Rymarczyk, Jan

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Wyd. 2 zm. - Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2010 - 504 s. 24 cm

9788320818604


Merkantylizm
Protekcjonizm
Handel międzynarodowy
Polityka handlowa
Przepływ kapitału
Przepływy kapitałowe
Transfer technologii
Kursy walutowe
Rynek walutowy
Transakcje walutowe
System walutowy
Derywaty
Fundusze hedgingowe
Kryzys finansowy
Dochód narodowy
Bilans płatniczy
Konkurencyjność gospodarki
Integracja gospodarcza
Integracja walutowa
Bank Światowy
Światowa Organizacja Handlu
WTO
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
OECD
UNCTAD
Kraje rozwijające się
Pomoc rozwojowa
Korporacje
Globalizacja gospodarki
Stosunki międzynarodowe
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Migracje

339.9
Languages: