Bonilla, Maria

Financial Modelling [red. Casasus Trinidad, red. Sala Ramon] - New York Physica-Verlag 2000 - 427 s. 24 cm - 1431-1941 .

379081282X


Inwestycje przedsiębiorstwa
Polityka cenowa
Ceny
Opcje barierowe
Rachunkowość
Koszt kapitału
Rynek bankowy
Inwestycje portfelowe
Zdolność kredytowa
Przepływy finansowe
Przepływy pieniężne
Giełda papierów wartościowych
Rynek papierów wartościowych
Kursy walutowe
Prognozowanie gospodarcze
Value at Risk
VaR
Inwestycje zagraniczne
Rynek finansowy
Ceny
Akcjonariusz
Banki europejskie
Cash flow
Credit scoring

336
Languages: