Gajda, Jan B.

Optymalizacja, klasyfikacja, logistyka : przykłady zastosowań [red. Jadczak Radosław] - Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011 - 310 s.: rys., tab. 24 cm

1. Wprowadzenie
2. ANUSIK Aleksandra: Wpływ zakłóceń na wartość opcji wyliczaną w modelach wyceny Blacka-Scholesa i Coxa-Rossa-Rubinsteina
3. DUDZIŃSKA-BARYŁA Renata: Teoria perspektyyw w analizie rynku giełdowego
4. GASPARS-WIELOCH Helena: Możliwe zastosowania lgorytmu Bermana w analizie czasowo-kosztowej przedsiębiorstwa
5. GLUZICKA Agata: Oczekiwana użyteczność jako kryterium wyboru portfela optymalnego
6. GNAT Sebastian: Wykorzystanie programowania celowego przy ustalaniu stawki podatku katastralnego na przykładzie gminy Kiełbaskowo
7. GÓRECKA Dorota: Analiza wrażliwości i odporności rozwiązań w procesie selekcji projektów europejskich
8. GRZELIŃSKI Piotr: Strategie chroniące kapitał na Giełdzie Papierów Wartościowch. Symulacyjna analiza efektywności
9. KAMIŃSKI Bogumił, KOLOCH Grzegorz: O efektywnej metodzie szacowania łącznych przedziałów ufności prognoz szeregów czasowych
10. KOŚNY Marek, PETERNEK Piotr: Wpływ ordynacji wyborczej na rezultat wyboru społecznego na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego
11. PETERNEK Piotr, KOŚNY Marek: Układ sił w Parlamencie Europejskim a rozdział mandatów pomiędzy kraje członkowskie Unii Europejskiej
12. KRZESZOWSKA Bogumiła: Badanie efektywności wybranych algorytmów ewolucyjnych optymalizacji wielokryterialnej na przykładzie problemu załadunku
13. MICHALSKA Ewa: Optymalne strategie inwestycyjne w kumulacyjnej teorii perspektywy
14. MISZCZYŃSKI Piotr: Badanie efektywności gmin województwa łódzkiego za pomocą metody DEA w kontekście jakości życia ich mieszkańców
15. NOWAK Bogusław, NOWAK Maciej: Analiza ryzyka projektu z wykorzystaniem drzewa decyzyjnego i symulacji komputerowej
16. PRĘDKI Artur: Analiza wrażliwości w ramach modelu CCR
17. SOBOTKA Elena: Dominacja stochastyczna w przypadku nieprzechodnich preferencji
18. STRONKA Waldemar: Metaalgorytm rynku predykcyjnego
19. TARCZYŃSKI grzegorz: Analiza wniosków kredytowych z wykorzystaniem sieci bayesowskich i teorii Dempstera-Shafera
20. TARGIEL Krzysztof: Implementacja modeli wyceny opcji realnych w wybranych środowiskach optymalizacji
21. WACHOWICZ Tomasz: Elektroniczny protokół prenegocjacyjny wspomagany kalibrowaną metodą ELECTRE TRI
22. WÓJCICKA Aleksandra: Wycena aktywów na potrzeby oceny ryzyka kredytowego
23. ZBYROWSKI Rafał: Ekonometryczna analiza cen mieszkań w Warszawie

9788375255638


Rynek giełdowy
Ryzyko projektu
Giełda Papierów Wartościowych
Badania operacyjne
Strategie inwestycyjne
Languages: