Bień, Witold.

Rynek papierów wartościowych / Witold Bień. - wyd. 7 - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN sp. z o.o. Warszawa, 2008. - 359 s. 24 cm

9788372518262


Papiery wartościowe
Obligacje
Obligacje skarbowe
Obligacje komunalne
Obligacje przedsiębiorstwa
Listy zastawne
Papiery dłużne
Akcje
Rynek papierów wartościowych
Giełda papierów wartościowych
Weksel
Czek

336.76
Languages: