Rynek finansowy w erze zawirowań

Author: Karpuś, Piotr
Additionaly authors: Karpuś, Piotr--red. naukowy | Więcławski, Jerzy--red. naukowa | Więcławski, Jerzy--red. naukowy Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) , 2009 Physical description: 799 s. : rys., tab., wykr., schem. 24 cm ISBN:. Keywords: Rynek finansowy | Kryzys rynku finansowego | NBP | Polityka pieniężna | Kryzys finansowy | Europejski Bank Centralny | Rynek papierów wartościowych | Rynek kapitałowy | Stopa zwrotu | Instrumenty dłużne | Rynek funduszy inwestycyjnych | Fundusze hedgingowe | Tracking error | Venture capital | Private equity | Obligacje komunalne | Instrumenty pochodne | Ubezpieczenia | Fundusze własne | Płynność rynku | Rada Polityki Pieniężnej | Banki giełdowe | Zakłady ubezpieczeniowe | Sekurytyzacja | Kredyt konsumencki | Rodzina na swoim | Nieruchomości | Stopy procentowe | Globalny kryzys finansowy | Lokaty | Instrumenty płatnicze | Mikroubezpieczenia | Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych | System ochrony zdrowia | System emerytalny | Aktywa finansowe | Fundusze pożyczkowe | System wczesnego ostrzegania | Kondycja finansowa przedsiębiorstwa | Kryzys w przedsiębiorstwie | Podatki konsumpcyjne | Jednostki samorządu terytorialnego | Inwestycje zagraniczne w Polsce | Offshoring w Polsce | Polityka dywidend | Efektywność inwestycji | Kursy walut | Upadłość przedsiębiorstwa | MŚP | Spółka giełdowa | Ryzyko informatyczne | Umowa faktoringu | Kapitał obcy | Strefy ekonomiczne | Agencja ratingowa | Bankowość | Budżet domowy | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Ocena efektywności inwestycji | Bank spółdzielczy | Finanse przedsiębiorstw
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Wypożyczalnia Wypożyczalnia Chorzów
07.0 (Browse shelf) Available

1. Wstęp Część I. Kryzys rynków finansowych SOLARZ Jan Krzysztof, Rynek finansowy. Amortyzator czy generator zaburzeń? KARPUŚ Piotr, Oddziaływanie zawirowań sfery finansowej na sferę realną DYLEWSKI Marek, SOPOĆKO Krzysztof, Interwencja państwa na rynkach finansowych - alternatywa czy konieczność PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA Wiesława, Działanie NBP i polityki pieniężnej w warunkach kryzysu finansowego PYKA Irena, Dylemat alokacji kapitału bankowego w warunkach międzynarodowego kryzysu finansowego OSTALECKA Agnieszka, Działania europejskiego banku centralnego w odpowiedzi na kryzys płynności na rynkach finansowych KOWALIK Paweł, Wpływ kryzysu amerykańskiego na wybrane kraje europejskie JUREK Michał, MARSZAŁEK Paweł, Banki centralne krajó wysoko rozwiniętych podczas kryzysu finansowego WIŚNIEWSKI Jacek, Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007-2008 na akcję kredytową w Polsce - wstępna ocena LENCZEWSKI MARTINS Carlos Jorge, Polityka pieniężna, pułapka płynnści a zjawisko ujemnych stóp procentowych na przykładzie Stanów Zjednoczonych ZIĘTEK -KWAŚNIEWSKA Katarzyna, Behawioralne ujęcie baniek spekulacyjnych na rynku papierów wartościowych SARNIK-SAWICKA Aneta, Znaczenie ocen ratingowych dla stabilnego funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych Część II. Rynki kapitałowe w dobie kryzysu SZOPA Andrzej, Między ryzykiem a stopą zwrotu. Nowe instrumenty finansowe CZECHOWSKA Iwona D., Instrumenty dłużne a stabilność rynku finansowego DĘBSKI Wiesław, GRODECKA Agnieszka, Polskie fundusze inwestycyjne w okresie bessy na przykładzie funduszy akcyjnych i obligacyjnych - zagrożenie czy szansa na dalssy rowzój? KUCHARSKI Adam, Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych w przededniu kryzysu MIZIOŁEK Tomasz, Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce TRIPPNER Paweł, Rynek funduszy inwestycyjnych - analiza zmian KONDRAKIEWICZ Teresa, Nowe podmioty na rynku funduszy inwestycyjnych w warunkach kryzysu GABRYELCZYK Katarzyna, TRUSZKOWSKI Jacek, Fundusze managed futures jako przykład strategii funduszy hedgingowych DAWIDOWICZ Dawid, Tracking error funduszy inwestycyjnych akcji polskich w okresie dekoniunktury KRAWIEC Wojciech, Zmiany w zakresie pośrednictwa i doradztwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych WIDZ Ewa, Realizacja funkcji mobilizacji i alokacji kapitału przez rynek newconnect w warunkach kryzysu finansowego ZASĘPA Piotr, Perspektywy rynku venture capital/private equity w czasach kryzysu BABCZUK Arkadiusz, Przesłanki niedorozwoju rynku obligacji komunalnych w Polsce ANTKIEWICZ Sławomir, Instrumenty pochodne na giełdach Chińskiej Republiki Ludowej KRÓLIK-KOŁTUNIK Katarzyna, Rynek opcji na Korea Exchange
2. MAMCARZ Henryk, Strukturyzowane produkty finansowe: Odwrotne obligacje zamienne i certyfikaty dyskontowe. Analiza porównawcza DZIAWGO Ewa, Opcje złożone - własności i zastosowanie
3. KICIA Mariusz, "Toksyczne" opcje walutowe w Polsce: skutek nieracjonalnych oczekiwań czy minimalizacja kosztów zabezpieczenia? MAMCARZ Katarzyna, Wykup akcji jako instrument komunikacji spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie z inwestorami JÓŹWICKI Rafał, Baza i lop jako wskaźniki rynku terminowego GWP LIPIEC Remigiusz, Mozliwości prognostyczne modelu Nelsona-Siegela KOSTERNA Urszula, Nowy wymiar "jazdy na gaę" (free riding) na jednolitym rynku finansowym Unii Europejskiej STARCZEWSKA Agnieszka, Wpływ systemu finansowego na strukturę oszczędności gospodarstw domowych Część II. Bankowość i ubezpieczenia w dobie kryzysu ANCYPAROWICZ Grażyna, Polski sektor bankowy na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej MARCINKOWSKA Monika, Określanie zapotrzebowania banku na fundusze własne PÓŁTORAK Bogusław, Wykorzystanie sekurytyzacji dla interwencji w utrzymaniu płynnosci rynku kredytowego STANISŁAWISZYN Piotr, STARCZEWSKI Paweł, Ogłaszanie stanowisk przewodniczącego i członków rady polityki pieniężnej - aspekt prawny MENTEL Grzegorz, STĘPIEŃ Kinga, Ocena sytuacji banków giełdowych w ujęciu klasycznych metod pomiaru ryzyka rynkowego GALBARCZYK Tamara Anna, Banki spółdzielcze w Polsce po roku 2000 JANOWICZ-LOMOTT Marietta, Wpływ kryzysu na światowych rynkach finansowych na polskie zakłady ubezpieczeń MIKLASZEWSKA Ewa, MIKOŁAJCZYK Katarzyna, Źródła efektywności i ryzyka banków w świetle analizy modelowej SZABŁOWSKA Ewa, MARCINKOWSKA Monika, Rola agencji ratingowych w procesie sekurytyzacji BUSZKO Michał, Sekurytyzacja syntetyczna oraz syntetyczne produkty CDO STOLA Emilia, Rozwój rynku kredytów konsumenckich a poziom budżetów gospodarstw domowych na przykładzie Polski SOLARZ Małgorzata, Korzysci i zagrożenia wynikające z realizacji programu "Rodzina na swoim" ZAJKOWSKI Robert, Składowe kosztów zadłużenia a ustawa o kredycie konsumenckim KALASIŃSKA Magdalena, Produkty hipoteczne jako podstawowe źródło finansowania nieruchomości KOCHANIAK Katarzyna, Zmienność stóp procentowych NBP a wartość kredytów i pożyczek w bankach BEDNARCZYK Teresa H., Globalny kryzys finansowy a wartość lokat i wyniki finansowe polskich ubezpieczycieli ROSA Anna, Rynek bezgotówkowych instrumentów płatniczych w Polsce i w Unii Europejskiej KUREK Robert, Ubezpieczenia wzajemne jako forma sprzedaży mikroubezpieczeń SORDYL Grażyna, NIŻNIK Joanna, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia LAMENT Marzanna, Polityka rachunkowości zakładu ubezpieczeń jako element stabilności finansowej POTERAJ Jarosław, Systemy emerytalne w Europie - Mołdawia Część IV. Finanse przedsiębiorstw w warunkach kryzysu WYPYCH Mirosław, Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na zmiany w strukturze aktywów finansowych sektorów instytucjonalnych FILIPIAK Beata, Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce przez fundusze pożyczkowe KRAJEWSKI Mirosław, Kierunki budowy systemu wczesnego ostrzegania w aspekcie kondycji finansowej przedsiębiorstwa PORADA-ROCHOŃ Małgorzata, Kryzys w polskich i amerykańskich przedsiębiorstwach - przyczyny i skutki STARZYŃSKI Wacław, DOBROWOLSKA Bogusława, WIKTOROWICZ Justyna, Ocena alternatywnych rozwiązań opodatkowania gospodarstw domowych w Polsce podatkami konsumpcyjnymi - analizy symulacyjne NOSOWSKI Adam, Procesowe aspekty kontroli zgodności w instytucjach finansowych ŁĘKAWA Zofia, Procedura oceny wiarygodności ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego - zarys koncepcji RÓŻAŃSKI Jerzy, Udział regionu łódzkiego w kształtowaniu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski KORZENIOWSKA Anna, Atrakcyjność lokalizacji offshoringu w Polsce WROŃSKA Elżbieta Maria, Modele polityki dywidend formułowane dla warunków pełnej informacji w opini menedżerów finansowych KOWERSKI Mieczysław, Modele decyzji dywidendowych na rozwiniętych rynkach kapitałowych PASTUSIAK Radosław, Alternatywne metody w ocenie
4. efektywności inwestycji: model dwumianowy oraz drzewo decyzyjne LIS Tomasz, Wpływ wyceny wahań kursów walut na obraz sytuacji finansowej jednostki FOLWARSKI Mateusz, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - MŚP w Polsce a modele amerykańskie ZAWADZKA Danuta, Rynkowe indeksy ryzyka wzajemnych rozliczeń pieniężnych przedsiębiorstw DASZYŃSKA-ŻYGADŁO Karolina, SŁOŃSKI Tomasz, Wpływ trudności finansowych na podtrzymywaną stopę wzrostu spółek deweloperskich PISULA Tomasz, Ocena ryzyka upadłości dla polskich spółek giełdowych z sektora paliwowo-energetycznego KWIEDOROWICZ Małgorzata, Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej KUROWSKA Maria, Innowacje a rozwój MŚP KAŹMIERSKA-JÓŹWIAK Bogna, MARSZAŁEK Jakub, Badanie skłonności do zadłużania spółek sektora informatycznego notowanych na GWP w Warszawie WAWRZYNIAK Dariusz, Wybrane problemy finansowania zarządzania ryzykiem informatycznym CZARECKI Jacek, Umowa faktoringu w prawodawstwie polskim GRZELAK Maria, Finanse wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich MĄDRA Magdalena, Możliwość pozyskania kapitału obcego z rynku finansowego jednostek gospodarczych sektora rolniczego SUSMARSKI Sebastian, Realizacja celów specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w kontekście kryzysu na runkach finansowych na przykładzie pomorskiej SSE

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: