrokredytowych w UE Kryzys i jego wpływ na przewartościowanie poglądów na rolę banków i działalność bankową WĘCŁAWSKI Jerzy, Etyczne i społeczne aspekty kryzysu finansowego MARCINKOWSKA Monika, Procykliczność i antycykliczność regulacji bankowych SKAŁA Dorota, W poszukiwaniu optymalnych regulacji i poziomu kapitału w postkryzysowychinstytucjach finansowych - debata 'kapitał a ryzyko' CICHORSKA Joanna, Płynność sektora bankowego w warunkach kryzysu finansowego KAŁUŻNY Radosław, Skutki kryzysu. Nowe spojrzenie na rolę banków KLIMONTOWICZ Monika, Aktywa niematerialne banku jako źródło przewagi konkurencyjnej w warunkach kryzysu KORENIK Dorota, Specyfika bankowości niekonwencjonalnej BRZOZOWSKA Krystyna, Multilateralne banki w finansowaniu projektów partnerstwa publiczno-prywatnego

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: