Gabrusewicz, Wiktor.

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa : jednostkowe i skonsolidowane / Wiktor Gabrusewicz, Marzen Remlein. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - 326 s. ; 24 cm.

9788320819304


Sprawozdawczość finansowa
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne
Grupy kapitałowe
Bilans
Kapitał własny
Sprawozdania finansowe

657.4
Languages: