Zarzecki, Dariusz.

Zarządzanie finansami upowszechnianie i transfer wyników badań Zeszyty Naukowe nr 689 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50 Czas na pieniądz - Szczecin Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2012 - 860 s. 25 cm - 1640-6818 1733-2842 . - Zarządzanie finansami .


Inwestorzy
Przedsiębiorczość
Wycena przedsiębiorstwa
Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Wartość marki
Zarządzanie kosztami
Górnictwo
Płynność finansowa
Przemysł metalurgiczny
Przedsiębiorstwo usługowe
Modele dyskryminacyjne
Finanse osobiste
Płynność finansowa
Motywowanie
Outsourcing
Przepływy pieniężne
Fundusze poręczeniowe
Wierzytelności
Rezerwy
Zobowiązania
Opcje
Instrumenty pochodne
Obligacje korporacyjne
Inwestycje alternatywne
Faktoring
NewConnect
Usługi komunalne
Finanse publiczne
Partnerstwo publiczno-prywatne
NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia
Środki publiczne
Kredyt
Ubezpieczenia społeczne
Polityka fiskalna
Polityka monetarna
Rachunek kosztów działań
Inwestycje komunalne
Korporacje
Private equity
Benchmarking
Languages: