Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
12.0 (Browse shelf) Available

1. Wprowadzenie
2. Część I: Rada Europy jako organizacja międzynarodowa oddziałująca na przemiany demokratyczne w państwach członkowskich ŚWITALSKI P.A., Rola Rady Europy w systemie organizacji międzynarodowych JASKIERNIA J., Rada Europy jako organizacja międzynarodowa kreująca i oddziałująca na implementację standardów demokratycznych WRÓBLEWSKI M., Zapewnianie efektywności oddziaływania standardów Rady Europy na system prawny i praktykę w obszarze praworządności i praw człowieka - uwagi z perspektywy działalności polskiego ombudsmana TOKARCZYK R., Kultura prawa europejskiego według Rady Europy KAŹMIERCZYK S., Wertykalność Unii Europejskiej w związku z horyzontalnością Rady Europy jako zagadnienie metodologiczne DYNIA E., Współpraca Rady Europy z Unią Europejską i jej wpływ na rozwój i spójność standardów europejskich
3. Część II: Rada Europy a rozwój systemu ochrony praw człowieka i podstawowych wolności w Europie Środkowej i Wschodniej SYMONIDES J., Ewolucja systemu ochrony praw człowieka w Europie GARLICKI L., Nowe demokracje przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka KUŁAK P., Konsekwencje objęcia państw Europy Środkowej i Wschodniej kognicją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka SZCZĘCH N., Konsekwencje prawne objęcia Rzeczypospolitej Polskiej kognicją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka KŁOPOCKA-JASIŃSKA M., Indywidualna skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a krajowa skarga konstytucyjna - pilna potrzeba zmian BARCZ J., Orzeczenie ETPCz z 7 października 2008 r. Ostatni etap zamknięcia skutków prawnych II wojny światowej w stosunkach polsko-niemieckich? JASIŃSKI W., Standard niezależnego i ustanowionego ustawą sądu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka BIEŃ-KACAŁA A., Wolność słowa lekarza (art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej) w świetle wyroku ETPC z 16 grudnia 2008 r. (53025/99) oraz wyroku TK z 23 kwietnia 2008 r. (SK 16/07) KONDRATIEWA-BRYZIK J., Prawa kobiet a ochrona prawna płodu ludzkiego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka GRABOWSKI R., Wpływ standardów Rady Europy na zakres ochrony życia ludzkiego w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego WÓJCICKA E., Eutanazja w dokumentach Rady Europy i orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Diane Pretty v. Wielka Brytania) SCHWIERSKOTT E., SKWARA B., Zasada swobody sumienia w świetle konstytucyjnego orzecznictwa europejskiego GÓRALSKI P., Izolacyjne środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw seksualnych a prawa człowieka SOBCZAK W., Wolność od tortur - czy istnieją standardy europejskie? MACHIŃSKA H., Prawa człowieka i środowiska - debata o Protokole dodatkowym do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka FILIP J., Wznowienie postępowania przed Sądem Konstytucyjnym Republiki Czeskiej z powodu uwzględnienia orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka TATHAM A.F., Human Rights and Transnational Judicial
4. Communication: The Impact of the ECHR on the Practice ofthe Hungarian Constitutional Court KIELIN J., Wpływ Rady Europy na standardy ochrony praw człowieka w Federacji Rosyjskiej KAKAREKO K., Prawa człowieka na Białorusi - miraże czy rzeczywistość GRZESZCZAK R., Lojalność obywatelska w perspektywie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tanase i Chirtoca v. Republika Mołdowy WROŃSKA I., Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych a system ochrony mniejszości kulturowo-etnicznych w Kanadzie
5. Część III: Rada Europy a rozwój demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej
6. ONISZCZUK J., Kantowska wolność człowieka: republika wolności versus demokracja CHMAJ M., Zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów Rady Europy WOŁPIUK W.J., Standardy Rady Europy w zakresie dobrej administracji i niektóre problemy ich wdrażania GAWKOWSKI K., Wpływ Rady Europy na rozwój samorządności terytorialnej JANKOWSKI P., Polskie prawo samorządowe a konwencje Rady Europy DI COSIMO G., Le regioni nell'Unione europea e in Italia NOWKA E., Wolność słowa w mediach europejskich - działalność informacyjna i monitoringowa Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego przy Radzie Europy JASKIERNIA A., Zagrożenia dla różnorodności przekazu medialnego w dobie globalizacji a standardy europejskie zawartości przekazu medialnego SOBCZAK J., Wolność ekspresji artystycznej. Standardy europejskie i rzeczywistość polska PAWLIKOWSKI J.M., Wpływ procesu bolońskiego na rozwój polskich szkół wyższych CHRUŚCIAK R., Spory i kontrowersje w pracach nad Konstytucją RP z 1997 r. na tle regulacji dotyczącej zakazu dyskryminacji
7. SZYMANEK J., Konstytucyjne prawo do mieszkania: egzemplifikacja dylematów konstytucjonalizacji praw socjalnych MIKOŁAJEK Z., Wpływ kultury na rozwój demokracji i na demokratyczne przemiany w Europie od czasu powstania Rady Europy RIEDEL R., Demokratyczna bańka spekulacyjna ...czy młode demokracje przetrwają kryzys gospodarczy? Refleksje na temat relacji demokracja - kapitalizm DENKIEWICZ E., Płaszczyzny oddziaływania Rady Europy na przemiany systemowe w Federacji Rosyjskiej - wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na zmiany systemu prawnego w Federacji Rosyjskiej KAMYSHANOV V., Council of Europe Standards and Developmentof Democratic System in Russian Federation
8. Część IV: Rada Europy a umacnianie bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej IWIŃSKI T., Dyplomacja parlamentarna Rady Europy a rozwiązywanie konfliktów w państwach Europy Środkowej i Wschodniej CIECIERSKI M., Rada Europy wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego RYCERSKA I., Bezpieczeństwo narodowe a ochrona praw człowieka w Rosji w kontekście działań Rady Europy JANKOWSKA R., Rada Europy wobec problemu cypryjskiego KUBIK R., Polityka wydaleń w Rzeczypospolitej Polskiej a art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na tle orzeczeń sądownictwa administracyjnego LASKOWSKA J., Problem nowej migracji - inicjatywy Rady Europy w kierunku partycypacji społecznej imigrantów
9. Słowo o autorach

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: