Żywienie człowieka a zdrowie publiczne.

red. naukowa Gawęcki, Jan.
Additionaly authors: Roszkowski, Wojciech. --Red. Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN, (Warszawa : ) , 2009 Physical description: 406 s. ; 25 cm. ISBN:. Keywords: Choroby | Zdrowie | Otyłość | Wegetarianizm | Ochrona zdrowia | Żywienie | Dieta | Suplement diety
pol
List(s) this item appears in: Podstawy dietetyki
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
61 (Browse shelf) Not for loan

Spis treści
I. Żywienie w systemie ochrony zdrowia społeczeństwa
1. Zdrowie i jego uwarunkowania
(Henryk Kirschner)
.....................................13
1.1. Określenie zdrowia
..................................13
1.2. Kryteria zdrowia
....................................15
1.3. Ocena zdrowia populacji
................................19
1.4. Uwarunkowania zdrowia
................................20
2. Żywność i żywienie a zdrowie
(Jan Gawęcki)
.......................................37
2.1. Żywność wczoraj i dziś oraz i jej wykorzystanie w żywieniu
...............37
2.2. Wpływ żywności i żywienia na stan zdrowia
......................43
2.3. Żywność jako lek
...................................52
3. Epidemiologia żywieniowa
(Wojciech Roszkowski, Hanna Roszkowska)
........................56
3.1. Definicje i zakres epidemiologii żywieniowej
......................56
3.2. Ocena wielkości spożycia żywności
...........................58
3.3. Klasyfikacja badań epidemiologicznych
........................60
3.4. Dobór próby i obliczenie niezbędnej jej liczebności
..................63
3.5. Ocena powiązań pomiędzy narażeniem a efektem zdrowotnym
............64
4. Mierniki zdrowotne stosowane w epidemiologii żywieniowej
(Hanna Roszkowska)
....................................68
4.1. Wskaźniki biologiczne
.................................68
4.2. Pozytywne mierniki zdrowotne
.............................70
4.3. Negatywne mierniki zdrowotne
............................71
4.4. Zintegrowane mierniki zdrowia
............................75
4.5. Źródła danych o zdrowiu
...............................77
5. Przyczyny zaburzeń zdrowia o podłożu żywieniowym na świecie
(Lidia Wądołowska)
....................................81
6. Rola żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce otyłości i przewlekłych
chorób niezakaźnych
(Mirosław Jarosz, Wioleta Respondek)
...........................90
6.1. Epidemiologia nadwagi i otyłości oraz ich konsekwencje
................90
6.2. Żywieniowe czynniki ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych
............94
6.3. Aktywność fizyczna a profilaktyka przewlekłych chorób niezakaźnych
.........99
7
Księgarnia PWN: Jan Gawęcki, Wojciech Roszkowski (red.) - Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T. 3
7. Genetyka i genomika w ocenie ryzyka chorób dietozależnych i ich prewencji
(Grażyna Nowicka, Agata Chmurzyńska)
.........................103
7.1. Gen, ekspresja genu, zmienność genetyczna
......................105
7.2. Składniki diety a ekspresja genów
...........................107
7.3. Polimorfizm genów a odpowiedź metaboliczna na składniki diety
...........110
7.4. Składniki diety a stabilność genomu
..........................113
II. Uwarunkowania sposobu żywienia się społeczeństwa
8. Czynniki ekonomiczne warunkujące sposób żywienia populacji
(Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek)
...........................119
8.1. Uwarunkowania makroekonomiczne
.........................121
8.2. Uwarunkowania mikroekonomiczne
.........................127
9. Czynniki klimatyczne a sposób żywienia
(Jerzy Bertrandt)
.....................................133
9.1. Klimat i jego zróżnicowanie
..............................133
9.2. Wpływ klimatu na zaopatrzenie ludności w żywność
.................136
9.3. Wpływ zachodzących zmian klimatycznych na przyszłą produkcję żywności
......140
9.4. Klimat a model żywienia
...............................141
10. Postęp naukowo-techniczny a sposób żywienia
(Janusz Czapski, Józef Korczak)
..............................150
10.1. Żywieniowe skutki rozwoju nauki i techniki w ujęciu historycznym
..........151
10.2. Perspektywy produkcji żywności i żywienia a rozwój bio- i nanotechnologii
......162
11. Czynniki kulturowe wpływające na sposób żywienia społeczeństwa
(Jan Gawęcki, Ewa Flaczyk)
................................166
11.1. Wpływ religii i innych czynników kulturowych na zachowania żywieniowe
.......168
11.2. Kuchnie narodowe i regionalne
............................173
12. Czynniki społeczne a żywność i żywienie
(Marzena Jeżewska-Zychowicz)
..............................181
12.1. Cechy społeczne jednostki a sposób żywienia
.....................182
12.2. Środowisko społeczne a sposób żywienia
.......................184
12.4. Społeczne funkcje żywności i żywienia
........................192
13. Czynniki psychologiczne jako determinanty sposobu żywienia
(Magdalena Weber, Beata Ziółkowska)
..........................195
13.1. Psychologiczne uwarunkowania zachowań żywieniowych
...............196
13.2. Bariery na drodze zmiany zachowań żywieniowych
..................206
13.3. Klasyfikacja zaburzeń karmienia i odżywiania
.....................211
14. Grupy ludności podwyższonego ryzyka zaburzeń zdrowia i ich problemy żywieniowe
(Lidia Wądołowska)
....................................219
14.1. Problemy żywieniowe niemowląt
...........................220
14.2. Problemy żywieniowe małych dzieci
..........................221
14.3. Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży szkolnej
...................225
14.4. Problemy żywieniowe kobiet w wieku rozrodczym
...................228
14.5. Problemy żywieniowe osób w starszym wieku
.....................230
14.6. Problemy żywieniowe osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym
........232
14.7. Zagrożenia zdrowia jako skutek typowych błędów żywieniowych
...........235
III. Racjonalizacja żywienia ludności i jej efekty
15. Polityka wyżywienia ludności – cele i instrumenty wdrażania
(Ewa Halicka, Barbara Kowrygo)
.............................241
15.1. Główne obszary działań polityki wyżywienia na przełomie XX i XXI wieku
......243
8
15.2. Wspólnotowe instrumenty wdrażania polityki wyżywienia
...............248
15.3. Polityka wyżywienia w aspekcie przyszłych wyzwań
..................250
16. Upowszechnianie wiedzy o żywieniu
(Anna Kołłajtis-Dołowy, Małgorzata Schlegel-Zawadzka)
.................254
16.1. Planowanie upowszechnienia wiedzy o żywieniu
...................256
16.2. Systemy upowszechniania wiedzy żywieniowej w Polsce
................258
16.3. Zalecenia żywieniowe i formy ich popularyzacji
....................260
16.4. Wiarygodność i efektywność upowszechniania wiedzy żywieniowej
..........266
17. Diety alternatywne w świetle nauki o żywieniu
(Jan Jeszka, Małgorzata Woźniewicz, Jan Gawęcki)
....................270
17.1. Wegetarianizm
....................................272
17.2. Charakterystyka innych popularnych diet alternatywnych
...............278
17.3. Ogólna ocena racjonalności odchudzających diet alternatywnych
...........295
18. Wzbogacanie żywności jako instrument optymalizacji sposobu żywienia społeczeństwa
(Hanna Kunachowicz, Barbara Ratkovska)
.........................297
18.1. Wzbogacanie obligatoryjne
..............................299
18.2. Wzbogacanie dobrowolne
...............................300
18.3. Rynek żywności wzbogacanej
.............................303
18.4. Efektywność i bezpieczeństwo wzbogacania żywności
.................305
18.5. Rola wzbogacania w poprawie sytuacji zdrowotnej społeczeństwa
...........308
19. Suplementacja diety jako droga do poprawy stanu odżywienia i stanu zdrowia
ludności
(Anna Brzozowska, Regina Olędzka)
...........................313
19.1. Suplementy diety jako środki spożywcze
.......................313
19.2. Programy suplementacji dla zwalczania niedoborów witamin i składników mineralnych
na świecie
.......................................317
19.3. Indywidualne stosowanie suplementów składników odżywczych
............319
19.4. Stosowanie suplementów diety zawierających substancje aktywne inne niż składniki
odżywcze
.......................................321
19.5. Zagrożenia dla zdrowia związane ze stosowaniem suplementów
............324
IV. Bezpieczeństwo żywności i żywienia
20. Zatrucia i zakażenia pokarmowe jako problem społeczny
(Lucjan Szponar, Halina Turlejska)
............................331
20.1. Przyczyny i objawy zatruć pokarmowych
.......................332
20.2. Działania prewencyjne mające na celu zmniejszanie ryzyka zatruć pokarmowych
i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
......337
20.3. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zatruć i zakażeń pokarmowych
.........340
21. Bioterroryzm żywnościowy
(Jerzy Bertrandt)
.....................................345
22. Bezpieczeństwo żywności i żywienia w aspekcie międzynarodowym
(Lucjan Szponar)
.....................................350
22.1. Komisja Kodeksu Żywnościowego
..........................352
22.2. Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
.................353
22.3. System wczesnego ostrzegania o żywności i środkach żywienia zwierząt (RASFF)
...354
23. Regulacje prawne zapewniające bezpieczeństwo żywności
(Henryk Gertig)
......................................357
23.1. Podstawowe elementy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
.........358
23.2. Przepisy dotyczące znakowania żywności
.......................366
23.3. Podstawy prawne nadzoru nad bezpieczeństwem żywności
..............370
9
24. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
(Jacek Kijowski)
......................................376
24.1. Ewolucja systemów zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem żywności
......377
24.2. Charakterystyka ogólna normy ISO 22000
......................380
24.3. Kluczowe elementy składowe systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
....382
24.4. Planowanie i wytwarzanie bezpiecznych wyrobów
...................384
24.5. Realizacja systemowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności w Polsce
.......386
25. Żywienie a zdrowie społeczne w perspektywie XXI wieku
(Anna Gronowska-Senger)
.................................389
25.1. Cechy charakterystyczne żywienia w XX wieku
....................391
25.2. Przewidywane problemy żywieniowo-zdrowotne w XXI wieku
............395
Skorowidz
........................................399

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: