Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów

red. naukowa Bielawska-Batorowicz, Eleonora
Publisher: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (Warszawa) , 2012 Physical description: 385 s. 25 cm ISBN:. Keywords: Zaburzenia psychiczne | Procesy poznawcze | Percepcja | Podejmowanie decyzji | Decyzje | Procesy decyzyjne | Emocje | Nastrój | Jakość życia | Motywacja | Motywacja wewnętrzna | Dysonans poznawczy | Temperament | Osobowość | Typy osobowości | Rodzina | Kohabitacja | Kariera zawodowa | Zawód | Stanowisko pracy | Adaptacja zawodowa | Wpływ społeczny | Konformizm | Grupy społeczne | Konflikty | Stres | Małżeństwo
pol
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
    rate: 0.0 (Voices: 0)
Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
159.9 (Browse shelf) Currently in local use 2020-06-10
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
159.9 (Browse shelf) Not for loan

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Procesy poznawcze (Hanna Bednarek)
1.1. Percepcja
1.1.1. Różne ujęcia spostrzegania
1.1.2. Teoria dwóch systemów wzrokowych
1.1.3. Rola przetwarzania oddolnego i odgórnego w procesach percepcji
1.1.4. Prawidłowości procesów percepcji
1.1.5. Reguły grupowania percepcyjnego
1.1.6. Praktyczne zastosowania reguł grupowania percepcyjnego
1.2. Poznawcza reprezentacja świata w umyśle
1.2.1. Pamięć, wiedza i reprezentacje poznawcze
1.2.2. Wyobrażeniowa i pojęciowa reprezentacja umysłowa
1.2.3. Prawidłowości funkcjonowania pamięci
1.3. Podejmowanie decyzji
1.3.1. Rola subiektywnego prawdopodobieństwa i ocena wartości
1.3.2. Ryzyko a podejmowanie decyzji
1.3.3. Style spostrzegania ryzyka
1.3.4. Percepcja ryzyka a podejmowanie decyzji
1.3.5. Teoria perspektywy
1.3.6. Błąd niedoszacowania albo błąd subaddytywność

Rozdział 2. Emocje i motywacja (Monika Wróbel i Maria Finogenow)
2.1. Zjawiska afektywne
2.1.1. Emocja i nastrój
2.1.2. Emocje podstawowe i pochodne
2.1.3. Mechanizmy wzbudzania emocji
2.2. Funkcje emocji i nastroju
2.2.1. Wpływ emocji i nastroju na procesy poznawcze
2.2.2. Emocje a działanie
2.2.3. Nastrój a zachowania społeczne
2.3. Różnice indywidualne i kulturowe w doświadczaniu, wyrażaniu i odczytywaniu emocji
2.3.1. Różnice płciowe w emocjonalności — prawda czy mit?
2.3.2. Osobowościowe i temperamentalne podłoże emocjonalności
2.3.3. Różnice kulturowe a przeżywanie i odbieranie emocji
2.4. Emocje w relacjach interpersonalnych
2.4.1. Empatia i zarażanie afektywne
2.4.2. Inteligencja emocjonalna
2.4.3. Praca emocjonalna
2.5. Regulacja emocji i nastroju
2.5.1. Procesy automatyczne w regulacji emocji
2.5.2. Intencjonalna kontrola stanów emocjonalnych
2.5.3. Strategie regulacji nastroju
2.6. Jakość życia
2.6.1. Wokół pojęcia jakości życia
2.6.2. Pomiar jakości życia
2.6.3. Poznawczy i emocjonalny aspekt zadowolenia z życia
2.6.4. Wyznaczniki poczucia dobrostanu
2.7. Procesy motywacyjne
2.7.1. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
2.7.2. Motywacja osiągnięć
2.7.3. Motywy związane z obrazem siebie
2.7.4. Dysonans poznawczy
2.7.5. Konflikty motywacyjne
2.7.6. Zaangażowanie i kontrola w działaniu człowieka

Rozdział 3. Temperament i osobowość — źródła indywidualnej niepowtarzalności (Lucyna Golińska)
3.1. Temperament
3.1.1. Pierwsze kategoryzacje temperamentu
3.1.2. Temperament przejawia się od początku życia
3.1.3. Cechy temperamentu
3.2. Rola i funkcje temperamentu
3.2.1. Rola reaktywności i aktywności w regulacji poziomu stymulacji .
3.2.2. Rola temperamentu w wyznaczaniu stylu funkcjonowania
3.3. Konsekwencje zdrowotne nierespektowania preferencji wyznaczonych temperamentem
3.3.1. Wpływ rodziców na styl funkcjonowania ich dzieci
3.4. Temperament a percepcja społeczna i relacje z innymi ludźmi
3.5. Osobowość
3.5.1. Osobowość w koncepcji wielkiej piątki
3.5.2. Poznawcza koncepcja osobowości
3.6. Rozwój osobowości z perspektywy psychodynamiczno-rozwojowej
3.6.1. Fazy rozwojowe
3.6.2. Typy osobowości

Rozdział 4. Człowiek w relacjach rodzinnych (Iwona Janicka)
4.1. Rodzina jako mikrośrodowisko niezbędne dla prawidłowego rozwoju człowieka
4.1.1. Funkcje rodziny
4.1.2. Teoria przywiązania
4.2. Dynamika życia rodzinnego
4.3. Rodzina jako system
4.4. Małżeństwo i modele współczesnego małżeństwa
4.5. Jakość małżeństwa
4.6. Determinanty powodzenia małżeństwa
4.6.1. Czynniki poprzedzające zawarcie małżeństwa
4.6.2. Czynniki ujawniające się w trakcie trwania małżeństwa i decydujące o jego powodzeniu
4.7. Alternatywne formy życia rodzinnego
4.8. Bliskie związki uczuciowe. Kohabitacja czy małżeństwo?

Rozdział 5. Człowiek pracujący — perspektywa psychologiczna (Anna Paszkowska-Rogacz i Bohdan Dudek)
5.1. Uwarunkowania wyboru zawodu
5.1.1. Zdrowie i kondycja fizyczna
5.1.2. Temperament
5.1.3. Zdolności
5.1.4. Zainteresowania
5.1.5. Hierarchia wartości
5.1.6. Środowisko rodzinne
5.2. Stadia rozwoju kariery zawodowej
5.3. Przedmiot i zadania psychologii pracy
5.4. Dostosowanie człowieka do pracy i warunków, w jakich jest ona wykonywana
5.4.1. Dobór do stanowiska pracy, zespołu i organizacji
5.4.2. Ocenianie pracowników
5.4.3. Motywowanie do pracy
5.5. Dostosowanie pracy i warunków jej wykonywania do człowieka
5.5.1. Przestrzeganie zasad ergonomii na stanowisku pracy
5.5.2. Przestrzeganie zasad higieny pracy podczas kształtowania warunków pracy
5.5.3. Przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy
5.6. Społeczne aspekty relacji człowiek–praca
5.6.1. Kultura organizacji
5.6.2. Sprawne kierowanie zespołami
5.6.3. Wprowadzanie zmian i minimalizowanie oporu pracowników
5.7. Istota adaptacji zawodowej
5.7.1. Negatywne skutki nieprzystosowania
5.7.2. Dobroczynne skutki przystosowania do pracy

Rozdział 6. Relacje społeczne (Dorota Strzelczyk)
6.1. Pojęcie wpływu społecznego i jego mechanizmy
6.1.1. Reguła konsekwencji
6.1.2. Reguła lubienia i sympatii
6.1.3. Reguła wzajemności
6.1.4. Reguła niedostępności
6.1.5. Społeczny dowód słuszności
6.1.6. Zasada autorytetu
6.2. Techniki wywierania wpływu społecznego
6.2.1. Głębokość ingerencji w psychikę
6.2.2. Procesy psychiczne, do których odwołuje się manipulacja
6.3. Posłuszeństwo i konformizm
6.3.1. Posłuszeństwo
6.3.2. Uległość
6.3.3. Konformizm
6.4. Grupa społeczna
6.4.1. Powody przynależności do grupy
6.4.2. Grupa społeczna — definicja i wyznaczniki
6.4.3. Proces grupowy
6.4.4. Zadaniowe funkcjonowanie grupy
6.5. Relacje wewnątrz- i międzygrupowe
6.5.1. Konflikty
6.5.2. Negocjacje
6.5.3. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja

Rozdział 7. Stres i radzenie sobie (Nina Ogińska-Bulik)
7.1. Pojęcie stresu
7.1.1. Stres jako reakcja
7.1.2. Stres jako bodziec
7.1.3. Stres jako transakcja
7.2. Radzenie sobie ze stresem
7.2.1. Radzenie sobie jako proces, styl i strategia
7.2.2. Funkcje radzenia sobie
7.2.3. Skuteczność radzenia sobie
7.2.4. Opłacalność radzenia sobie
7.3. Funkcjonowanie człowieka w sytuacji stresu
7.3.1. Stres a procesy poznawcze
7.3.2. Stres a procesy emocjonalno-motywacyjne
7.3.3. Stres a zdrowie/choroba
7.3.4. Pozytywne strony stresu — zjawisko potraumatycznego rozwoju
7.4. Podmiotowe właściwości warunkujące skuteczność radzenia sobie — rola zasobów osobistych
7.4.1. Temperament
7.4.2. Cechy osobowości
7.4.3. Zasoby osobiste
7.5. Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, czyli na czym polega zarządzanie stresem

Rozdział 8. Zaburzenia psychiczne i ich skutki dla relacji społecznych (Eleonora Bielawska-Batorowicz)
8.1. Kontrowersje wokół normy i patologii życia psychicznego
8.2. Główne rodzaje objawów zaburzeń procesów psychicznych
8.2.1. Zaburzenia procesów poznawczych
8.2.2. Zaburzenia procesów emocjonalnych i motywacyjnych
8.2.3. Zaburzenia świadomości
8.3. Wybrane rodzaje zaburzeń okresu dorosłości
8.3.1. Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną
8.3.2. Zaburzenia nastroju — depresja
8.3.3. Schizofrenia i zaburzenia typu schizofrenii
8.3.4. Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
8.4. Koncepcje powstawania zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania
8.4.1. Uwarunkowania zaburzeń w modelu biomedycznym — rola czynników genetycznych .
8.4.2. Dwuczynnikowy model zaburzeń — rola stresu
8.4.3. Bio-psycho-społeczny model zaburzeń
8.5. Zaburzenia psychiczne a jakość życia — pozytywny model zdrowia psychicznego

Bibliografia
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: