Radwański, Zbigniew.

Zobowiązania - część szczegółowa / Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska. - Wyd. 10. rozsz. i zaktualizowane. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - XXIV, [2], 414 s. ; 21 cm. - Podręczniki Prawnicze .

9788325556341


Darowizna
Zobowiązania
Sprzedaż
Rękojmia
Zamiana
Kontraktacja
Najem
Dzierżawa
Użyczenie
Leasing
Umowa zlecenia
Umowa o dzieło
Umowa składu
Umowa agencyjna
Umowa komisu
Umowa przewozu
Umowa spedycji
Pożyczka
Depozyt nieprawidłowy
Umowa kredytu
Umowa rachunku bankowego
Poręczenie
Gwarancja bankowa
Ubezpieczenia gospodarcze
Renta
Dożywocie
Umowa ubezpieczenia
Spółka cywilna
Przekaz
Papiery wartościowe
Przyrzeczenie publiczne
Umowa gry
Umowa zakładu
Umowa ugody

347.41/.43
Languages: