Item type Location Call number Status Unavailable to
Czytelnia (tylko na miejscu) Czytelnia (tylko na miejscu) Poznań
004.78 (Browse shelf) Not for loan
Czytelnia (można wypożyczyć) Czytelnia (można wypożyczyć) Poznań
004.78 (Browse shelf) Currently in local use 2020-06-10

Spis treúci
Wstęp ........................................................................................................................................... 7
Część I. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych............................................................ 11
Wprowadzenie do części pierwszej ......................................................................................... 11
1. Przetwarzanie danych w informacje .............................................................................. 13
1.1. Pojęcie danych i informacji ....................................................................................... 13
1.2. Proces przetwarzania danych i proces informacyjny................................................. 17
2. System informatyczny wspomagający zarządzanie ...................................................... 20
2.1. Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego................................................. 20
2.2. Struktury systemu informatycznego.......................................................................... 28
2.3. System informatyczny jako system wspomagający zarządzanie............................... 31
3. Rozwój i charakterystyka systemów informatycznych wspomagających
zarządzanie ....................................................................................................................... 38
3.1. Systemy transakcyjne i informacyjno−raportujące .................................................... 40
3.2. Systemy wspomagania decyzji i systemy wspomagania kierownictwa .................... 44
3.3. Systemy eksperckie ................................................................................................... 51
3.4. Systemy sztucznej inteligencji................................................................................... 60
3.5. W kierunku systemów analitycznych opartych na hurtowni danych ........................ 66
Część II. Zintegrowane informatyczne systemy rachunkowości finansowej ...................... 69
Wprowadzenie do części drugiej ............................................................................................. 69
1. Rachunkowość finansowa i cykl operacyjny przedsiębiorstwa ................................... 71
1.1. Struktura informacyjnego systemu rachunkowości finansowej ................................ 71
1.2. Cykl operacyjny jednostki handlowej ....................................................................... 74
1.3. Cykl operacyjny jednostki wytwórczej ..................................................................... 76
2. System informatyczny wspomagający działalność podstawową
w przedsiębiorstwie handlowym..................................................................................... 80
2.1. Podsystemy informatyczne w przedsiębiorstwie handlowym................................... 80
2.2. Zakup i sprzedaż towarów......................................................................................... 82
2.3. Rozrachunki z wierzycielami i dłużnikami ............................................................... 84
2.4. Zarządzanie towarami................................................................................................ 85
2.5. Raportowanie i administracja .................................................................................... 87
Księgarnia PWN: Arkadiusz Januszewski - Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 1
4 Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom I
3. System informatyczny wspomagający działalność podstawową
w przedsiębiorstwie wytwórczym ................................................................................... 89
3.1. Podsystemy informatyczne w przedsiębiorstwie wytwórczym................................. 89
3.2. Techniczne przygotowanie produkcji........................................................................ 91
3.3. Planowanie sprzedaży, produkcji i zaopatrzenia ....................................................... 95
3.4. Ewidencja i rozliczanie produkcji (podsystem PRP)................................................. 97
3.5. Ewidencja stanów i obrotów materiałowych (podsystem GM)............................... 102
3.6. Ewidencja stanów i obrotów wyrobami gotowymi (podsystem GWG).................. 105
4. Podsystemy księgowe wspomagające cykl administracyjny ...................................... 108
4.1. Podsystem gospodarki środkami trwałymi.............................................................. 110
4.2. Podsystem kadrowo−płacowy .................................................................................. 114
4.3. Podsystem finansowo−księgowy.............................................................................. 121
5. Integracja w informatycznym systemie rachunkowości finansowej ......................... 131
5.1. Plan kont jako podstawowy instrument integracji w rachunkowości
finansowej................................................................................................................ 132
5.2. Automatyczne księgowanie operacji zarejestrowanych w podsystemach
dziedzinowych ......................................................................................................... 134
5.3. Wspólne zbiory danych ........................................................................................... 144
Część III. Kompleksowe zintegrowane systemy ewidencyjno−operacyjne ........................ 149
Wprowadzenie do części trzeciej........................................................................................... 149
1. Systemy wspomagania zarządzania produkcją klasy MRP II................................... 152
1.1. Ewolucja systemów planowania i sterowania produkcją ........................................ 152
1.2. Popyt zależny i uniwersalne równanie produkcyjne jako podstawa działania
systemu MRP II ....................................................................................................... 159
1.3. Fazy działania i poziomy planowania w systemie MRP II........................................ 161
1.4. Charakterystyka funkcjonalności systemu MRP II ................................................. 165
1.5. Zarządzanie w zamkniętej pętli MRP II .................................................................. 170
1.6. Trudności w doborze systemu MRP II .................................................................... 173
1.7. Ocena i korzyści z wdrożenia systemu MRP II....................................................... 175
2. Systemy wspomagania zarządzania klasy ERP/ERP II ............................................. 180
2.1. Funkcjonalność systemów ERP............................................................................... 180
2.2. Tendencje rozwojowe systemów ERP – systemy ERP II ....................................... 184
2.3. Funkcjonalność systemu ERP II na przykładzie mySAP ERP................................ 190
2.4. Cechy techniczne systemów wspomagających zarządzanie klasy ERP/ERP II...... 197
3. Systemy komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM....................................... 202
3.1. Geneza i pojęcie CIM .............................................................................................. 202
3.2. Charakterystyka podstawowych elementów CIM................................................... 204
3.3. Główne koncepcje realizacji środowiska CIM........................................................ 210
3.4. CIM jako realizacja koncepcji fabryki przyszłości ................................................. 212
Spis treści 5
4. Systemy wspomagania zarządzania relacjami z klientem.......................................... 215
4.1. CRM jako realizacja strategii działania skoncentrowanej na kliencie .................... 215
4.2. Geneza i przyczyny powstania informatycznych systemów CRM ......................... 218
4.3. Pojęcie i typy systemów CRM ................................................................................ 221
4.4. Rodzaje, funkcjonalność i działanie systemu CRM typu interakcyjnego ............... 224
4.5. Rodzaje, funkcjonalność i działanie systemu CRM typu operacyjnego.................. 232
4.6. Integracja w systemie CRM..................................................................................... 242
4.7. Funkcje CRM na przykładzie mySAP CRM........................................................... 250
5. Systemy komputerowo wspomaganej logistyki ........................................................... 256
5.1. Podstawowe pojęcia związane z logistyką .............................................................. 258
5.2. Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw ..................................................... 266
5.3. Zarządzanie łańcuchem dostaw na podstawie modelu SCOR................................. 274
5.4. Funkcjonalność systemów obsługi magazynu klasy WMS..................................... 279
5.5. Funkcjonalność systemów zarządzania łańcuchem dostaw SCM ........................... 288
5.6. System zarządzania relacjami z dostawcami jako uzupełnienie SCM .................... 297
5.7. Użytkownicy i wdrażanie systemów SCM.............................................................. 299
5.8. Kierunki rozwoju systemów SCM........................................................................... 302
5.9. Rynki elektroniczne w kształtowaniu łańcuchów dostaw.......................................... 310
6. Standardy i technologie w łańcuchach dostaw elektronicznej gospodarki............... 321
6.1. Kody kreskowe i czytniki kodów kreskowych........................................................ 323
6.2. Globalne numery identyfikacyjne............................................................................ 327
6.3. Etykieta logistyczna................................................................................................. 330
6.4. Elektroniczna Wymiana Danych ............................................................................. 335
6.5. Standard UN/EDIFACT i komunikaty EANCOM®............................................... 338
6.6. Sieć globalnej synchronizacji danych i elektroniczne katalogi ............................... 350
6.7. Technologia RFID ................................................................................................... 353
6.8. Koncepcja systemu Elektronicznego Kodu Produktu ............................................. 357
Zakończenie............................................................................................................................. 360
Literatura ................................................................................................................................ 362
Wykaz rysunków .................................................................................................................... 372
Wykaz tabel............................................................................................................................. 377
Indeks....................................................................................................................................... 379

Click on an image to view it in the image viewer

Languages: