Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
631 (Browse shelf) Available

SPIS TREŚCI
Małgorzata Lechwar, Ład instytucjonalny podstawą konkurencyjności
polskiego rolnictwa
Marzena Lemanowicz, Możliwości podejmowania działań integracyjnych wśród producentów rolnych w świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych
Tomasz Lesiów, Beata Zeler, Czynniki determinujące konkurencyjność wybranego gospodarstwa agroturystycznego
Anna Lewińska, Uwarunkowania konkurencyjności żywności ekologicznej
Anna Łapińska, Artur Okręglicki, Wykorzystanie leasingu w opinii menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw
Irena Łącka, Koncepcja klastrów na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego jako szansy na podniesienie konkurencyjności MSP agrobiznesu
Mieczysław Łozowski, Ubezpieczenie upraw
Justina Macner, Demand and Supply Dynamics on the Commercial Vehicle Market in Eastern Europę
Janusz Majewski, Zróżnicowanie produkcji mleka w Polsce i jego uwarunkowania
Stanisław Mańko, Roman Sass, Tadeusz Sobczyński, Aktywność inwestycyjna rolników w podregionie bydgoskim
Renata Matysik-Pejas, Percepcja jakości produktów żywnościowych przez młodych konsumentów
Łukasz Menart, Małgorzata Juchniewicz, Konkurencyjność eksportu polskiego przemysłu mięsnego na tle UE-15
Małgorzata Michalcewicz, Analiza wzorców zachowań konsumentów w okresie przemian gospodarczych
Mariola Michałowska, Istota i znaczenie konkurencyjności w handlu żywnością oraz perspektywy rozwoju polskich przedsiębiorstw
Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz, Przedsiębiorczość na terenach pogranicza polsko-niemieckiego
Paweł Mickiewicz, Możliwości wpływu programów pomocowych na zmianę struktury zatrudnienia w rolnictwie Pomorza Zachodniego
Danuta Mierzwa, Miejsce spółdzielczości w systemie społeczno-gospodarczym Polski i szanse jej rozwoju
Leonard Milewski, Konkurencyjność gospodarstw rolniczych na tle powiązań w systemach dystrybucji w Polsce
Zbigniew Mongiało, Analiza wpływu wielkości gospodarstwa na jakość parametrów produkcji
Grażyna Morkis, Stosowanie systemów zarządzania jakością a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Ewa Mossakowska, Ludność wiejska na rynku pracy
Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Rola rolnictwa i przemysłu spożywczego w zaspokajaniu popytu pośredniego i końcowego
Wiesław Musiał, Przedsiębiorczość pozarolnicza w wybranych subregionach Karpat Polskich
Lech Nieżurawski, Bożena Pawłowska, Badanie satysfakcji klienta czynnikiem warunkującym identyfikację atrybutów satysfakcji klienta z produktu spożywczego
Zdzisław Obstawski, Funkcjonowanie ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych w rolnictwie w świetle projektu dofinansowania ubezpieczeń rolnych w Polsce
Anna Olszańska, Wybrane czynniki kształtujące ceny detaliczne mięsa oraz przetworów wieprzowych i drobiowych
Andrzej Oryński, Prawna ochrona konkurencji
Lech Pałasz, Nabywanie nieruchomości gruntowych przez cudzoziemców
Rafał Parvi, Konkurencja i jej wpływ na działania inwestycyjne przedsiębiorstw
Edyta Pawlak, Zmiany w handlu rybami i przetworami rybnymi po przystąpieniu Polski do UE
Adam Pawlewicz, Zbigniew Brodziński, Zmiany w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce
Kazimierz Perechuda, Elżbieta Nawrocka, Marketing relacji jako sposób uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez gospodarstwo agroturystyczne
Jakub Piecuch, Rola rolnictwa w regionach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (przykład Hiszpanii i Portugalii)
Wojciech Pizło, Marketing internetowy w korporacji międzynarodowej - studium przypadku firmy Nestle
Hanna Pondel, Postawy producentów rolnych wobec metod produkcji rolnej przyjaznych środowisku
Łukasz Popławski, Uwarunkowania rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego w opinii mieszkańców Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego
Lucyna Przezbórska, Waloryzacja turystyczna obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego
Renata Przygodzka, Instrumenty finansowego wsparcia i ich wpływ na konkurencyjność gospodarstw rolnych
Katarzyna Puchalska, Waldemar Kalita, Konkurencyjność polskich produktów rolno-spożywczych na tle wymiany zagranicznej z głównymi partnerami handlowymi
Andrzej Radwan, Jakub Piecuch, Zróżnicowanie produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rodzinnych w zależności od wielkości stada krów mlecznych
Krystyna Romaniuk, Wykorzystanie funduszy strukturalnych sposobem na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw sektora mleczarskiego w Polsce
Robert Rusielik, Efektywność techniczna produkcji nasion oleistych w Europie i na świecie
Małgorzata Rutkowska, Przemysław Kozyra, Prawne bariery rozwoju agroturystyki w Polsce - wybrane problemy
Jan Siekierski, Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw rolnych jako podstawowe kryterium ich konkurencyjności
Daria Sikorska, Izabela Wielewska, Fundusze unijne jako szansa wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw agrobiznesowych
Tomasz Siudek, Pozycja konkurencyjna banków spółdzielczych na rynku finansowym w Polsce
Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Statystyczna analiza potencjału rozwojowego powiatów ziemskich pogranicza polsko-niemieckiego jako czynnika konkurencyjności gospodarczej
Barbara Sosenko, Konkurencja a współpraca. Rola kapitału społecznego w rozwoju obszarów wiejskich
Grzegorz Spychalski, Konkurencyjność produkcji żywności w warunkach globalizacji
Aneta Stańko, Cena i jakość - preferencje Polaków na rynku dóbr FMCG
Artur Stec, Dariusz Kusz, Przetwórstwo żywca wieprzowego na Podkarpaciu po wejściu Polski do Unii Europejskiej
Sebastian Stępień, Wyniki produkcyjne gospodarstw trzodowych w Wielkopolsce na tle kraju jako wyznacznik konkurencyjności regionu
Anna Strychalska-Rudzewicz, Kultura organizacyjna jako czynnik warunkujący innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Dariusz Strzębicki, Promocja w Internecie jako element budowy przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
Katarzyna Szara, Agata Pierścieniak, Jakość jako determinanta konkurencyjności - studium przypadku
Beata Szczecińska, Zarządzanie kapitałem obrotowym w wybranym przedsiębiorstwie gospodarki żywnościowej
Iwona Szczepaniak, Ocena konkurencyjności polskiego przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej
Jakub Szpon, Transmisja cen w łańcuchu dostaw na przykładzie branży drobiarskiej w latach 2000-2004
Krystyna Szybiga, Korzyści wynikające z funkcjonowania spółek przemysłu cukierniczego na rynku giełdowym
Elżbieta Szymańska, Uwarunkowania wzrostu konkurencyjności produkcji żywca wieprzowego w Polsce
Joanna Szymańska, Instrumenty marketingu mix wykorzystywane przez wybrany podmiot agrobiznesu w sytuacji nasilającej się konkurencji na rynku roślin ozdobnych
Janusz Śnihur, Merchandising jako instrument tworzenia przewagi konkurencyjnej w usługach agroturystycznych
Małgorzata Śrubkowska, Joanna Pawłowska-Tyszko, Sezonowe wahania sprzedaży i zakupu miodu w przedsiębiorstwie przetwórczym
Bożena Tańska-Hus, Gospodarstwo rodzinne jako podstawa europejskiego modelu rolnictwa
Marek Tomaszewski, Infrastruktura techniczna jako czynnik determinujący rozwój przedsiębiorczości (na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego)
Ewa Tyran, Competitiveness of Rural Tourism
Stanisław Urban, Konkurencja na rynku ziemi rolniczej
Mirosław Wasilewski, Equity Versus Profitability and Liquidity of Agricultural Enterprises
Andrzej Piotr Wiatrak, Strategia rozwoju lokalnego jako narzędzie rozwoju agrobiźnesu i jego konkurencyjności
Izabela Wielewska, Daria Sikorska. Determinants of Development of Competitiveness in Agricultural Companies
Tomasz Wierzejski, Wpływ kursu walutowego na wielkość eksportu polskich produktów mleczarskich
Krzysztof Wiktorowski, Wpływ wdrażania systemów jakości na wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w regionie zachodniopomorskim
Artur Wilczyński, Koszty produkcji żywca wołowego w krajach należących do międzynarodowej sieci gospodarstw porównawczych DFCN-Beef
Izabela Wojewoda, Współpraca i konkurencja w opiniach przedsiębiorców z obszarów wiejskich województwa lubuskiego
Agnieszka Wojewódzka, Atrakcyjność inwestycyjna gmin jako uwarunkowanie konkurencji podmiotów gospodarczych
Leszek Woźniak, Bożydar Ziółkowski, Sylwia Dziedzic, Negatywne przejawy konkurencji w agrobiznesie
Marian Woźniak, Tradycja kontra nowoczesność jako element konkurencyjności obszarów wiejskich
Małgorzata Zajdel, Przebieg i realizacja programu SAPARD w regionie północno-zachodnim
Marian Zalesko, Instytucje a konkurencyjność rynku rolnego
Sławomir Zawisza, Ewa Rochowiak, Farmers‘ Opinions about Expected Competitive Position of Polish Agriculture after Integration with the EU - Results of a Survey in the Żnin District in the Kujawsko-Pomorskie Province
Aldona Zawojska, Economic Effects of Market Support to Agricultural Producers: the Case of OECD Countries
Bożydar Ziółkowski, Ekoinnowacje w agrobiznesie jako czynnik konkurencyjności
Jan Zuba, Maria Zuba, Polityka ilości i jakości oraz zadłużenia w konkurencyjnym zarządzaniu wybranych przedsiębiorstw przemysłu mięsnego
Dagmara K. Zuzek, Czynniki kształtujące konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego
Janusz Żmija, Monika Szafrańska, Kredytowanie obszarów wiejskich na przykładzie regionu zamojskiego

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: